Alle er med minus H og FrP

29.03.2012
Det er viktig for utviklingen av et mer miljøvennlig landbruk at flertallet i Stortinget stiller seg bak regjeringens mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2020. – Det er svært beklagelig at H og Frp går i mot utviklinga av økologisk landbruk og dermed et mer miljøvennlig landbruk, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge i en kommentar til Næringskomiteens foreløpige innstilling til landbruksmeldingen.

 

 

 

– Jeg reagerer på at H og Frp mener at forpliktende offentlig innkjøp av økologisk mat vil være å si at annen mat ikke er trygg og sunn, sier Reidar Andestad. Han viser til EU som åpner for krav om offentlig innkjøp av økologisk mat for å fremme et mer miljøvennlig landbruk uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.

 

 

 

– Det er merkelig at H og Frp ikke ser at det er legitimt å stille kvalitetskrav til matproduksjonen, uten dermed å si noe negativt om annet landbruk, uttalerer Andestad. Økologisk landbruk har dokumentert positiv effekt på rent vann og grunnvann, miljø og matkvalitet.

 

 

 

Han mener at utviklingen av økologisk landbruk i Norge vil styrke tilliten til norsk matproduksjon som trolig vil møte strengere og strengere kvalitetskrav framover.

 

 

 

I Næringskomiteens foreløpige innstilling til landbruksmeldinga står følgende om økologisk landbruk:

 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, har merket seg at regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2020. Flertallet slutter seg til dette, og vil spesielt peke på offentlige innkjøp som et virkemiddel for å nå dette målet.

 

 

 

– Jeg vil rose Ap, Sp, SV og Krf for å påpeke offentlige innkjøp av økologisk mat som virkemiddel, sier Reidar Andestad. – Dette er viktig for videre utvikling av økologisk landbruk.

 

 

 

Nå ber Andestad partilederne Erna Solberg (H) og Siv Jensen (FrP) gå inn og bidra til at partikollegenes formuleringer om økologisk mat og landbruk blir endret.

 

 

 

Det skaper glede i Oikos - Økologisk Norge at KrF har klare standpunkt om at Debio skal videreføres som kontroll- og sertifiseringsorgan for økologiske og biodynamiske matproduksjon. KrF mener også det må til mer aktive virkemidler for at 15-prosentmålet skal nås.

 

 

 

***

 

 

 

Under følger enkelte utdrag om økologisk mat og landbruk fra Næringskomiteens foreløpig innstilling om landbruksmeldinga:

 

 

 

2.5 Arktisk landbruk og fjellandbruket

 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil vise til at utøvere innen både det som defineres som fjell-landbruk, arktisk jordbruk og distriktsregioner med særlige fortrinn og kvaliteter har store muligheter til økt lønnsomhet ved at det satses på merkevarebygging og god markedsføring. Disse medlemmer mener at slik aktivitet bør ha myndighetenes oppmerksomhet slik at det kan tilrettelegges best mulig. Landbruk i slike former og i slike områder bør også ha store muligheter til god lønnsomhet ved å bli markedsført som økologisk landbruk. Disse medlemmer mener derfor det vil være riktig å rette en stor del av satsingen på økologisk landbruk mot disse utøverne, - innen både merkevarebygging, markedsføring og FoU aktiviteter.

 

 

 

2.14 Bærekraftig matproduksjon i jordbruket

 

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, har merket seg at regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2020. Flertallet slutter seg til dette, og vil spesielt peke på offentlige innkjøp som et virkemiddel for å nå dette målet.

 

 

 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, vil påpeke at økologisk produksjon av frukt for det norske konsummarkedet bør være en vekstnæring. Det er viktig at forskning og utvikling av nye arter som er resistente eller sterke i forhold til skadegjørere fortsetter, og stimuleres gjennom tilskuddsordninger og godt samarbeid mellom produsenter og myndigheter. Et bredt sortsmangfold sikrer produksjon også i vanskelige år. Matkjedenes ønske om å konsentrere produksjonen om få sorter, er dermed ikke fremtidsrettet med tanke på tilfang av økologisk frukt og et mangfold av sorter til forbrukerne.

 

 

 

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det også er viktig at DEBIO fortsetter som eget kontrollorgan for økologisk og biodynamisk matproduksjon. Regelverket for godkjenning av økologisk produksjon må ikke lempes på i forhold til bruk av kobber (Cu), selv om dette vil løse mye av skurvproblematikken i fruktproduksjonen. Kobber er svært flyktig og har betydelig giftighet, blant annet i forhold til vannlevende insekter. Dessuten vil tilliten til økologisk frukt som miljøvennlig produksjon svekkes og markedsmulighetene også reduseres.

 

 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at målet om 15 prosent bruk av norske arealer og 15 prosent av omsetningen totalt i økologisk produksjon om 8 år ikke lar seg forene med målet om en bærekraftig matproduksjon i jordbruket. Dette er et godt eksempel på urealistiske målsettinger uten konkrete virkemidler. Disse medlemmer viser til at økologisk produksjon legger beslag på mer areal, - det har vært hevdet 20-25 prosent mer enn konvensjonell produksjon. Status for økologisk produksjon er nå 5 prosent areal og 1 prosent omsetning, noe som klart viser at målene er urealistiske og i klar konflikt med målene i denne meldingen om økt selvforsyning og økt samlet produksjon. Disse medlemmer har tillit til konvensjonell matproduksjon. Økologisk landbruk er et nisjeprodukt, som selvfølgelig skal være tilgjengelig for de forbrukere som ønsker dette, men ressursbruken av både arealer og økonomiske tilskudd må sees i et totalt landbruksmessig perspektiv.

 

 

Disse medlemmer viser til at regjeringen arbeider med å bruke offentlige innkjøp som et virkemiddel til å oppnå målene om økologisk produksjon ved at det skal stilles krav i offentlige anbudsinnbydelser. Disse medlemmer vil advare mot en slik praksis som vil sende et signal til befolkningen om at vanlig norsk landbruksproduksjon nærmest mangler myndighetenes godkjenning som sunn og sikker mat.

 

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at målene for økologisk produksjon langt fra er nådd. Regjeringen har som mål at 15 prosent av produksjon og forbruk skal være økologisk innen 2020. Tall fra SLF viser at i 2010 var 4,7 prosent av jordbruksarealet godkjent økologisk. Ytterligere 1 prosent av arealet var under omlegging. Det ble omsatt økologiske varer for 1,2 mrd. kroner. Dette tilsvarer om lag 1,5 prosent av matvareomsetningen. Dette medlem vil påpeke at Norge ligger langt etter Danmark og Sverige hva angår satsing på økologisk mat, ettersom forbruket av økologisk mat er tre ganger så stort i Sverige og seks ganger så stort i Danmark.

 

 

Dette medlem viser til at erfaringene fra disse landene har vist at det er behov for en aktiv politikk og støtte til konkrete tiltak for å lykkes med målsettinger knyttet til økologisk produksjon og forbruk av mat. Dette medlem vil påpeke at det er få eksempler på langvarige norske satsinger på slike tiltak. Tingvoll Økopark, som er knyttet til det nasjonale kompetansesentret Bioforsk Økologisk er ett av få eksempler. Dette medlem mener det ikke er realistisk å nå en målsetting om 15 prosent uten sterke og mer målrettede virkemidler.

 

 

--

2.21 Mattrygghet, dyrevelferd, dyrehelse

 

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre vil understreke at konvensjonell matproduksjon i Norge er trygg for forbrukerne og at det må utvises varsomhet i å fremstille slik matproduksjon som mindre trygg enn eksempelvis økologisk produsert mat.

 

 

 

Landbruksmeldingen om økologisk målsetting

1.1.5

Økologisk landbruk kan bidra til å fremme et mer miljøvennlig jordbruk generelt. Økologisk produksjon i Norge er videre viktig for å sikre et produktmangfold for forbrukerne. Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Målsettingen innebærer at 15 prosent av det samlede norske jordbruksarealet og det samlede husdyrholdet, skal være økologisk.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere