- Styrk økoforbruket

28.11.2012
En fersk rapport fra Statens landbruksforvaltning (SLF) har evaluert tilskuddene til produksjon og forbruk av økologisk mat. Rapporten viser at tilskuddene har beveget Norge nærmere målet om 15 prosent økologisk innen 2020. Samtidig etterlyser rapporten flere tiltak rettet mot forbrukere.

- Dette er en grundig og god rapport fra Statens landbruksforvaltning som drar viktige konklusjoner om tilstanden for økologisk mat og landbruk i Norge, sier Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos – Økologisk Norge.

 

Markeds- og forbrukertiltak bør styrkes

Tiltak for å øke etterspørselen etter økologisk har til nå blitt rettet mot storhusholdning og offentlig innkjøp. Rapporten anbefaler et økt fokus på forbrukerrettet generisk markedsføring og kunnskapskampanjer om økologisk mat.

 

- Denne rapporten understreker at markedet for økologisk mat må styrkes. Etterspørselen etter økomat må opp. Oikos mener at det er riktig og viktig med satsing på generisk markedsføring. Samtidig mener vi at slike kampanjer må suppleres med flere tiltak for å øke bevisstheten rundt økologisk, sier Bjerkem.

 

Se til våre naboland

Rapporten legger vekt på økt privat etterspørsel, fordi satsing på offentlige storhusholdninger er en langsiktig og mer krevende strategi. Likevel mener Oikos at arbeidet mot storhusholdninger bør fortsette. Bjerkem mener vi i langt større grad kan lære av våre naboland.

 

- Se til Danmark som har gjort et svært vellykket markedsløft! Suksessformelen har vært et trepartssamarbeid mellom myndighetene, dagligvarehandelene og interesseorganisasjoner. Dette bør vi se på i Norge også, sier Bjerkem.

 

- Myndighetene må også tydeliggjøre hvorfor de vil satse på økologisk mat og landbruk. I motsetning til Danmark og Sverige er ikke målsetninga for økologisk landbruk i Norge kommunisert tydelelig eller sterkt nok knyttet til redusert forurensing, økt biologisk mangfold og bedre ressursbruk, forsetter Bjerkem.

 

 

God lønnsomhet i økologisk

Produksjonstilskuddene har i stor grad vært utløsende for at foretak legger om til økologisk produksjon, og at lønnsomheten i denne produksjonen er relativt god. I en spørreundersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med evalueringen oppgir over 60 prosent av de økologiske respondentene at lønnsomheten er bedre eller like stor som før omleggingen.

 

- Det er godt å få bekreftet at lønnsomheten i økologisk produksjon generelt er god. Samtidig viser rapporten at det er behov for at flere økoprodusenter får merpris for økologisk melk og kjøtt, bare slik kan vi øke de økologiske arealene på sikt og dermed øke miljøeffekten av økologisk landbruk.

 

Samtidig viser evalueringen at det er et stort potensial for å øke produksjonen blant konvensjonelle produsenter, ettersom hele 24 prosent av gårdbrukerne vurderer å legge om. En del av lønnsomheten i økologisk kommer også fra tilgangen til alternative omsetningskanaler. Rapporten viser at relativt mer av økomaten omsettes gjennom markeder som gårdssalg, Bondens marked, abonnementsordninger enn ved konvensjonell mat.

 

- Alternative omsetningskanaler er positivt. Dette styrker kontakten mellom forbruker og produsent, øke mangfoldet på markedet og kan øke lønnsomheten for produsentene, sier Bjerkem.

 

Les hele rapporten fra SLF her.

 

Om evalueringen

Evalueringen er gjennomført av Vista analyse i samarbeid med Damvad Norge. Oppdraget har vært å vurdere resultatoppnåelse, kostnads- og forvaltningseffektivitet for tilskuddene fra 2005. Evalueringen har også sett på barrierer for måloppnåelse og gir grunnlag for økt målretting og prioritering av tiltak som bør støttes fremover. SLF vil bruke evalueringsrapporten som grunnlag for prioriteringer og målrettet virkemiddelbruk. 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere