Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste: Samspill og utfordringer

28.09.2015
Oikos – Økologisk Norge avslutter i disse dager et større prosjekt om det biologiske mangfoldet i landbrukets tjeneste. Vi har produsert informasjonsmateriell, holdt fagseminar og lagt ut film. Du finner de viktigste resultatene og alt materiell og film i denne saken.

Både under og over jorda myldrer det av små og store organismer som lever sammen i et fantastisk samspill. Uten dem – og uten dette samspillet – ville det ikke være mulig å produsere mat i verden.
Men hva dette mangfoldet betyr, er lite forstått, og deres tjenester er lite kjent.
Dette er trolig årsaken til at de lider en ublid skjebne i møte med det intensive landbruket verden over. Det setter i sin tur store verdier på spill for oss selv og kommende generasjoner.

Et viktig prosjekt
Oikos – Økologisk Norge har gjennom et prosjekt støttet av Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet satt søkelys på det biologiske mangfoldet i landbrukets tjeneste. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) og Norges Birøkterlag og med innspill fra en rekke fagpersoner. Her er en oversikt over produktene fra prosjektet, som du kan lese mer om under:

 • Basisheftet Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer
 • Folder om basisheftet Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer
 • Brosjyren Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste
 • Lanseringsseminar på litteraturhuset 1. september 2015
 • Film fra seminaret (finn lenke under)

Men først noen ord om resultatene fra prosjektet.

Resultater fra prosjektet
En forutsetning for landbruk: Et rikt biologisk mangfold er en forutsetning for at det skal være mulig å dyrke jorda både nå og i framtiden. God matjord er proppfull av levende organismer som alle spiller en viktig rolle i å opprettholde jordas fruktbarhet og dens evne til å lagre vann og karbon. Pollinerende insekter gjør en uerstattelig jobb og sørger for at en tredel av verdens matplantearter bærer frukter. Liten Ford-traktor radrenser med trollramme og hyppeskjær i kålrot. Solhatt. Frøproduksjon
Det genetiske mangfoldet av planter og dyr er et viktig ledd i samspillet og gjør det mulig å tilpasse matproduksjonen til skiftende klima- og miljøbetingelser.

Landbruk som trussel: Men samtidig som landbruket trenger det biologiske mangfoldet er det også landbruket som representerer dets største farer. Det biologiske mangfoldet er i nyere tid blitt redusert i et forrykende tempo – av nettopp landbruket.

Mangfoldet reduseres i raskt tempo: Forskning viser at intensiv drift med store gårder, monokulturer, sprøytemidler, mineralgjødsel, tunge maskiner og manglende vekstskifte representerer de største truslene.
Resultatet er at en tredel av verdens matjord er moderat til alvorlig skadet, at villbier og honningbier forsvinner over hele kloden, at artsmangfoldet i beiteenger og slåttemarker er kraftig redusert, at vi har svært lite igjen av det opprinnelige mangfoldet av kulturplanter og at flere av våre nasjonale husdyrraser er utrydningstruet.
Det er på tide å rope varsku!

Mye å lære fra økologiske driftsmetoder: Det er vel dokumentert at økologisk landbruk bidrar til å ta vare på det biologiske mangfoldet i landbruket og også er egnet til å styrke det. De viktigste årsakene er at:

 • Det ikke brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler
 • Det ikke brukes lettløselig mineralgjødsel
 • Det er mer allsidige vekstskifter
 • Det brukes organisk gjødsling
 • Det er skånsom jordbearbeiding
 • Det er større andel semi-naturlige habitater
 • Det er større fokus på mangfold av plantesorter og dyreraser

Alt dette er med å gi gode forhold for det biologiske mangfoldet som vi er så avhengige av. Derfor er det mye å lære av økologisk jordbruk for bønder som vil ta vare på det biologisk mangfoldet i landbruket.

Praktiske grep og gode råd: I prosjektet er det identifisert en rekke grep bonden kan gjøre for å ta vare på mangfoldet i landbruket. Også forbrukeren får gode råd om hva som skal til for å bidra til et rikt mangfold.
Vil du ta vare på en plantesort eller dyrerase, så spis den! Dette er ett av rådene fra prosjektet.
Et annet råd er å velg mat som ikke har vært Basisheftet Biologisk mangfold i landbrukets tjenestesprøytet med kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og gjerne velge økologisk.

Basisheftet Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste
I basisheftet Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer kan du lese mer om det fascinerende mangfoldet i landbruket, om truslene og hvordan økologisk landbruk bidrar til å ta vare på mangfoldet.
Basisheftet presenterer en rekke praktiske grep for bonden som vil gi større mangfold på gården. Det viser også hva du kan gjøre som forbruker.

Basisheftet er basert på en omfattende gjennomgang av forskningen på området og presentert på en popularisert måte. Det har 36 sider og er rikt illustrert.

Vi håper at basisheftet vil bli lest av gårdbrukere og hageeiere, landbruksrådgivere og landbruksskolelærere, landbruksskoleelever og studenter og av alle andre som er interessert i et levedyktig landbruk for framtiden.

Du kan laste ned basisheftet (bildet til høyre) gratis fra nett ved å klikke HER, eller du kan sende en bestilling på info@oikos.no for å få det tilsendt i posten. Det koster 50 kroner pr. stk. + porto.

Biomangfold i landbrukets tjeneste bruk (1) (1)
Folder om basisheftet Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer
For ytterligere å spre resultatene fra prosjektet, har vi laget en egen, enkel folder som kan lastes ned gratis, eller bestilles fra info@oikos.no.
Folderen er på ett sammenbrettet A4-ark, og er egnet til utdeling på arrangementer, stands og andre steder der folk med interesse for landbruk og biologisk mangfold møtes.
Alle som ønsker å spre denne viktige informasjonen er velkommen til å dele ut folderen.
Folderen kan du laste ned HER.

Brosjyren Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste
Oikos ga i 2014 ut brosjyren «Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste». Den viser de viktigste sammenhengene i kortform på en enkel og popularisert måte.

Brosjyren er egnet til å informere allmenheten om det yrende mangfoldet i landbruket, hvordan vi tar vare på det og hva forbrukeren kan gjøre. Den har 12 A5-sider og er rikt illustrert.

Brosjyren (bildet til venstre) kan du laste ned HER.
Du kan også bestille en ferdigtrykket utgave fra info@oikos.no for kr. 10 pr stk + porto.

Lanseringsseminar på Litteraturhuset
Oikos – Økologisk Norge arrangerte 1. september 2015 et lanseringsseminar for basisheftet Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer på Litteraturhuset i Oslo.
Framtredende forskere og fagfolk innledet og representanter for landbruket deltok i debatt. Seminaret samlet rundt 80 deltakere på Litteraturhuset og ytterligere deltakere som fulgte det via streaming på skjerm.

Se program for seminaret HER

Se tidligere nettsaker om seminaret HER og HER

Se VIDEO fra hele seminaret HER


Seminaret bit for bit

Innledning og lansering av basisheftet
Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen åpnet seminaret og ønsket velkommen. Hun presenterte basisheftet og ga smakebiter fra innholdet. Bolkene var delt opp som i basisheftet, med fokus på de forskjellige delene av landbruket. Hun presenterte programmet for seminaret og innledet til den første bolken som handlet om hva det biologiske mangfoldet i landbruket består av, hvorfor det er viktig, hva som truer det og hva vi kan gjøre for å ta vare på det.  Fagfolk spesialisert på mangfold i jord, pollinerende insekter, slått og beite, matplanter og husdyr var invitert for å fortelle om dette. Gjennom innledningene ble det tydelig hvor viktig samspillet mellom de ulike typene av mangfold er for deres eksistens.
Se powerpoint-presentasjon fra Regine Andersen HER

Jordliv – betydning, trusler og hvordan vi tar vare på det
Øystein Haugerud, fylkesagronom i Buskerud og prosjektleder for prosjektet «Levende matjord», samt bærer av tittelen «årets meitemark» i Oikos var først ut. Han presenterte tilhørerne for et eksperiment der han la to jordklumper i vann, den ene fra jordbruksjord, den andre fra en urørt grøftekant. Det viste seg at jordbruksjorda løste seg opp, mens den urørte jorda forble intakt. Eksempelet illustrerte hvordan jorda står i fare for å bli ødelagt av jordbruk med tungt maskinere, dårlig vekstskifte og mangel på tilførsel av organisk materiale. Når jordas tålegrense sprenges, vil matproduksjonen kollapse, framholdt han. Haugerud kunne også fortelle at det største biologiske mangfoldet på jorden er funnet nettopp i jorda, og at det er avgjørende for en fruktbar jord, god vannhusholdning og lagring av CO2.
Se powerpoint-presentasjon fra Øystein Haugerud HER

Pollinerende insekter – betydning, trusler og hvordan vi tar vare på det
Anders Nielsen er forsker ved Universitetet I Oslo på avdeling for Økologisk og Evolusjonær Syntese. Han forklarte hvordan pollinerende insekter gjennom mange generasjoner er tilpasset planter med spesielle metoder for pollinering. Honningbier blir ofte sett på som de viktigste pollinerende insektene i landbruket, men i tillegg til disse finnes det et bredt mangfold av insekter som hjelper landbruket med den store jobben som trengs for å bestøve matplantene.
Se powerpoint-presentasjon fra Anders Nielsen HER

Slått og beite – betydning, trusler og hvordan vi tar vare på det
Hanne Sickel er forsker og ekspert på blant annet kulturlandskap og biologisk mangfold ved NIBIO. Hun forklarte hvordan arter på slåttemarker og i beiteenger har utviklet se over mange tusen år og har gitt et unikt artsmangfold tilpasset norske forhold. Svært mange av de truede, sårbare og sjeldne artene i Norge er knyttet til nettopp slått og beite. I dag er den største trusselen mot dette kulturlandskapet gjengroing, i tillegg til bruk av gjødsel og sprøytemidler. For å ta vare på slåtte- og beitemarker i Norge er det nødvendig med kunnskap om tradisjonelle driftsformer og artenes økologi. Jo nærmere en klarer å legge seg opp mot de tradisjonelle skjøtselsmetodene, desto større er sjansene for å ta vare på artsmangfoldet i slått og beite.
Se powerpoint-presentasjon fra Hanne Sickel HER

Mangfold av matplanter – betydning, trusler og hvordan vi tar vare på det
Morten Rasmussen, forsker ved Norsk Genressurssenter ga en innføring i hvordan tid, teknikk og tilpasning brukes til å tilpasse og forbedre våre kulturplanter. Rasmussen hadde fokus på hvilken rolle matplanters gener har i kampen mot klimaforandringer, i jobben for mer miljø-skånsomt landbruk og for å utnytte næringsstoffene i jorda bedre. Blant løsningene for å få utnyttet disse ressursene er deltakende planteforedling, som Oikos – Økologisk Norge har tatt initiativ til å få satt på dagsorden i Norge.
Se powerpoint-presentasjon fra Morten Rasmussen HER

Mangfold av husdyr – betydning, trusler og hvordan vi tar vare på det
Anna Rehnberg er forsker ved Norsk Genressurssenter med fagfelt husdyr. Hun kunne fortelle at den minkende bruken av forskjellige raser i matproduksjonen er en global trussel. Hun viste hvor forskjellige egenskaper ulike husdyrraser kan ha, og hvor viktig det derfor er å ta vare på det genetiske mangfoldet i husdyr. I tillegg forklarte hun om de bevaringsverdige og truede ku-rasene vi har i Norge, og fokuserte på hvordan vi kan hjelpe med å bevare dem ved å etterspørre produkter fra dem i markedet.
Se powerpoint-presentasjon fra Anna Rehnberg HER

Forskning for mer mangfold
Samarbeidspartner og seniorforsker Anne-Kristin Løes fra NIBIO fortalte om prosjektet og om sine erfaringer. COBRA (Coordinating Organic Plant Breeding Activities for Diversity) er et forskningsprosjekt som involverer 41 forskere og brukere fra 18 land i Europa. Fra Norge er NIBIO og Oikos – Økologisk Norge med. Målet er å diversifisere sortsforedling i økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. Fokuset i prosjektet er korn (hvete, bygg) og kjernebelgvekster (erter, åkerbønner).
Se powerpoint-presentasjon fra Anne-Kristin Løes HER

Økologisk landbruk bidrar
Anders Næss er daglig leder i Økologisk Spesialkorn, og økologisk bonde selv. Han har selv sett hvordan mangfoldet i landbruket blir etterspurt av forbrukeren, samtidig som mange bønder ønsker å produsere et mangfold av matplanter. Han forklarte sitt eget valg i å produsere økologisk som et verdivalg, og driver som han gjør for å pleie mangfoldet. Biologisk jordkvalitet er livsgrunnlaget i jordbruket. Økologisk landbruk spiller en viktig rolle i å bevare det biologiske mangfoldet som finnes, og i å videreutvikle metoder for å ta vare på jorda, insektene som pollinerer matplantene, matplanter og kulturlandskap. Økologisk drift representerer et fagmiljø som hele tiden søker kunnskap for å drifte så miljøvennlig som mulig.

Debatt: praksis og politikk
Et bredt panel var satt sammen for å diskutere hvordan man kan ta vare på landbrukets biologiske mangfoldet i praksis og politikk. Debatt var ledet av Regine Andersen. Faglagene var representert ved Bjørn Gimming, sentralstyremedlem i Norges Bondelag og Johan Warlo som er rådgiver i Norges Bonde- og småbrukarlag. Leder i SABIMA, Christian Steel, tidligere daglig leder i Norges Birøkterlag Trond Gjessing, Mette Thomsen styremedlem i Oikos stilte også, samt Genressurssenteret ved Morten Rasmussen og NIBIO ved Anne-Kristin Løes som begge hadde hatt innledninger tidligere.

Debatten viste at landbruksmiljøet er enige om hvor viktig det biologiske mangfoldet for landbruk og matproduksjon, at det truslene må tas på alvor og at det er viktig å ta takt for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Informasjonstiltak og kunnskapsløft blant bønder, forbrukere og politikere var blant viktige virkemidler. Det ble også lagt vekt på betydningen av samarbeid for å oppnå resultater. Basisheftet og prosjektet ble løftet fram som gode eksempler på informasjon og samarbeid, og alle var enige om at vi må spre resultatene fra prosjektet og basisheftet så langt vi kan.

Avslutning
Under seminarets oppsummering la Regine Andersen vekt på at det er mange gode krefter som drar arbeidet for biologisk mangfold i landbruket i rett retning og at det er gledelig at så mange ser utfordringene og ønsker å gå sammen om løsninger. Basisheftet som Oikos – Økologisk Norge nå har lansert er en del av et større informasjonsarbeid for å få opp oppmerksomhet og kunnskap om det biologiske mangfold i landbruket. Hun inviterte til videre samarbeid om felles sak.

Tekst: Regine Andersen
Foto: Eli Åsen og Solhatt.no

Annonsører

Samarbeidspartnere