- Godt økologisk landbruk er klimavennlig

18.03.2010
Økologisk landbruks største fordel i klimasammenheng er at en ikke bruker kunstgjødsel. Det er derimot ikke ensbetydende med at alt økologisk landbruk er mer klimavennlig. Gode vekstskifter, lave nivå av nitrogen i jorda og ivaretakelse av fruktbarheten i jorda er nøkler til reduserte klimagassutslipp og bedre avlinger i økologisk landbruk. I dag fredag 19. mars lanseres rapporten "Økologisk jordbruk og klima" under Oikos' fagseminar om klima, jord og økologisk jordbruk som holdes i Kristiansand i forbindelse med Oikos landsmøte 2010.

- Gjennom godt økologisk jordbruk tar Oikos til orde for å gå mer grunnleggende til verks i klimaspørsmålet på jordbruksområdet, sier fagsjef landbruk Jon Magne Holten.

Oikos vinkling på klima og jordbruk er derfor forskjellig fra det som Landbruks- og matdepartementet klimamelding og Klimakur fordi vi går inn for mer enn tekniske tiltak som biogass og biokull.

Rapportens hovedkonklusjoner er følgende:
- Økologisk landbruks største fordel i klimasammenheng er at en ikke bruker kunstgjødsel (kunstgjødsel er svært energikrevende å produsere og slipper ut lystgass i framstilling og ved bruk på åkeren).
- Det er stort spenn innen praktisk økologisk drift i dag, men godt økologisk landbruk har et stort potensial til å være klimavennlig fordi mengden nitrogen på økogården er mindre (i klimasammenheng særlig nitrogenforbindelsen lystgass (N2O)) og potensialet til å bygge karbon i jord er større.
- Målt per arealenhet har dagens økologiske jordbruk gjennomgående lavere klimagassutslipp enn konvensjonelt landbruk.
- Dagens praksis i økologiske landbruk i Norge kan i snitt ikke sies å være mer klimavennlig enn konvensjonelt landbruk når det gjelder klimagassutslipp per produsert enhet. Dette er fordi avlingene er noe lavere (10-30 % avh. av vekst) og fordi dagens praksis ligger nær minimumskravet i EU-regelverket for økologisk landbruk.
- En utvikling av økologisk landbruk i tråd med målet om bruk av lokale ressurser, kretsløp og fruktbar jord, forventes å øke avlingene og redusere klimagassutslippene.>> Last ned rapporten "Økologisk jordbruk og klima"

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere