Brekk må sikre jordvern av Rønvikjordene i Bodø

26.05.2010
Vi stiller spørsmålstegn ved hvordan Fylkesmannen i Nordland sin administrasjon kan arbeide innenfor et mandat som innbefatter kommunens utbyggingsvedtak, uten å komme i konflikt med sitt oppdrag med å håndheve et strengt jordvern for Rønvikjordene.
– Oikos - Økologisk Norge ber i brev til statsråd Lars Peder Brekk i LMD om at han griper inn og sikrer jordvern av Rønvikjordene i Bodø, sier daglig leder Reidar Andestad.

 Det pågår stadig en kamp mellom de som vil bygge ned god åkerjord på Rønvik i Bodø og de som vi ta vare på denne som fortsatt økologisk areal.  Oikos - Økologisk Norge ber statsråd Brekk følge opp saken fordi en ikke er trygg på strategien som Nordland fylke og fylkeskommune har valgt.  Bilde av Røvikjordene i Bodø.

 

 Utdrag fra Oikos sitt brev til statsråd Brekk

 

Oikos - Økologisk Norge, er bekymret for om denne arbeidsformen og dette mandatet som Fylkesmannen i Nordland har kommet med, er egnet til å sikre varig økologisk landbruk på Rønvikjordene. Vi ber Landbruks- og matministeren se til at det økologiske perspektivet ivaretas, og at all dyrket mark fra Bodøsjøen til Lifoten sikres og trygges for bynært landbruk og økologisk matproduksjon. Vi tror dette best skjer organisert som et utviklingsprosjekt med klare mål.

 

Vi mener Rønvikjordene kan egne seg som et pilotområde for sikring av verdifull dyrket mark gjennom mulighetene den nye Jordloven gir, og ønsker å høre om Landbruks- og matministeren vil vurdere å ta initiativ til et slikt arbeid.

 

Nordland fylkeskommune har iverksatt et gruppearbeid for å drøfte arealutnyttingen på Rønvikjordene i et bredt perspektiv.

 

Oikos og regionlaget Oikos Nord har vært pådrivere i saken siden landsmøtet i Bodø i 2007 og har tilbudt fylkeskommunen vår bistand til arbeidet, senest i februar i år.  Oikos har så langt ikke fått svar på sitt brev.

 

Fylkeskommunen har satt sammen tre arbeidsgrupper, hvor Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og Småbrukarlag er med. Gruppene har følgende arbeidstemaer:

 

a) Drift av Bodin gård

b) Fremtidig arealdisponering

c) Bygningsmassen på Bodin gård (og Vågøynes)

 

Oikos Nord sitt brev til Nordland fylkeskommune

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere