Argumenter for økologisk landbruk

29.05.2009
Mange gode grunner taler for et økologisk landbruk. Med rette blir økologisk landbruk stadig mer verdsatt og anerkjent blant forbrukere og samfunnet som en framtidsrettet landbruksmetode.

Argumentene i denne argumentlista som Oikos har satt sammen, bygger på forskningsresultat, regelverk og retningslinjer som gjelder for økologisk produksjon.


Flere argumenter, kildehenvisninger og lenker finnes tilgjengelig på:
www.agropub.no/index.gan?id=7588


>> Last ned hele argumentlista som pdf


Mer næringsstoffer med økologisk mat

 • Økologisk melk inneholder mer omega-3-fettsyrer og CLA. En optimal tilførsel av fettsyrer i kostholdet er viktig for å forebygge hjerte-karsykdommer og kreft.
 • Økologisk frukt og grønnsaker har et høyere innhold av stoffer som er viktige for helsa, for eksempel antioksidanter.

Vær på den trygge siden med økologisk mat

 • Økologiske bladgrønnsaker inneholder 10 til 40 % mindre nitrat.
 • Økologiske produkter inneholder ikke kjemisk-syntetiske sprøytemiddelrester (maksimalt det som hele miljøet blir belastet med). Kjemisk-syntetiske sprøytemidler er forbudt i økologisk landbruk.
 • Bruk av tilsetningsstoffer er svært begrenset i økologisk mat. Kunstige farge- og aromastoffer er ikke tillatt.

Økologisk landbruk bruker ikke GMO

 • Økobønder vil produsere på en naturlig måte. All bruk av genmodifiserte planter, dyr og hjelpestoffer er derfor forbudt i økologisk drift.

Fugler trives på økologisk dyrket mark

 • Både antall individ og fuglearter er høyere på økologiske gårder sammenlignet med konvensjonelle nabogårder. Dette er vist i undersøkelser fra Danmark, England, Sverige og andre europeiske land.
 • Økologisk åker og eng gir et større antall plantearter, viser undersøkelser fra Norge og flere andre land.
 • Økologisk landbruk fremmer et større biologisk mangfold gjennom allsidig drift med vekstskifte og bruk av inn- og utmarksbeite, samtidig som kjemisk-syntetiske sprøytemidler er forbudt.

Økologisk landbruk gir flere nyttedyr

 • Det er mer meitemark i økologisk dyrket jord. Meitemarken bidrar til gjennomlufting, drenering, omsetting av organisk materiale og gjør jorda mer fruktbar.
 • Økologisk jord har et rikere liv. Nytteinsekter som blant annet biller er flere i antall arter og individ. 

Bedre dyrevelferd

 • Krav til areal og innredning for økologiske husdyr sikrer bedre muligheter for naturlig atferd og fremmer en bedre dyrevelferd.
 • Økologiske dyr har lavere forekomst av produksjonssykdommer. Økologiske melkekyr viste mindre ketose, jurbetennelse og melkefeber i norske studier.
 • Regelverket har krav til beiting for alle drøvtyggere i hele beitesesongen. I tillegg er det krav om utegange for gris og fjørfe.

Økologisk landbruk tar vare på matjorda

 • Økologisk jord har bedre jordstruktur. Dette forebygger tilslamming og erosjon.
 • Tilførsel av organisk materiale bidrar til humusdannelse og en fruktbar jord.
 • Økologiske planter vokser i naturlig matjord. Dyrking i steinull med næringsløsning eller lignende er ikke tillatt.

Tar vare på grunnvann og vassdrag

 • Økobonden gjødsler jorda, ikke grunnvannet. Takket være lavere næringstilførsel, og at antall husdyr er tilpasset arealet på gården, blir avrenning av næringsstoffer minimert.
 • Godt sammensatte vekstskifter og store arealer med langvarig eng binder næringsstoffer i jorda.
 • Økologisk landbruk bidrar ikke til rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler i vann og vassdrag.

Bruker mindre energi og ikke-fornybare ressurser

 • Økologisk landbruk har 30 - 50 % lavere energiforbruk per arealenhet. Svenske studier har vist 15 - 30 % lavere energiforbruk per liter produsert melk.
 • Produksjon av nitrogen til kunstgjødsel er energikrevende og er grunnen til at kunstgjødselbruken står for 40 - 60 % av energiforbruket i konvensjonelt landbruk.
 • Med dagens forbruk vil reservene av råfosfat, som brukes til fremstilling av kunstgjødsel, være oppbrukt om 80 - 130 år.
 • Økologisk landbruk har som mål å benytte fornybare ressurser i størst mulig grad fremfor å benytte ikke-fornybare ressurser.

Reduserte utslipp av klimagasser

 • Økologisk landbruk binder mer CO2 inn i jordas humus slik at CO2-innholdet i atmosfæren blir redusert.
 • Økologisk landbruk gir mindre klimagassutslipp. Mindre nitrogengjødsling reduserer risikoen for utslipp av lystgass (N2O) fra jord.
 • Det brukes ikke kunstgjødsel i økologisk landbruk. Slik unngår en utslipp av N2O og CO2 i kunstgjødselproduksjonen.

Er det virkelig økologisk?

 • Kun når kravene til økologisk produksjon er oppfylt kan produktene selges som økologiske (Debios Ø-merke). Dette gjelder også importerte produkter.
 • Økologisk areal har en karensperiode på 2 år før Ø-merket kan benyttes. Regelverket før økologisk produksjon gjelder fra dag en.
 • Økologiske gårder og bedrifter blir grundig kontrollert. Minst en gang i året gjennomgår de en omfattende kontroll av en Debio-inspektør. Produksjon, foredling, import og omsetning må dokumenteres.

Økt global matsikkerhet

 • I områder som er sårbare for sult og feilernæring oppnås det bedre matvaresikkerhet med økologiske metoder, i følge flere internasjonale organisasjoner.
 • I tropiske u-land øker avlingene og inntekta til bonden med økologiske dyrkingsmetoder.
 • Økologisk landbruk har som mål ikke bare å produsere tilstrekkelig med mat, men sørge for at alle involverte får en god livskvalitet, og bidra til matsuverenitet og fattigdomsreduksjon.

Flere argumenter, kildehenvisninger og lenker finnes tilgjengelig på:
www.agropub.no/index.gan?id=7588


Denne argumentlista er utarbeidet av Oikos. Kontaktperson: Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no.


>> Last ned hele argumentlista som pdf


Lenker og videre lesning
>> 90 Argumente für den Biolandbau (FiBL 2007 - på tysk)
>> Arguments in Favor of Organic Agriculture (IFOAM - på engelsk)

 

Annonsører

Samarbeidspartnere