Andelslandbruk del 2: Tre grunnleggende prinsipper

29.05.2015
Oikos, ved prosjektleder og rådgiver Alexandra Devik, er koordinator for andelslandbruk i Norge. Gjennom en serie artikler om Andelslandbruk får du godt innblikk i hva andelslandbruk er og hva det kan bidra med i det norske landbruket.


Artikkelserien publiseres først i "Bonde og Småbruker", som er Bonde- og Småbrukarlaget sin medlemsavis.Dette er den andre artikkelen i serien:

Andelslandbruk er et partnerskap mellom bønder og forbrukere. Samarbeidet de inngår, handler om å skape en løsning som gavner begge parter. Forbrukerne ønsker seg tilgang på fersk lokalprodusert mat, opplevelser, fellesskap og kunnskap. For bonden handler det om å skape en løsning som sikrer omsetningen av gårdens produkter, en økonomisk trygghet og et sosialt fellesskap. Andelslandbruk har tre grunnleggende prinsipper. Disse sikrer at det blir et vellykket andelslandbruk. Mer om dette under.

Men først, andelslandbruk betyr kort og greit at forbrukere kjøper seg en andel i et andelslandbruk. Andelslandbruket ved bonden eller en gartner produserer landbruksvarer. Forbrukerne betaler for kostnadene involvert, og får slik rett på en andel av produksjonen. Det vanligste er at andelshaverne kjøper en andel for ett år av gangen. Prisen per andel vil variere fra sted til sted.

Målet er at den totale inntekten fra andelene dekker kostnadene i produksjonen. Det vanligste per dags dato er at andelslandbruket først og fremst produserer grønnsaker. Da produserer de gjerne et mangfold, samt kanskje urter, bær osv. Andre varer som kjøtt, egg, melkeprodukter, kornprodukter, ved og fisk, kan også inngå i et andelslandbruk. Det er egentlig ingen begrensninger. Det er bonden på hver enkelt gård som sammen med forbrukerne skal finne ut av behovene og ønskene til de involverte og hva som er praktisk mulig.

De tre grunnprinspippene
For at et andelslandbruk skal fungere optimalt bør det ligge tre grunnprinsipper til grunn for hvordan det hele organiseres. Disse sikrer at produksjons- og omsetningsmodellen støtter opp om rettferdig handel som gavner bønder og forbrukere, sikrer gode samfunnsløsninger og legger til rette for et bærekraftig landbruk. Andelslandbruk skiller seg fra andre direkte omsetningsløsninger gjennom gjensidig forpliktelse om produksjonen, og engasjement som knytter forbrukere og bønder sammen.

1. Dialog
Gjennom dialog samarbeider andelshaverne og bonden om rammene for produksjonen. Hvilke matvarer som skal dyrkes, og hva som skal være en del av andelslandbruket, avgjøres av de involverte på hver enkelt gård.


2. Gjennomsiktig økonomi
Fordi det er basert på tillit og gjennomsiktighet i økonomien, vil hva det har kostet å produsere bli synlig for alle parter. Dermed blir andelslandbruk et partnerskap som innebærer en dypere forpliktelse enn bare kjøp og salg.


3. Delt avling, delt risiko
Ved at forbrukere kjøper en andel i gårdens produksjon (eller deler av den) er de med på å dele risikoen for årsvariasjon i avlingene med bonden, samtidig som de også deler overskuddet.

Samarbeid gir forutsigbarhet
For en gård vil et nært samarbeid med forbrukere kunne gi forutsigbarhet. Andelshaverne forplikter seg, i hvert fall for ett år av gangen. Det betyr at bonden er garantert omsetning på sine varer. Fordi de betaler inn sin andel i løpet av vinteren, vil bonden ha likviditet til å kjøpe inn nødvendig utstyr og dekke de løpende kostnadene gjennom sesongen uten å ta opp gjeld. Andelshaverne kjøper ikke retten til en bestemt mengde varer, men de har rett på en andel av det som produseres. Blir det mindre gulrøtter et år, ja så får de mindre av det. Hvis avlingen blir spesielt god, så får man mer. Slik er de med på å ta risikoen sammen med bonden, og lærer seg til at landbruket er avhengig av mange faktorer, ofte utenfor bondens kontroll. For å sikre en velfungerende ordning og at alle retningslinjer og forventninger er avklart, er det viktig med god dialog. Hvordan dette fungerer i praksis vil jeg ta opp i neste artikkel.

Les den første artikkelen i serien her.

Les en kort introduksjon til Oikos' prosjekt om Andelslandbruk her.

Annonsører

Samarbeidspartnere