De økologiske målene står fast i ny landbruksmelding

02.12.2011
Målsetting om 15 % økologisk landbruk og matproduksjon står fast i den nye Mat – og landsbruksmeldingen, som ble presentert av statsråd Lars Peder Brekk på fredag. – Vi mener disse målsettingene er viktig for å fremme et mest mulig miljøvennlig landbruk og matproduksjon, sier styreleder Jakob Bjerkem i Oikos – Økologisk Norge. Det han savner her er nye tiltak for at målsettingen skal bli gjennomført i praksis og særlig et krav om at det offentlige selv bør kjøpe inn 15 % økologisk mat.

Mat- og landbruksmeldingen bygger videre på regjeringens målsetting om 15 % økologisk landbruksareal og matomsetning innen 2020.  -Det satses på økt matproduksjon, importvern og inntektsutvikling for produsentene, sa Lars Peder Brekk, ved presentasjonen av meldingen fredag.  Foto:  LMD


Dette skriver meldingen om økologisk landbruk

Økologisk landbruk kan bidra til å fremme et mer miljøvennlig jordbruk generelt. Økologisk produksjon i Norge er videre viktig for å sikre et produktmangfold for forbrukerne. Regjeringen har som mål at 15 pst. av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Målsettingen innebærer at 15 pst. av det samlede norske jordbruksarealet og det samlede husdyrholdet, skal være økologisk. Videre innebærer det at 15 pst. av det totale norske forbruket, målt i omsetningsverdi, skal være økologisk.

 

Hovedpunkt i meldingen

Regjeringen vil øke matproduksjonen og legge vekt på bruk av norske ressurser. Produksjonen skal vokse i takt med økende folketall. Norge skal i årene framover produsere minst like mye av maten sin selv. Inntektsmulighetene i landbruket skal videreutvikles, og kapitaltilgangen skal bedres. Ved økt etterspørsel etter trevirke vil regjeringen legge til rette for at hogsten i norske skoger kan økes.
- Dette er første gang hele landbruks- og matsektoren, hele bredden og hele verdikjeden er samlet i en felles melding. Dette er en Stortingsmelding om mat, jordbruk, skog, reindrift, bygdenæringer, kunnskap, innovasjon og distrikspoltikk, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

 

Nasjonal matsikkerhet

Norge er blant de landene i verden med minst matjord pr innbygger.
Regjeringen vil derfor ha et sterkt jordvern for å sikre dyrka mark for framtidig matproduksjon. Regjeringen vil vurdere behovet for å gjeninnføre nasjonale beredskapslagre av matkorn. Nytt regelverk for beredskapslagring av såkorn trer i kraft i 2012.

 

Natur i balanse

Natur i balanse er et mål i seg selv, og en forutsetning for all landbruksnæring. Landbruket skal ta sin del av ansvaret for å redusere egen forurensing, klimagassutslipp, og stanse tap av naturmangfold. Både skogen og jorda er store karbonlagre, og råstoff fra skogen kan erstatte fossilt brensel. Landbruket skal være en del av løsningen på klimautfordringene.

 

Treffsikker landbrukspolitikk

For å gjøre landbrukspolitikken mer treffsikker, skal distriktsprofilen i produksjonstilskuddene styrkes, og næringsutviklingsmidlene skal i større grad forvaltes regionalt. Regjeringen vil styrke satsingen i kommuner der landbruket utgjør en stor del av næringsvirksomheten.
Regjeringen ønsker økt omsetning av ubebodde landbrukseiendommer og mer aktiv bruk av mindre eiendommer til bosetting og fritidsbruk. Det skal bli enklere å få kjøpt bolig eller fritidseiendom gjennom fradeling av romslige tomter, tun og bolighus.

 

Disse sauene tilhører villsaukongen på Midsund


• Innenfor de gitte handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon av landbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholdes om lag på dagens nivå.
• Sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005.
• Kapitaltilgangen skal bedres. Investeringsvirkemidlene skal, innenfor jordbruksavtalens ramme, gis økt prioritet, og bidra til en variert bruksstruktur over hele landet.

 

• Bygge videre opp skogressursene og møte eventuell økt etterspørsel etter råstoff fra skogen ved å legge til rette for økt bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse. Skogbrukets infrastruktur skal utvikles.
• Sikre en bærekraftig reindrift gjennom reintall tilpasset beitegrunnlaget.
• Utvikle Matnasjonen Norge og ha produksjon av mat med lokal identitet som det viktigste satsingsområdet for å utvikle nye næringer på matområdet.
• Bruke bygdenæringer som en fellesbetegnelse på næringsvirksomhet og utvikling av næring som baserer seg på landbrukets ressurser.
• Videreføre den store forskningsinnsatsen på landbruks- og matområdet. Forskning og utvikling er en avgjørende faktor for ny næringsvirksomhet og økt verdiskaping.
• Gjennomføre tiltak for å øke rekrutteringen til landbruket. Økte inntekts- og investeringsmuligheter er viktig. Evaluere struktur og innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå.

 

Oikos kommer tilbake med en større vurdering av meldingen.

 

 

Her finner du link til meldingen

 

Her er NRKs presentasjon av meldingen

Annonsører

Samarbeidspartnere