Beitedyr mot klimaendringer

16.09.2013
Kan du se for deg at det er en god idé å ha 25 000 sauer på beite i en flokk? Eller kyr? Vel, her får du forklaringen på hvordan beiting kan være en god løsning både for å begrense ørkenspredning og redusere utslipp av klimagasser.

Kilde: Ulf Ullring, Savory Hub Norden

Beitedyr er løsningen

Beitende husdyr kan brukes som et verktøy i kampen mot ørkenspredning, for å gjenoppbygge jordsmonn, vegetasjon, grunnvannsforekomster, biologisk mangfold og landbrukets produksjonsevne, i følge Savory Institute. (Savory Institute 2013, Schwartz 2013)

Ved bruk av mer helhetlige (holistiske) plan- og driftsmetoder i landbruket, mener Savory Institute å ha vist at det er  mulig å snu utviklingen fra negativ til positiv.

Verdens største naturtype

Beitebruk er den mest omfattende formen for landbruk. Grasdominerte natursystemer, som beitemarker er, utgjør størstedelen av verdens landareal. Ved å bruke husdyr på en måte som etterligner ville beitedyr, kan en sunn dynamikk i økosystemet gjenopprettes.

På den måten mener Savory Institute å kunne vise at et bærekraftig beitebruk potensielt kan binde mer karbon enn noen annen form for landbruk. Samtidig reduseres karbonutslippene kraftig (Neely et al 2009).

Effektivt og lav-teknologisk

Holistic Management er et plan- og driftssystem utviklet av Allan Savory og hans medhjelpere. Dette systemet baserer seg på en modell for å ta beslutninger, som resulterer i en økologisk regenerativ, økonomisk livskraftig og sosialt funksjonell drift av verdens landareal, med spesiell vekt på verdens beitemarker.

Holistic Management virker godt, også fordi det er lavteknologisk, demokratisk, kosteffektivt, naturbasert og mulig å nytte i stor målestokk.

Video: Allan Savory forklarer strategien for å motvirke forørkning og reversere klimaendringer.

Kritisk rolle for klimaet

Ørkenspredning og tap av biologisk mangfold, spiller en kritisk rolle i klimaendringene, fordi tørr, naken jord ikke har noen evne til å lagre karbon. Det som eventuelt finnes der av organisk materiale, vil derfor gå tapt til atmosfæren gjennom oksidering. Dette gjelder først og fremst områder med et uttørrende klima, men tapet av organisk materiale fra jordsmonnet har også vært markant i områder med mindre tørt klima, som følge av moderne landbrukspraksis, drenering av våtmarker og nedbygging av areal.

Landbruket er den fremste årsaken til forørkningen. Men det er også der man kan finne løsningen på problemet, mener Savory Institute.

Akselerert karbonbinding

Gjennom en helhetlig tilnærming, slik som Holistic Management bidrar med, er det mulig å øke jordsmonnets organiske innhold gjennom akselerert karbonbinding og bedre vannhusholdning (Teague et al 2011). Hvis dette praktiseres i stor skala kan man slik sett faktisk bremse de globale klimaendringene, mener Savory Institute.

En slik tilnærming har også et stort positivt potensiale når det gjelder matsikkerhet og forvaltning av vannressurser, spesielt i marginale områder hvor det er få alternativer til beitebasert landbruk. (Neely et al 2009).

Global dramatisk situasjon

Framstående jordforskere, som Rattan Lal, har påpekt at situasjonen globalt nå er dramatisk. Dette er en internasjonalt anerkjent situasjon (GRID Arendal 2008).

Savory Institute sitt standpunkt er at dette er en kraftig undervurdert årsak til klimaendringene, som er så omfattende at det i seg selv vil fortsette å drive endringer i klimaet selv om utslippene fra fossile kilder stanses.

Idéen bak Savory Institute er å bygge opp noe som kan være virksomt i global målestokk i kampen mot forørkning, tap av biologisk mangfold og et endret klima. Arbeidet med Holistic Management gjennom flere tiår har vist at det er mulig å oppnå positive effekter over store områder på relativt kort tid.

Savory Institute sin strategi

  • «5 milliarder hektar med håp» - kun 1% økning i jordsmonnets karboninnhold over 5 milliarder hektar med landareal tilsvarer 130 ppm karbon, som igjen betyr binding av 260 gigatonn CO2 fra atmosfæren. Dette vil bringe karbonnivået i atmosfæren ned igjen til et klimamessig trygt nivå.
  • Dette er mulig ved å drive et beitebruk og landbruk som gjenoppretter de økologiske funksjonene i verdens grasøkosystem, både i utmark og på åkermark.
  • Holistic Management har gjennom flere tiår vist seg å være det mest effektive verktøyet til å oppnå et slikt resultat, som dessuten har den bivirkning at den bidrar til økt matproduksjon, bedret vannforsyning, bevaring av det biologisk mangfoldet, bedre lønnsomhet i landbruket og et styrket lokalsamfunn.
  • For å påvirke et så stort areal globalt, er det nødvendig å bygge opp et globalt nettverk av deltakere med praktisk kompetanse i Holistic Management som kan spre dette videre i sin region. Og det er nødvendig å gjøre det stegvis. I 2013 blir de første 10-12 Savory Hubs («kunskapsknutepunkt/-nav») opprettet, og målet er å øke årlig opp til 100 hubs i 2025  som da skal kunne påvirke 1 milliard hektar.

Hver hub, Savory Institute sentralt inkludert, skal arbeide på disse tre hovedområdene:

1. Regenerasjon av skadet landareal ved hjelp av beitedyr

  • Grasslands LLC er dannet i samarbeid med grønne investorer, for praktisk regenerasjon av skadet land. Har etter 2 år allerede over 200 000 mål under drift. Også hver hub skal være tilknyttet en landbruksvirksomhet som praktiserer Holistic Management.

2. Gjøre andre i stand til å bruke beitedyr som verktøy for bærekraftig landbruk og naturforvaltning.

  • Gjennom informasjon, trening/undervisning og rådgiving utbre en regenerativ beitebruk og landbrukspraksis generelt som bidrar til netto binding av karbon i jordsmonnet.

3. Fjerne barrierer som hindrer resultater i stor skala.

  • Påvirke opinion, akademia, næringsliv og politikere om situasjonen og mulighetene til å legge til rette for praktisering, trening/undervisning og forskning.

Kilder:

Neely, Bunni & Wilkes (red.) (2009) Review of evidence on drylands pastoral systems and climate change. Implications and opportunities for mitigation and adaptation. Land and water discussion paper 8. FAO

Schwartz, Judith D. (2013) Cows save the planet, and other improbable ways of restoring soil to heal the earth. Chelsea Green Publishing.

Teague, R. et al. (2011) Grazing management impacts on vegetation, soil biota and soil chemical, physical and hydrological properties in tall grass prairie. Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol 141, Issue 3-4, s. 310-322

GRID-Arendal (2008) Oversiktskart over status for verdens jordsmonn, «Global soil degradation».

Savory Institutes nettside

Savory Institute Årsmelding 2012

Whitepaper on restoring climate, Savory Institute (2013)

Paper on Methane and livestock, Savory Institute (2013)

Annonsører

Samarbeidspartnere