200 000 nye økobønder

21.02.2013
– I løpet av ett år har vi en vekst på 200 000 nye økologiske bønder. Dette er en god nyhet for miljø, sosial og økonomisk utvikling i verden, sier IFOAM president og økobonde Andre Leu fra Australia. – Totalt er nå 37,2 millioner hektar økologisk, legger han til ved presentasjonen av rapporten fra IFOAM og FIBL under BioFach i Nürnberg i Tyskland.

Størst vekst i Asia

Den største veksten i det økologiske landbruket finner man i Asia, med en total økning på 0,9 millioner. Det totalte arealet for økologisk landbruk har økt med 3,7 millioner hektar, som tilsvarer en økning på 34 prosent år på bare ett år. I Europa, økte det økologiske landsbruksarealet med 0.6 millioner hektar, som tilsvarer en fremgang på 6 prosent. Totalt er 10,6 millioner hektar nå økologisk.

De landene med flest økologiske produsenter er India med 547 591, Uganda med 188 625, Mexico med 169 570 og Tanzania med 145 430.

Gledelig helseeffekt

– Dette er en gledelig utvikling som gir stadigRegine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold mer økologisk mat til forbrukerne og som fører til at miljøet spares for store mengder skadelige kjemisk-syntetiske sprøytemidler som ofte følger konvensjonelt landbruk, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos - Økologisk Norge. Hun viser til at kontroll med sprøytemiddelbruk er et særlig problem i utviklingsland og at ureglementert bruk av sprøytemidler medfører stor helserisiko blant bønder og landarbeidere i jordbruket – i tillegg til sprøytemiddelrestene som følger med maten.

Bilde: Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Størst økning i Kina

Landene med den største økoveksten var: Kina med +510 000 hektar, India med +304 266 hektar og Spania med +165 226 hektar. En tredjedel av alt økologisk landbruk globalt er i Oseania med 33 prosent, etterfulgt av Europa med 29 prosent, og Latin Amerika med 18 prosent. Australia er det landet med mest økologisk landbruk med 12 millioner hektar, der 97 prosent av området brukes som beite, etterfulgt av Argentina med 3.8 millioner hektar og USA med 1.9 millioner hektar.

I Norge

Utviklingstallene fra Debio på økologisk areal viser liten nedgang i 2011 sammenlignet med 2010. Totalt var det i 2011 563 445 dekar økologisk areal inkludert areal under omlegging. Antall økologisk bønder var 2725 i 2011, en nedgang på 80 i forhold til 2010. – På grunn av TINEs inntaksstopp av nye melkeprodusenter som får økomelktillegg og begrensninger hos Nortura på økokjøttmottaket, var dette en forventet utvikling, sier markedssjef Reidar Andestad. Han forventer en fortsatt nedgang når tallene for 2012 blir klare. 5,6 % av jordbruksarealet i Norge er økologisk eller under omlegging.

Ti land med mer enn ti prosent økologisk areal

Det landet med den største andelen av økologisk landbruk av alle er Falklandsøyene med 36 prosent, etterfulgt av Liechtenstein med 29 prosent og Østerrike med 20 prosent. I ti land er mer enn ti prosent av landbruksarealet nå økologisk. "Disse tallene viser at i land der økologisk landbruk er institusjonelt velfundamentert kommer markedsvekst og ekspansjon som følge av politisk ledelse som vektlegger økologisk produksjon", står det i den globale statistikkrapporten fra IFOAM og FIBL om økologisk.

Hovedbilde er av presidenten i verdens økologiorganisasjon, IFOAM, Andre Leu fra Australia.  Foto: Oikos.

Annonsører

Samarbeidspartnere