Andelslandbruk del 10: Tips til oppstart

02.01.2017
Antall andelslandbruk i Norge har over firedoblet seg siden starten av 2015. I skrivende stund finnes det 63 andelslandbruk fra Bodø i nord til Mandal i sør. Flere vurderer å starte opp, og mange melder seg på oppstartskurs i regi av oss i Oikos – Økologisk Norge.

  • Artiklene i serien om andelslandbruk publiseres først i "Bonde og Småbruker", Bonde- og Småbrukarlagets medlemsavis. Dette er den tiende artikkelen i serien. Nederst finner du en oversikt over tidligere saker.


Det er lurt å ta seg god tid til planlegging og søke veiledning både til det organisatoriske, men også det dyrkingstekniske. Over halvparten av de etablerte andelslandbrukene er enten sertifisert Debio eller Demeter, eller de er i karensperiode. Et stort grønnsaksmangfold er en selvfølge for de aller fleste andelslandbruk, både fordi dette ofte er et ønske fra andelshaverne, men også fordi mange er opptatt av å ta vare på og videreutvikle plantearven vår. Plantemangfold er også med på å sikre et rikt jordliv og dermed gode avlinger. Hos Norsk Landbruksrådgivning finnes det en rekke dyktige rådgivere som er gode på økologisk landbruk og grønnsaksmangfold. Oikos – Økologisk Norge arrangerer også jevnlig kurs om gårdsbasert sortsutvikling i samarbeid med flere andre organisasjoner.
I denne artikkelen vil jeg trekke fram fem sentrale punkter som det er viktig å tenke på når man planlegger et nytt andelslandbruk eller er i oppstartsfase.

Kommunikasjon og tillit
Et velfungerende andelslandbruk avhenger av mer enn bare å sørge for at grønnsakene trives. Andelslandbruk er en sosial arena hvor det er helt essensielt med tydelig kommunikasjon fra første stund. Hva slags forventninger har bonden og hva ser andelshaverne for seg? Og hvordan kan disse ønskene og behovene tilpasses forutsetningene som gården og jordsmonnet stiller? Det er spesielt viktig å sette et realistisk ambisjonsnivå for det første året, slik at man ikke tar seg vann over hodet. Kanskje er det lurt å satse på grønnsakssorter som gartner eller bonde allerede har god erfaring med, og kanskje bør man vente med eventuelle større økonomiske investeringer til år 2 eller 3 når man har kommet litt bedre inn i driften.

Involvering av andelshaverne
De aller fleste andelslandbruk i Norge er basert på aktiv involvering av andelshaverne. Mange setter ned en kjernegruppe eller et styre som bonde eller daglig leder kan delegere oppgaver til. Disse oppgavene kan være regnskap, kommunikasjon, organisering av dugnader og ansvar for sosiale arrangementer. Hvor stor grad av involvering det skal være, varierer fra andelslandbruk til andelslandbruk. En god ting er uansett å avklare forventinger og behov så tidlig som mulig. Egenskaper, interesser og forutsetninger varierer fra person til person. I løpet av de aller første møtene som avholdes, er det fint å kartlegge hvilke ressurser som finnes blant andelshaverne. Sammen er man som regel en sterk og ressursrik gruppe.

Foto2 Illustrasjon Emma GerritsenBærekraftig og gjennomsiktig økonomi
Et grunnprinsipp for andelslandbruk er at alle ledd skal være bærekraftige, også det økonomiske. Dette betyr at det er viktig å få på plass et budsjett som reflekterer alle impliserte kostnader, slik at andelsprisen dekker de reelle kostnadene ved produksjonen. Dette inkluderer en rettferdig lønn for bonde, gartner og eventuelt en daglig leder. Selvfølgelig er det en balansegang å skulle finne en andelspris som flest mulig har råd til å betale, samtidig som alle kostnader blir dekket. Dersom budsjettet anses for høyt, er det lurere å senke ambisjonsnivået og eventuelt utsette de store prosjektene heller enn å risikere å sette en for lav andelspris. Flere andeslandbruk forteller at de har «underpriset seg» første året, siden det har gått med mer arbeid enn planlagt i løpet av sesongen. For at andelslandbruk skal være en bærekraftig omsetningsmodell som kan fortsette å vokse seg sterk i de kommende årene, er det derfor viktig å sørge for budsjetter som reflekterer virkeligheten.

Sosial møteplass
Samhold og fellesskap er svært viktig for et godt fungerende andelslandbruk. Når andelshavere, gartnere og bønder blir kjent og har det hyggelig sammen, går arbeidet som skal til for en god avling mye lettere. Det kan være lurt å tenke ut gode løsninger for fysiske møteplasser i umiddelbar nærhet til andelsjordet, for eksempel et tun med benker og bord hvor man kan samles og nyte noe av avlingen i fellesskap. Høsttakkefest og feiring av vårens første jordskokker kan være eksempler på naturlige samlingspunkter. Et godt tips kan være å etablere faste tidspunkt for høsting, der de som gjerne vil treffe andre når de høster, får en mer sikker mulighet til det.

Rekruttering av andelshavere
Noen andelsbønder kontakter oss og ønsker tips til hvordan rekruttere flere andelshavere. Spesielt i starten kan dette for enkelte gå litt trått. Vi pleier å tipse om at det er lurt å kontakte lokalavisa og be de komme på besøk slik at dere kan fortelle om planene. Det er også lurt å opprette en Facebook-side, eventuelt også en nettside på sikt, slik at det er enkelt å finne fram til kontaktinformasjon og detaljer om det framtidige andelslandbruket. Gode bilder er alfa omega! Bruk dem i all informasjon på nett og papir. I tillegg til å snakke med venner og bekjente, kan det også være lurt å invitere til et åpent informasjonsmøte hvor det er lav terskel for å møte opp. Vi hos Oikos – Økologisk Norge kan tilby foredrag om andelslandbruk for de som ønsker mer informasjon.


Tidligere artikler

Del 1 - En innovativ modell i norsk landbruk
Del 2 - Tre grunnleggende prinsipper
Del 3 - Hvordan fungerer det i praksis
Del 4
- Allianser i landbruket
Del 5 - Økonomi
Del 6 - Mangfold
Del 7 - Jordvern
Del 8 - Hvorfor så populært?
Del 9 - Internasjonal bevegelse


Om andelslandbruk

  • Andelslandbruk er en nyskapende omsetningsform hvor forbrukere forhåndsbetaler en andel i produksjonen, og dermed sikrer seg en bestemt andel av avlingen mot deltakelse på dugnader og i andre aspekter ved driften.
  • Andelslandbruk er kjennetegnet av tett dialog mellom bonde og forbruker, og gjennomsiktighet i økonomien.
  • Oikos har jobbet med å fremme andelslandbruksmodellen i Norge helt siden begynnelsen av 2000-tallet. Norges første andelslandbruk, Øverland andelslandbruk SA i Bærum, ble etablert i 2006
  • Siden begynnelsen av 2015 har det vært en firedobling i antall andelslandbruk; fra 14 til 63 i august 2016. Enda flere er under planlegging.
  • Oversikt over andelslandbrukene finnes her (hjemmesiden er under oppdatering)
  • Facebookgruppe for andelslandbruk finner du her.
  • Andelslandbrukene i Norge er organisert i et uformelt nettverk som koordineres av Oikos – Økologisk Norge på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Prosjektet tilbyr veiledning, foredrag, oppstartskurs og informasjon om modellen for å hjelpe nye andelslandbruk i etableringsfasen og for å styrke de etablerte andelslandbrukene.
  • Ta kontakt på marte.g@oikos.no eller alexandra@oikos.no, eller se www.andelslandbruk.no dersom du ønsker mer informasjon.

Les en kort introduksjon til Oikos' prosjekt om andelslandbruk her.

Tekst: Marte Guttulsrød
Foto: Wanda Widerøe og Emma Gerritsen

Annonsører

Samarbeidspartnere