Alarm om økogrønt på tynt grunnlag

30.09.2013
- Oikos vil understreke at funnene av forhøyede verdier av kadmium, arsen og nikkel i økologiske grønnsaker er fra to gårder i et alunskiferområde som er kjent for å ha naturlig høyere nivåer av tungmetaller. Av VG-oppslaget på lørdag kan en få inntrykk av at dette gjelder økogrønnsaker generelt. Vi støtter en bredere kartlegging, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

- Den omtalte studien gir et tynt grunnlag for å trekke konklusjoner. Bredere undersøkelser er nødvendig for å bekrefte om dette er et problem, og om det faktisk er slik at økologiske grønnsaker har høyere verdier enn konvensjonelle. Skulle det vise seg at det er tilfelle, blir det viktig å vurdere nødvendige tiltak med hensyn til dyrkingsteknikk og valg av vekster, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Områder med alunskifer i Sør-Norge forekommer hovedsakelig i det såkalte Oslo-feltet, som strekker seg fra Porsgrunn/Skien i sør til Hamar/Lillehammer i nord. Det er også verdt å merke seg at planter inneholder fra naturens side varierende mengder av tungmetaller, og det er ikke overraskende med forhøyet innhold i planter dyrket på alunskifer.

Internasjonal forskning: mer kadmium og nikkel i konvensjonelt

Det internasjonale forskningsprosjektet QualityLowInputFood (QLIF) hvor en rekke studier ble gjennomført i perioden 2004-2009, fant signifikant høyere nivåer av flere tungmetaller (spesielt kadmium og nikkel) i konvensjonelle grønnsaker, potet og hvete sammenlignet med tilsvarende økologiske produkter.

Begrenset prøvemateriale

Rapporten fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) om spormetaller, arsen og radionuklider er mer nyansert enn det VG-oppslaget insinuerer. Blant annet skriver de:

“Til tross for et meget begrenset prøvemateriale indikerte screeninganalysen at økologisk produserte grønnsaker hadde noe høyere konsentrasjon og høyere overføringsfaktorer for Cd, As og Ni enn konvensjonelt produserte grønnsaker."

Rapporten er utført av UMB med finansiering fra Bioforsk.

Rapporten er basert på prøver fra to økologiske gårder og en konvensjonell gård i Hedmark.  Prøvematerialet inkluderer stikkprøver av løk, blomkål, gulrot, salat og potet, i tillegg  til jordprøver fra dyrkingsområdet. Imidlertid er det ikke tatt prøver av  gulrot, potet eller salat på den konvensjonelle gården. Dette gjør forskningsmaterialet ytterligere begrenset. Det er også tatt prøver av tilsvarende produkter i tre utvalgte butikker, men det kommer ikke frem av rapporten hvorvidt disse produktene er økologiske eller konvensjonelle, eller i hvilket område grønnsakene er dyrket.

Sprikende resultat

Rapporten viser at tungmetallinnholdet i økologiske sammenlignet med konvensjonelle grønnsaker i alunskiferområdet spriker en del. I noen tilfeller er det høyere i økologisk, i andre tilfeller høyere i konvensjonelt. Sitater fra UMB-rapporten: “Arsen og kobber var høyest i butikkjøpt blomkål, mens konsentrasjonen av bly var høyest fra konvensjonell drift på alunskifer.” For gulrot sier rapporten at “Det var høyere konsentrasjoner av Pb (bly) fra grønnsaker kjøpt i butikk sammenlignet med økologisk.“

Ber om oppfølging

- Funnene gir grunn til bekymring, og vi håper Bioforsk vil følge opp med en bredere anlagt studie for å bekrefte eller avkrefte funnene i screening-undersøkelsen, uttaler Andersen.

- For å kartlegge forskjellene i økologisk og konvensjonelle grønnsaker, vil det være riktig å få fram flere parametre, som sprøytemiddelrester og mykotoksiner så vel som gunstige innholdsstoffer som vitaminer, mineraler og antioksidanter. Bare når en ser disse parametrene i sammenheng kan vi trekke konklusjoner med hensyn til hvor sunne grønnsakene er, avslutter Andersen.Les mer her:

>> Videre utvikling i saken: Økogrønnsaker friskmeldt, forskerne tok feil! (3.10.13)

>> Funn av tungmetaller i grønnsaker -  Bioforsk.no

>> Rapport: Screeningundersøkelse - Sporelementer og radionukilder i økologisk dyrkede grønnsaker. UMB-rapport 2-2013

Annonsører

Samarbeidspartnere