Alvorlig Tine-kutt i økomelkprisen

14.06.2009
Tines konsernstyre har vedtatt å redusere merprisen på økomelka med 10 øre til 75 øre med virkning fra 1. juli 2009. Dette har samvirkebedriften gjort uten drøfting med økologiske produsenter.
- Vi mener dette er helt feil signal å gi til eksisterende og kommende økomelkprodusenter. Og det vil gjøre det vanskeligere å nå Tines eget og Regjeringas mål for økologisk produksjon. Dette sier Oikos i brev til Tine og ber om snarlig møte.

Bildet: Tine har hatt redusert salg av økologisk lettmelk og har i liten grad lanset nye økoprodukter , nå reduserer de betalingen til økogogiske produsenter. (Bilde: Tine)


Dette er Oikos sitt brev til Tine:

Ad Tines vedtak om reduksjon av merprisen på økologisk melk

Oikos har blitt informert av våre produsentmedlemmer med økologisk melke­produksjon, om at konsernstyret i Tine i slutten av mai vedtok å redusere merprisen på økologisk melk til produsent med 10 øre til 75 øre med virkning fra 1. juli 2009.

 

 

Tine begrunner sitt vedtak[1] med markedsbalansen og premissene for økning i målprisen. Anvendelsesgraden for økologisk melk har sunket fra 74 prosent i 2008 til 65 % i 2009 pga. lavere salg i dagligvare og økt innveiing av økomelk. Oikos tar til etterretning de faktiske forholdene for salg og innveid mengde økomelk, og at utbetalingsprisen til økomelke­produ­senten vil være den samme som i dag fordi basisprisen økes med 10 øre.

 

 

Feil signal

Oikos mener en reduksjon av merprisen på økomelka er helt feil signal å gi til melke­­produ­sent­ene. Oikos sine produsentmedlemmer har, etter at vi informerte om dette vedtaket i går, møtt det med uro og frustrasjon. Det er all grunn til å tro at Tines vedtak vil øke frafallet av økologiske bønder, og at det i tillegg vil bli vanskeligere å rekruttere nye økomelk­produsenter. Tines egen målsetning om 6 prosent økologisk andel av mottatt kumelk innen 2012[2] vil derfor bli mye vanskeligere å nå.

 

 

Bildet:  Denne Tines økologiske yoghurt naturell finner du i butikker med et bredere økologisk vareutvalg.

Brudd på forutsigbarhet

Vedtaket om merprisreduksjonen er også et brudd med forutsigbarheten som må ligge til grunn for stabile rammevilkår for de økologiske produsentene. Merprisreduksjonen kommer på toppen av det dårlige jordbruksoppgjøret for økobøndene i 2009.

 

 

Det er dessuten betenkelig at Tine går til slike alvorlige skritt uten å konferere med det økologiske produsentmiljøet i Norge.

 

 

 

Oppretthold merprisen på økomelka

I stedet for å redusere merprisen, bør Tine nå ha is i magen og opprettholde merprisen på dagens nivå. Det er all grunn til å tro at nedgangen i markedet for litt dyrere varer som økomaten og økomelka tilhører, vil være midlertidig. Markedstallene fra våre naboland viser at målrettet og offensiv markedsføring gir klar og merkbar økning i den økologiske omsetningen.

 

 

Økomarkedet i Sverige, Danmark og Norge

Rapporter fra Sverige viser en utflating i det totale økomarkedet i 2009. Derimot har Arla Foods og Skåne Mejerier i Sverige mål om å øke innveiingen med ca 20 mill. tonn økologisk melk i 2009. I 2008 utgjorde økomelka 6,5 prosent av totalt innveid melk, og økologisk drikkemelk sto for 15 prosent av omsetningen i denne kategorien.

 

 

Fra Danmark rapporteres det om en vekst i økomarkedet i 2009 på ca 10 prosent per april måned. Veksten skjer innen alle varegrupper. Melk har i Danmark hele tiden vært en spydspiss innenfor økologi og er oppe i en markedsandel på hele 30 prosent. I gjennomsnitt er seks prosent av all mat solgt i Danmark økologisk. Markedssjef i Økologisk Landsforening i Danmark, Henrik Hindborg uttaler 4. mai 2009 at ”Der er en stigende bevidsthed om sundhed og de mere fællesskabsorienterede emner som rent drikkevand og miljø. Derfor vælger markant flere økologi.”

 

 

Nedgangen i økomelksalget i Norge startet i februar 2008 da Tine økte prisen på økomelka til butikk og samtidig lanserte en ny design. Tines annonsekampanjer i 2008 for både ny emballasjedesign og kremostene ser ikke ut til å ha nådd forbrukerne.

 

Bildet: Smakfull økologisk brieost fra Tine (Tine bilde).

 

Oikos vil sterkt oppfordre Tine til følgende:

  • Oppretthold merprisen på økologisk melk på 85 øre.
  • Lanser flere økologiske meieriprodukter for å øke sortimentet. Det vil øke totalsalget og anvendelsesgraden. Blant annet finnes ikke vanlige produkter som smør, brunost og fløte i økosortimentet. Dette er økoprodukter som forbrukeren etterspør.
  • Start et offensivt markedsføringsarbeid rettet mot forbruker i tillegg til dagligvare­handelen, med særlig vekt på økologisk drikkemelk. Som den desidert største meieriaktøren i Norge og som markedsregulator for melk, har Tine et stort samfunns­ansvar for å følge opp egne og samfunnets målsetninger for økologisk landbruk. Forbruket av økologisk mat, inkludert meierivarer, må befestes i markedet gjennom godt og langsiktig markedsføringsarbeid.
  • Start offensivt salgsarbeid av økologisk drikkemelk rettet mot skoler og storhusholdninger.

 

 

Oikos vil med dette be om et snarlig møte med ledelsen i Tine, senest i uke 26, for å diskutere disse spørsmålene nærmere. Gjennom en god dialog håper vi å komme fram til tiltak som vil fremme norsk økologisk melkeproduksjon, et mer miljøvennlig landbruk og utnytte vekstpotensialet i det økologiske markedet.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

 

(sign.)                                                                                    (sign.)

Reidar Andestad                                                                   Jon Magne Holten

Daglig leder                                                                           Fagsjef landbruk

 

 

 

Kopi: Landbruks- og matministeren, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

[1] Endret merpris økologisk melk

Ut fra en samlet vurdering av markedsbalansen for økologisk melk og premissene for økningen i målpris, er merprisen på økologisk melk redusert med 10 øre  til 75 øre per liter.  I tillegg gjør TINE tiltak i markedet med sikte på økt salg av økologiske produkter. Utbetalingsprisen for økologisk melk blir som før mens utbetalingsprisen for konvensjonell melk økes med 10 øre.

 

 

[2] Konsernstyrevedtak i Tine 15. november 2007. Konserndirektør Bjørg Bruset uttalte den gang: ” – Vi merker økende interesse for økologiske produkter og et synlig økt miljøengasjement tilsier at denne trenden vil fortsette. De tiltakene vi i dag har vedtatt, skal bidra til at TINE klarer å imøtekomme denne etterspørselen.”

 

 

 

Merknader til saken sendes til fagsjef Jon Magne Holten: jon.magne@oikos.no

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere