Ber landbruks- og matministeren ordne opp for sauebøndene

24.10.2016
Etter at landbruks- og matminister Jon Georg Dale aksepterte EU-regelverket for krav til underlag i sauefjøs, opplever Oikos stor pågang fra bekymrede sauebønder og produsentmedlemmer. Som leder i Regelverksutvalget for økologisk produksjon har Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, nå sendt brev til ministeren på vegne av utvalget. Det tas til orde for utredning av alternativer, romslige overgangsordninger, tilskudd til rammede produsenter og dialog med næringen.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon
Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) er opprettet av Landbruks- og matdepartementet for å legge til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutviklingen innen økologisk produksjon. RVU gir også råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet. Utvalget består av medlemmer fra Landbrukssamvirkene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning, Debio, Norsk senter for økologisk landbruk, Nofima, Biologisk-dynamisk Forening og Oikos – Økologisk Norge. Sistnevnte leder utvalget.


Har arbeidet med alternativer til spaltegulv
RVU har vært forberedt på at et krav kunne komme fra EU om å fjerne det særnorske unntaket for underlag for sau. Vi har derfor iverksatt undersøkelser om temaet for å få mer kunnskap om hva slags underlag som kan egne seg best for sau ut fra dyrevelferdshensyn og hvordan det best kan legges til rette for slike løsninger med sikte på våre særnorske utfordringer med sauehold rundt om i landet. For tiden gjennomfører Debio en undersøkelse for å kartlegge situasjonen hos sauebøndene, hvilke utfordringer de nye reglene vil medføre, og hvordan sauebøndene vurderer mulighetene til å etterkomme kravene. Referater fra møter i RVU og rapporter om temaet underlag for sau kan lastes ned her.


Ber ministeren avklare tidsramme for omstilling, overgangsordninger og kompensasjon
I brevet ber RVU ministeren svare på følgende spørsmål:

1. Når vil den nye ordningen tre i kraft, og hvor lang tid vil økologiske sauebønder få til omstilling?

2. Hvilke omstillingsordninger vil bli innført?

3. Hvordan vil myndighetene kompensere bønder som må bygge om fjøsene sine og basere saueholdet på fjøs med fast dekke?


Anbefaler dialog
RVU verdsetter landbruks- og matministerens initiativet til dialog med partene i jordbruksoppgjøret om overgangsløsninger, slik det er kommet til uttrykk i mediene, står det i brevet. Det kan også være aktuelt å trekke inn andre organisasjoner som deltar i RVU. Det blir viktig å ha god kunnskap om næringen og produsentenes behov for å få til best mulige ordninger og unngå frafall fra økologisk saueproduksjon. RVU anbefaler derfor å legge vekt på denne dialogen ved avklaringen av spørsmålene over.


Anbefaling om tilleggsbevilgning for å sikre at flest mulig klarer overgangen
I brevet gjør RVU oppmerksom på at de nye reglene kommer som ‘lyn fra klar himmel’ for mange sauebønder og mange steder innebærer dette store utfordringer der det er blitt gjort større investeringer med utgangspunkt i eksisterende regelverk. Det blir viktig å gi tilstrekkelig tid til omlegging, slås det fast.

RVU anbefaler at det avsettes en tilleggsbevilgning til statsbudsjettet for 2017 for å iverksette strakstiltak med sikte på å legge best mulig til rette for overgangen. Det foreslås at en slik bevilgning kunne omfatte følgende tiltak:

1. Midler til gjennomføring av en utredning om praktiske løsninger for innføring av tett gulvareal til sau under ulike forhold, med utforming av enkelt informasjonsmateriell til produsentene. Se mer om dette under

2. Etablering av en tidsavgrenset tilskuddsordning til produsenter som må gjøre tiltak for å tilpasse seg de nye kravene

3. Ekstra midler til rådgiving på gårdsnivå til produsenter som må tilpasse seg nye krav

I brevet pekes det på at det er stor uro blant mange økologiske sauebønder på grunn av de nye reglene. RVU føler ansvar for å gå ut med informasjon til sine medlemmer så raskt som mulig for å avklare situasjonen, påpekes det i brevet. RVU håper derfor på snarlig svar på denne henvendelsen og på svar som kan skape ro i næringen og tillit til at regjeringen tar ansvar for en svært rask endring av regelverket som kan ramme store deler av næringen.

Les hele brevet her

Annonsører

Samarbeidspartnere