Derfor trenger vi klare økomål

21.02.2017
Landbruksmeldingen behandles nå i Stortinget. Regjeringen vil stryke økomålene. Oikos forklarer i dagens kronikk i Nationen hvorfor dette vil være en feilslått politikk, og hvorfor det vil være helt avgjørende for videre satsning på dette området at Stortinget holder fast ved, eller styrker de tallfestede målene for økologisk produksjon og forbruk.

Stortingets næringskomite behandler for tiden regjeringens landbruksmelding. Her foreslår regjeringen å stryke Stortingets mål om at 15 prosent av økologisk produksjon og forbruk skal være økologisk innen 2020. I stedet skal etterspørselen styre produksjonen. I denne kronikken forklarer vi hvorfor dette vil være en feilslått politikk, og hvorfor det vil være helt avgjørende for videre satsning på dette området at Stortinget holder fast ved, eller styrker de tallfestede målene for økologisk produksjon og forbruk.

Økologisk i vekst
Etterspørselen etter økologisk mat stiger raskt. Første halvår av 2016 steg omsetningen med 22 prosent. For enkelte kjeder var økingen opp mot 70 prosent. Selv om økningen varierer over tid, er trenden klar, og nå kjemper en rekke matkjeder om å være best på økologisk. Det setter fart i markedet. Globalt sett er øko-omsetningen doblet de siste 10 årene, og pilene peker bare en vei.

Langsiktighet og forutsigbarhet
Så hvorfor kan ikke bare etterspørselen får styre markedet? Poenget er at etterspørselen fortsatt varierer over tid og mellom produktkategorier. Dette gir ikke tilstrekkelig trygghet for avsetning på produktene til økologisk merpris.  Bønder trenger langsiktighet og forutsigbarhet for å investere i økologisk drift, og klare politiske mål er en forutsetning for dette. Når Stortinget forplikter seg i forhold til konkrete mål, har de også en forpliktelse til å sikre nødvendige virkemidler, og dette gir viktige signaler og rammer for politikken. Da blir det trygt å satse på økologisk drift.

Uten politiske mål for økologisk produksjon og forbruk, blir resultatet lite satsning på omlegging til økologisk drift i Norge og mer import av økologisk mat for å møte den raskt økende etterspørselen. Da får norske bønder ikke være med på markedsveksten og forbrukerne får ikke tilfredsstilt sin etterspørsel etter norskprodusert økologisk mat. Dette er ingen tjent med.

Paradoks
Det er ikke en gang en etterspørsels-basert politikk, og det er dette som er paradokset med regjeringens forslag: Forbrukere i Norge etterspør større utvalg og mer tilgjengelig norskprodusert økologisk mat. Det får de ikke uten klare politiske mål som gir bøndene nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet for en slik satsning.

Regjeringen sier den vil utarbeide en strategi/handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk. Oikos – Økologisk Norge mener dette vil bli lite meningsfylt uten klare politiske mål. Da mangler vesentlige føringer og forpliktelser, og det blir umulig å måle regjeringens måloppnåelse.

I utakt med velgerene
Det er verdt å merke seg at forbrukerne blir stadig mer opptatt av økologisk mat. Selv om andelen økologisk mat ligger på 1,6 prosent i dag, viser en undersøkelse fra YouGo som ble presentert tidligere i måneden at 45 prosent av forbrukerne sier de velger økologiske varer som regel, så sant det er tilgjengelig. I tillegg velger 16 prosent av forbrukerne økologisk av og til. Å hoppe av økosatsningen nå ville være i utakt med velgerne.

Økologi og bærekraft
Å skrote økomålet vil heller ikke være i samsvar med regjeringens egen begrunnelse for satsning på økologisk produksjon og forbruk. Den nye landbruksmeldingen legger vekt på den positive betydningen økologisk produksjon har for et mer miljøvennlig og bærekraftig jordbruk i Norge, og at erfaringer fra økologiske driftsformer overføres til konvensjonelt jordbruk. I stedet for å følge opp disse viktige konklusjonene med klare politiske mål, bli ansvaret overlatt til markedet og etterspørselen. Dette kaller vi en ansvarsfraskrivelse. Dersom man mener alvor med at landbruket skal utvikles i en mer bærekraftig retning slik det står, må det settes klare politiske mål for å sikre denne utviklingen.

Se til Sverige
Vi anbefaler Stortinget å se til Sverige. Sveriges regjering presenterte nylig sin handlingsplan for å oppfylle landets matvarestrategi. Fokus på miljø og bærekraft kommer tydelig fram, og handlingsplanen levner ingen tvil om at myndighetene mener alvor med sin satsning på økologisk landbruk. Innen 2030 skal 30 prosent av all dyrket mark være økologisk og andelen økologisk mat i offentlig sektor skal være oppe i 60 prosent. Det er mye å lære av Sveriges satsning.

Mål for produksjon og offentlig forbruk
Vi har forståelse for at det kan være behov for å utsette fristen for Stortingets måloppnåelse, da 2020 unektelig rykker nærmere. Vi kan også ha forståelse for om målet begrenses til produksjon og offentlig forbruk, da offentlig forbruk i større grad er noe som politikere kan legge føringer for. Vi mener også det er helt avgjørende for utviklingen av en strategi/handlingsplan på dette området at vi faktisk har konkret mål å styre etter. Og som Riksrevisjonen viste, er det nødvendig å sette inn det som skal til for å nå målene. Det har ikke skjedd så langt. Det ville være defensivt å droppe målene av den grunn.

Oikos – Økologisk Norge oppfordrer partiene til å holde fast ved eller styrke de politiske målene for økologisk produksjon og forbruk, for å sikre en trygg og forutsigbar utvikling av økologisk produksjon og marked i Norge.

Kronikken i dagens Nationen her


Tekst: Regine Andersen

Foto: TINE Mediebank/Hardager


Lenker til relevante saker

Sverige setter nye økomål: http://www.oikos.no/aktuelt/sverige-setter-nye-okomaal

Global vekst for økologisk landbruk fortsetter: http://www.oikos.no/aktuelt/global-vekst-for-okologisk-landbruk-fortsetter

Oikos sier nei til avvikling av økomålet: http://www.oikos.no/aktuelt/oikos-sier-nei-til-avvikling-av-okomaalet

Ikke framtidsrettet å skrote økomålet: http://www.oikos.no/aktuelt/ikke-framtidsrettet-aa-skrote-okomaalene

Flertall for styrke virkemidlene for å nå økomålene: http://www.oikos.no/aktuelt/flertall-for-aa-styrke-virkemidlene-for-aa-naa-okomaal

Slakter innsatsen for økologisk landbruk: http://www.oikos.no/aktuelt/slakter-innsatsen-for-okologisk-landbruk

Annonsører

Samarbeidspartnere