Byregjeringen i Oslo vil kjøpe 50 % økomat

21.10.2015
Den nye byregjeringen i Oslo har satt som mål at halvparten av all maten som kjøpes inn til kommunens virksomheter skal være økologisk. – 50 prosent økologisk mat er både et ambisiøst og et realistisk mål, uttaler en fornøyd seniorrådgiver i Oikos, Maiken Pollestad Sele.


I byrådserklæringa for Oslo har de tre samarbeidende partiene MDG, AP og SV blitt enige om at Oslo skal være ledende i å bruke offentlige anskaffelser som strategisk verktøy i det grønne skiftet. Ett av målene er at de skal øke innkjøpsandelen av økologisk mat i kommunens virksomheter til 50 prosent. Det tilsvarer Ø-merket i sølv.

Forbrukermakt
Kommunens innkjøpsmakt skal brukes til å generere ny innovasjon og skape et marked for flere miljøvennlige produkter og tjenester, står det i erklæringa.
– Vi i Oikos – Økologisk Norge er glade for at byregjeringen på denne måten vil ta en ledende rolle og virkelig benytte seg av sin makt som forbruker, sier seniorrådgiver i Oikos, Maiken Pollestad Sele, som også er mat- og miljøveileder for storkjøkken gjennom DebioInfo. DebioInfo har overtatt ansvaret for koordinering av veiledning for storkjøkken.

Miljøvennlig blir viktigere
Tall for klimagassutslipp knyttet til konvensjonell matproduksjon varierer en del. Likevel er det klart at de samlede utslippene knyttet til denne produksjonsformen, både i form av klimagasser og med forurensning av jord- og vann-ressurser, er betydelige.
Bruken av importert soya i kjøttproduksjon, truer regnskog og belaster miljøet på flere måter.
I økologisk produksjon av storfe, småfe og hest er det et krav at 50 % av fôret til dyra skal være produsert på gården eller i nærområdet og at 60 % av föret skal være grovfôr, altså ikke kraftfôr basert på bl.a. soya.
– Ved å kjøpe inn økologisk mat og redusere kjøttforbruket, blir både helse- og klima-aspekter bedre ivaretatt, sier Sele.

Ikke dyrt
Både dansker og svensker har gått foran med omlegging av offentlige innkjøp og matservering i økologisk og bærekraftig retning. København kommune kjøper pr i dag 85 prosent økologisk av all mat de serverer. Det har de klart uten å øke matbudsjettene.
Også Lunds kommune i Sverige har gjort den samme erfaringen. Der er målet hundre prosent økomat innen 2020. Samtidig har kjøkkenpersonalet fått mer interessante arbeidsoppgaver og større yrkesstolthet.

Andre er i gang
– Også flere norske kommuner er godt i gang med omlegging, forteller Sele og peker på kommuner som Arendal, Tingvoll og Overhalla. De har alle sertifisert økologisk servering. Sykehjemmet på Tingvoll har allerede sølv-Ø'en, med 63 prosent økologisk mat.
– Men etter det vi i Oikos – Økologisk Norge kjenner til, er det til nå ingen andre store norske kommuner som har satt seg et såpass hårete mål som den nye byregjeringen i Oslo nå har gjort, legger hun til.

Viktig for omlegging
Omlegging til økologisk landbruk tar to år, og matproduksjon krever generelt langsiktige investeringer. For at norske bønder skal våge å satse på omlegging til økologisk, er det helt avgjørende at det finnes et stabilt og sikkert marked, slik at omsetningen er basert på solide avtaler. Det gir forutsigbarhet. – Dette legger vi i Oikos stor vekt på, understreker Sele.

Våger å tro
Det har tidligere vært utarbeidet flere utredninger, rapporter og satt mål for økologisk forbruk i Oslo. Allerede i 2006 ble det lagt fram målsettinger, og en del kjøkken har startet omlegging. Likevel har det totalt sett skjedd lite til nå.
– Denne gangen våger vi virkelig å tro på at byregjeringen gjennomfører de helt nødvendige endringene, mener Sele. – En stor og stabil innkjøper som Oslo kommune vil både kunne vise at øko-omlegging er mulig og lønnsomt, og de vil samtidig kunne gi et godt bidrag til å få fart i omlegginga av det norske landbruket.
Oslo kommune vil på denne måten bidra betydelig til Stortingets nasjonale mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk i Norge, det er helt supert, avslutter Sele.

Aktuelle lenker:

Sertifisering av servering
Veiledningstilbud hos ØQ/DebioInfo
Den nye byregjeringa hos Østlandssendingen


Byrådserklæringa (s 33):

Grønne og innovative innkjøp
Oslo skal være ledende i å bruke offentlige anskaffelser som strategisk verktøy i det grønne skiftet. Dette skal forankres på ledelsesnivå i enhetene.
Kommunens innkjøpsmakt skal brukes til å generere ny innovasjon og skape et marked for flere miljøvennlige produkter og tjenester. Et mangfold av metoder, innovasjon og nyskapning vil bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet i kommunen. Sosiale entreprenører kan bringe med seg nye erfaringer og perspektiver som vil supplere og fornye det offentlige tilbudet.

Byrådet vil:
• Stille strengere krav til miljø, fagopplæring, og samfunnsansvar ved kjøp av varer og tjenester

• Stille strenge utslippskrav til varelevering, anleggsmaskiner på byggeområder med videre, med krav om nullutslipp etterhvert som teknologiutviklingen gjør det mulig

• Styrke kompetansen på miljøvennlige anskaffelser hos kommunenes innkjøpere

• Legge til rette for at også mindre lokale bedrifter skal kunne levere tjenester

• Øke andelen innovative innkjøp

• Øke innkjøpsandel av økologisk mat i kommunens virksomheter til 50 prosent


Tekst: Marit G. Wright
Foto: Oslo Arbeiderparti

Annonsører

Samarbeidspartnere