De viktigste fakta om økologiske naturpreparater og pyretriner

22.08.2016
I økologisk landbruk brukes ingen kjemisk-syntetiske sprøytemidler, men 23 naturpreparater basert på 7 naturlige virkestoffer. Disse brukes kun svært sjelden. Pyretrin, fremstilt av Chrysantemumplanten er nå til debatt. I Norge brukes 3 kg av dette preparatet mot 883 tonn pesticider omsatt for bruk i norsk landbruk. Vi presenterer her viktige fakta som må med i debatten videre.

Oikos- Økologisk Norge ønsker en løpende debatt om det økologiske regelverket og vi ønsker en kritisk gjennomgang av tillatte plantevernmidler. Men i jakt på sensasjonsnyheter om økologisk produksjon kan viktig fakta forsvinne på veien. NRK vil senere i høst, i programmet Folkeopplysningen problematisere bruken av spesielt pyretriner og NRK Finmark har i helgen publisert en sak med en svært misvisende fremstillingen av økologiske naturpreparater.

Her presenterer vi derfor de viktigste fakta om bruk av naturlige plantevernmidler tillatt i økologisk produksjon:

Noen få naturlige plantevernmidler kan tillates i økologisk produksjon

Bruk av kjemisk-syntetiske plantevernmidler er forbudt i økologisk produksjon, men det er behov for et fåtall naturlige plantevernmidler for å bekjempe spesielle skadedyr eller plantesykdommer i særskilte tilfeller når forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig. Disse midlene må godkjennes i EU etter bestemte prosedyrer og kriterier som ivaretar helse, miljø og dokumentert nødvendighet, og kun godkjente midler kan tillates brukt i økologisk produksjon. Norge følger stort sett EUs liste, men kan gjøre visse tilpasninger. Midlene tillatt i Norge finnes på en egen liste som er svært kort. Den inneholder 23 preparater, som er basert på 7 naturlige virkestoffer/organismer. http://www.mattilsynet.no/plantevernmidler/oko.asp

Kan ikke sammenlignes med konvensjonelt landbruk

I naturen har mange planter utviklet virkestoffer som er med på å ta knekken av plantens fiender. Tobakksfamilien produserer for eksempel niktotin som tar knekken på lus. I Norge har vi mange ville planter i vår flora som også er kjent for svært helseskadelige effekter. Blant annet er Tyrihjelm en plante som også kalles Lusehatt, på grunn av dens effekt mot lus. Det har den i tidligere tider også vært brukt mot. Pyretrin er et preparat utvunnet av chrysantiumplanten i bruk mot bladlus.

Til tross for at naturlige plantevernmidler ofte kan ha stor virkning, brytes de generelt raskere ned i miljøet. Bruken av naturpreparater i økologisk landbruk kan ikke sammenlignes med bruken av kjemisk-syntetiske sprøytemidler i konvensjonelt landbruk. De settes bare inn unntaksvis når de forebyggende metodene i økologisk landbruk viser seg å svikte, omfanget er svært begrenset, de brytes raskt ned i miljøet og produktene og rester kan knapt påvises i produkter fra økologisk produksjon.

Ikke noe frikort - alt annet skal være forsøkt først

Det at midlene er oppført på lista innebærer ikke noe frikort for bruk. Bruken av midlene på lista kan kun tillates dersom forebyggende metoder ikke fører fram og det kan påvises at det er spesielt nødvendig å sette inn et middel. Det er en forutsetning at dette dokumenteres. Det kontrolleres i Norge av Debio ved den årlige inspeksjonen av alle de økologiske produsentene. I økologisk produksjon er det et sentralt prinsipp å vektlegge forebyggende tiltak og gode agronomiske metoder som vekstskifte, ugrasharving, insektnett, bruk av nytteorganismer og motstandsdyktige plantearter. Det er dette som er grunnfjellet i økologisk produksjon. Derfor er bruken av sprøytemidler svært begrenset.

Knapt sprøytemiddelrester i økologisk mat

Mattilsynet tar årlig stikkprøver for å undersøke hvor mye sprøytemiddelrester det er i maten vår. Mens det knapt kan påvises sprøytemiddelrester i økologisk mat, er 58 prosent av den konvensjonelle maten belastet med sprøytemiddelrester.

Kun 3 kilo årlig forbruk av hobbypreparat av Pyretrin i gjennomsnitt på landsbasis

Pyretrin som NRK-programmet Folkeopplysningen og NRK Finmark problematiserer spesielt, er et planteekstrakt som knapt brukes. I perioden 2010-2014 ble det i snitt ble brukt 3 kg virksomt stoff per år av pyretrin i Norge, med en topp i 2014 på 6 kg. Alt dette ble omsatt som hobbypreparater. Til sammenligning ble det i 2014 omsatt 883 tonn totalt av pesticider, av dette 6,9 tonn insektmidler.

Ikke brukt som yrkespreparat i økologisk produksjon

Pyretrin er godkjent som yrkespreparat i Norge. Yrkespreparatet er i midlertid kun godkjent til bruk i prydplanter i planteskoler, grøntanlegg og i veksthus. I følge informasjon fra Norsk landbruksrådgiving er ikke yrkespreparatet i bruk i økologisk veksthusproduksjon i Norge. Pyretrin for yrkesbruk er klassifisert som farlig for vannmiljøet og giftig for bier og andre insekter. I tillegg til kravet om å opprettholde reglementert avstand til vassdrag er det derfor heller ikke lov å bruke dette middelet på eller over blomstrende vegetasjon. Men yrkespreparatet er altså ikke i bruk i Norge.

Hobbypreparat brukes knapt i økologisk produksjon

Hobbypreparatene inneholder ulike konsentrasjoner av pyretrin. Noen av disse er klassifisert som farlig for vannmiljøet og giftig for bier og andre insekter. Det at midlene brukes som hobbypreparater innebærer stort sett at de brukes av privatfolk til hagebruk, og ikke av profesjonelle til produksjon av økologisk mat. Det er ikke noe i det norske regelverket som legger restriksjoner på bruk av hobbypreparater ved yrkesdyrking, så lenge de står på listen over midler som kan tillates i økologisk produksjon. Hobbypreparatene er imidlertid dyrere enn yrkespreparater, og er derfor sjelden aktuelt å bruke ved yrkesdyrking. Mattilsynet har orientert oss om at pyretriner er benyttet i noen svært få tilfeller i økologisk epleproduksjon i Norge, mot store utfordringer med bladlus. Det ser ellers ikke ut til å være i bruk i sertifisert økologisk produksjon i Norge.

Bør pyretrin forbys i økologisk produksjon?

Økologisk landbruk er metoder under utvikling. Det er viktig å ha en levende debatt om veien videre og hvordan vi best kan ivareta de økologiske grunnprinsippene og videreutvikle driftsformene. Det er ulike meninger i det økologiske miljøet om pyretrin bør forbys, og gode argumenter for begge syn. Oikos – Økologisk Norge anmodet i 2015 Mattilsynet om å fjerne pyretrin fra listen over godkjente plantevernmidler som kan brukes i økologisk produksjon. Hovedbegrunnelsen var at vi mener bruken av dette middelet, særlig i sin høykonsentrerte form, ikke er forenelig med grunnprinsippene i økologisk produksjon. Videre begrunnet vi anmodningen med at det ikke er behov for et slikt middel på lista, da det knapt er i bruk i sertifisert økologisk produksjon i Norge. Vi har gode erfaringer også i norsk økologisk epleproduksjon på at det går an å klare seg uten pyretrin. Dessverre er Norge bundet av EUs regelverk gjennom EØS-avtalen, og Mattilsynet så seg ikke i stand til å etterkomme anmodningen.

Debatten går videre.

Foto: Creative Commons/ KENPEI

Les mer om plantevernbruk i økologisk landbruk på Agropub.

Annonsører

Samarbeidspartnere