Bevar Rønvikjordene i Bodø

06.04.2010
Diskusjonen om framtida for Rønvikjordene i Bodø er kommet til den fasen der partene skal bli enige om bruken av de grønne arealene rundt byen. Fra landbruksorganisasjonenes side sier vi oss i første omgang fornøyd med at det ennå finnes halvtannet tusen dekar dyrka jord i dette bynære området. Det skyldes ikke minst at tilstrekkelig mange bevisste mennesker har arbeidet og aksjonert for at jorda også i framtida skal brukes til produksjon av mat.

Bildet viser en plastku. Bondelaget, Småbrukarlaget og Oiko vil at de store jordbruksarealene ved Bodø, Rønvikjordene, skal videreføres som jordbruksareal. Her pågår det stadig en kamp for jordvern og mot nedbygging. Oikos bilde fra FIBL stand på BioFach.  

 

Vi forutsetter at landbruk på jordene også skal være konklusjon og visjon når planlegging av arealbruken er gjennomført. Men arbeidet for vern er ikke ferdig før det er funnet seriøse aktører som har interesse og dyktighet til å ta ansvaret for de forskjellige delene av dette store arealet.

 

Vi vet at det fortsatt vil høres stemmer som kaller det meningsløst å bevare og drive jordbruksarealer inntil en bykjerne. Argumentene for at dette er rett har vært brukt ofte i debatten om jordene og vi skal ikke gjenta alle her. I denne omgang stiller vi oss bak de tyngste grunnene for fortsatt matproduksjon på jordene i Rønvik:

 

- Alminnelig kunnskap sier oss at vi før eller seinere, og iallfall i løpet av dette århundret, vil komme i beit for arealer til matproduksjon. Vi må ta vare på arealene nå, den dagen alle er enige er det for seint.

 

- Nedbygging av jord kan gjøres en gang, matproduksjonen kan vedvare gjennom nye århundrer.

 

- Jordloven, som i sin bokstav forbyr nedbygging, har knapt nok vært en forsinkelse i omdisponeringen av dyrka jord, og det har gått hardest utover den beste jorda.

 

Sittende regjering prøver å forsterke jordloven med en ny lov om vern av matjord. Det er som sagt tilstrekkelig, nå er det tid for å praktisere. Da er det vanskelig å finne et bedre startpunkt enn hovedstaden i Miljøfylket Nordland.

 

Nordland Bonde- & Småbrukarlag, Nordland Bondelag og Oikos Nord

Annonsører

Samarbeidspartnere