Arbeiderpartiet vil satse på økologisk landbruk

18.04.2009
- Oikos er glad for at Arbeiderpartiet i sitt programforslag vil satse på økologisk landbruk, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad. Utover denne målsettingen sier derimot ikke programmet noe om hvordan dette skal gjøres, utenom at reindriften skal gjøres økologisk. Oikos vil gjerne bidra i en dialog med partiet til en konkretisering av partiets økologiske politikk.

Bildet: Nestleder Helga Pedersen har vært sentral i arbeidet med nytt partiprogram for Arbeiderpartiet.

 

Helgen 18.-19. april har Arbeiderpartiet hatt landsmøte.  Vi har laget en oppsummering av hvordan partiet i forslaget til nytt partiprogram for 2009-2013 bruker begrepet økologisk og hva de sier om landbrukspolitikken.

 

 

Et samfunn i økologisk balanse er et overordnet mål for Ap.

 

I prinsippdelen av programforslaget finner vi følgende formuleringer:

 

Vi vil ha et samfunn i økologisk balanse

Vi trenger fellesskapet for å sikre våre viktigste velferdsgoder: Ren luft, rent hav og en natur i balanse. Vi skal møte utfordringene med kraftigere virkemidler og større innsats. Norge skal ta betydelig ansvar både hjemme og ute. Klimautfordringene må møtes på alle samfunnsområder, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Vi vil føre en politikk for å skape verdier og for å dele rettferdig, og ber om støtte fra alle som ønsker å fornye og forbedre Norge på fellesskapets grunn.

1. Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og i økologisk balanse, der menneskene er frie, likestilte og har innflytelse på sine livsvilkår. Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver og en av oss skal kunne virkeliggjøre drømmen om et godt liv. Arbeiderpartiets mål og verdigrunnlag skal avspeiles i konkrete handlinger

 

Konkretisering av målet:

Et samfunn i økologisk balanse

16. Solidaritet med kommende generasjoner innebærer at vi ikke påfører de som kommer etter oss sosiale, økonomiske eller miljømessige problemer. Arbeiderpartiet vil ikke gi videre et samfunn som er forgjeldet, urettferdig, forurenset eller fattig på natur.

 

17. De menneskeskapte klimaendringene er sammen med fattigdommen vår tids største utfordring. Det er en global utfordring som krever globale løsninger gjennom internasjonale organisasjoner som FN og EU. Norge skal ha en sentral rolle i dette arbeidet. Samtidig må vi handle nasjonalt og lokalt.

 

Klimautfordringene krever sosialdemokratiske fellesskapsløsninger. Det setter vår solidaritet på en stor prøve - verdens fattige land og mennesker vil bli hardest rammet. Det krever at vi gjør en stor innsats ute og en stor innsats hjemme.

 

 

Dette sier Arbeiderpartiet om landbruk:

Levende landbruk

Landbruket skal produsere trygg mat, sikre matforsyningen, gi mangfold i kulturlandskapet og bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. Et robust landbruk er også viktig forandre næringer som næringsmiddelindustrien og reiseliv.

 

Arbeiderpartiet har som mål at vi skal opprettholde et variert landbruk med jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift. Vi vil legge til rette for landbruk over hele landet, under ulike forhold, og med ulike forutsetninger, og vil føre en landbrukspolitikk som bygger opp under hele verdikjeden - fra jord til bord.

Internasjonale avtaler og markedsforhold setter begrensinger for hva vi nasjonalt kan gjøre i landbrukspolitikken. Samtidig gir den åpne handelen over landegrensene større markedsmuligheter for norske bedrifter og norsk landbruk. En ny WTO-avtale må møtes med aktive og målrettede virkemidler som tar hensyn til landbrukets verdi for bosetting, kulturlandskap og miljø.

 

Jordbruk, skogbruk og reindrift er naturbaserte næringer som må videreutvikles på en bærekraftig måte. Vi må begrense utslippene fra produksjon, foredling og forbruk av mat.


Utslipp fra landbruk utgjør en betydelig andel av de totale norske utslippene av klimagasser. Arbeiderpartiet vil arbeide systematisk for å bidra til at disse utslippene reduseres.

 

Arbeiderpartiet vil føre en bærekraftig skogpolitikk, der vi tar vare på skogens verdier for miljøet samtidig som vi legger til rette for økt aktivitet og verdiskaping gjennom bruk av skogens ressurser.

 

 

Arbeiderpartiet vil:

 • prioritere bønder som henter en vesentlig del av sysselsetting og inntekt fra gården og fra annen primærnæringsvirksomhet
 • stimulere til samdrifter og samarbeidstiltak, gjennom et fremtidsretta og fleksibeltregelverk.
 • videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke, reindrift og bioenergi.
 • satse på grønt reiseliv og bygdeutviklingstiltak

        • satse på økologisk landbruk, og stimulere til utvikling av nisjeprodukter.

 • stimulere til økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift.
 • sikre rekrutteringen til landbruket, samt stimulere til mangfold i landbruket.
 • sikre jordbruksarealer for framtida, slik at vi holder kulturlandskapet i hevd og sikrer grunnlaget for matproduksjon.
 • at håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart.

 

Arbeiderpartiet mener at dyr har egenverdi

 • avvikle statlig støtte til oppdrett av pelsdyr i Norge, samtidig som staten stiller opp med omstillingsmidler til de berørte i næringen.

 Dissens: Hadia Tajik, Torgeir Micaelsen, Odd Rambøl, Hege Gagnat og Martin Henriksen vil erstatte punktet overfor med:

 •  gradvis avvikle oppdrett av pelsdyr i Norge, samtidig som staten stiller opp med omstillingsmidler til de berørte i næringen.

  

Arbeiderpartiets programkomité har bestått av:

 Helga Pedersen, leder         Hege Gagnat

Martin Kolberg                     Raymond Johansen

Anniken Huitfeldt                 Hadia Tajik

Henriksen                           Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Ellen Stensrud                     Anne-Lise Bakken

Torgeir Michaelsen              Odd Rambøl

 

Endringer i AP's landbrukspolitikk?

Er Arbeiderpartietrs landbrukspolitikk endret i det nye partiprogrammet?  Under finner du formulerigner som står i programmet som gjelder for perioden frem til helgens årsmøte. Som du vil se er mange av formuleringene like i begge programmene:

Levende landbruk

I store deler av landet spiller landbruket en viktig rolle for bosetting og sysselsetting. Vi har en desentralisert landbruksnæring med en variert bruksstruktur. Det norske småskalajordbruket er viktig for en nasjonal matforsyning. Det bidrar til å sikre trygge matvarer og sikrer fellesgoder i form av biologiske,kulturhistoriske, og estetiske verdier. Landbrukspolitikken omfatter jordbruk, skogbruk, beitebruk og reindrift, og den er viktig også for næringer som reiseliv, kultur og næringsmiddelindustri.

Internasjonale avtaler og markedsforhold setter begrensninger for hva vi nasjonalt kan gjøre i landbrukspolitikken.


Samtidig gir den åpne handelen over landegrensene større markedsmuligheter for norske virksomheterog norsk landbruk. Arbeiderpartiet vil bevare et nasjonalt handlingsrom som gir grunnlag for en bærekraftig landbruksdrift over hele landet. Vi vil gi forbrukerne større valgmuligheter, og vil bidra til økt mangfold og større variasjon i landbruksproduksjonen.

 

Arbeiderpartiet vil:

 • at aktive utøvere i jordbruket har en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet.
 • ha en totalgjennomgang av WTO-forhandlingenes konsekvenser for norsk landbrukspolitikk.
 • at endringer av interne støtteordninger i landbruket som følge av WTO-avtalen må ta hensyn til småskalavirksomhet og landbrukets verdi for bosetting, kulturlandskap og miljø.
 • prioritere bønder som henter en vesentlig del av sysselsetting og inntekt fra gården og fra annen primærnæringsvirksomhet.
 • stimulere til flere samdrifter og samarbeidstiltak.
 • videreutvikle verdiskapingsprogrammene for mat, trevirke og reindrift.
 • satse på bygdeutviklingstiltak innenfor reiseliv og bioenergi/mikrokraftverk, og utvikle en ny politikk for fjellområdene.
 • at håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrets egenart. Arbeiderpartiet mener at dyr har egenverdi.
 • videreutvikle en nasjonal skogpolitikk, der staten tar et medansvar for planting og ungskogpleie.
 • styrke satsingen på økologisk landbruk, og stimulere til utvikling av nisjeprodukter.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere