Endringer i regelverket for økologisk produksjon

26.10.2016
Norge har akseptert å ta inn nytt EU-regelverk uten tilpasninger til gulv i sauefjøs og opprinnelsesmerking, men tidspunktet for når dette vil skje er fortsatt usikkert. Det er imidlertid viktig at virksomhetene gjør forberedelser til de nye regelverkskravene som blir gjeldende, da det ikke vil bli en overgangsperiode, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Dette er endringene som økologiske bønder i Norge vil måtte tilpasse seg når det nye regelverket trer i kraft, ifølge Mattilsynet:

Krav til minimum 50% fast dekke i sauefjøs

Norge har i dag et nasjonalt unntak fra kravet til minimum 50% fast dekke i sauefjøs. Dette unntaket vil opphøre, noe som betyr at sauefjøs etter endringene må ha minimum 50% fast dekke. Dette vil innebære behov for samarbeid mellom rådgivningstjenesten og økologiske saueprodusenter for å finne de beste praktiske løsningene innenfor det nye regelverket. NIBIO gjennomførte i fjor en kartlegging av alternative løsninger til spaltegulv i sauefjøs. Gjeldende krav til størrelse på innearealet videreføres, med minimum 1,5 m² per dyr hvorav minst 0,75 m² må være tett gulv. Husdyrrom skal ha en bekvem, ren og tørr ligge- og hvileplass med tilgang på strø.

Innstramming i krav til bruk av lokalprodusert fôr

I svine- og fjørfeproduksjonen vil det bli innført et krav om bruk av minimum 20% fôr fra egen virksomhet eller produsert i regionen. Dette omfatter også kraftfôret som blir levert av fôrvirksomheter. For drøvtyggere blir det et krav om at 60% av fôret skal komme fra egen virksomhet eller fra regionen, og her er ikke fôr fra fôrvirksomhetene med i beregningen. Det vil komme nærmere informasjon og avklaring om hva som menes med «region» i Norge.

Innstramming til parallellproduksjon ved dyrking av flerårige vekster

For frukt- og ribesvekster blir det et krav om å bruke ulike sorter som lett kan skilles fra hverandre dersom det drives parallellproduksjon (både økologisk og konvensjonell produksjon). Dersom sortene ikke lett kan skilles fra hverandre må det foreligge en godkjent plan for omlegging av hele arealet innen 5 år.

Oppdaterte lister for tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk produksjon

Regelverksendringen innebærer oppdatert og endret utvalg av tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk mat og fôr. Dette innebærer bedre valgmuligheter for virksomhetene, siden behovet er endret med utviklingen i den økologiske sektoren.

Nytt regelverk for import av økologiske produkter

Dette innebærer oppdaterte lister over godkjente land og produktkategorier som det er tillatt å importere økologiske produkter til Norge.

Bruk av EU-logoen

Det nye regelverket gir rett til bruk av EU-logoen på all ferdigpakket økologisk mat som blir produsert og pakket i Norge. Ø-merket vil kunne brukes i tillegg til EU-logoen ved merking og markedsføring av økologisk mat.

Strengere krav til økologisk kontroll

Det innføres et krav til at Debio i tillegg til den årlige inspeksjonen av økologiske virksomheter skal gjennomføre 10% tilleggskontroller og 10% uanmeldte kontroller. Videre skal det gjennomføres minimum 5% stikkprøver av alle økologiske produkter.

Detaljert regelverk for økologisk akvakulturproduksjon og økologisk vin

Det økologiske EU-regelverket som gjelder i Norge i dag omfatter ikke detaljerte regler for produksjon av økologiske akvakulturprodukter og økologisk vin. Med nytt EU-regelverk blir imidlertid dette formelt gjeldende også i Norge. For økologiske akvakulturprodukter har vi en midlertidig nasjonal forskrift med tilsvarende regler som i EU.

Fikk nytt regelverk i 2009

Økologiske produsenter i EU-landene fikk nytt regelverk som trådte i kraft fra 1. januar 2009. Regelverket omfatter hele kjeden med krav til økologisk produksjon, foredling, merking, omsetning og import av økologiske produkter. Det har vært en rekke oppdateringer i dette regelverket, og «regelverkspakken» for økologisk produksjon må først tas inn i EØS-avtalen før det blir gjeldende i Norge. Så fort regelverket er tatt inn i EØS-avtalen, vil det være gjeldene i Norge.

Les hele saken her på Mattilsynet


Dersom du har spørsmål, ta kontakt med:

Mattilsynet:

Mediehenvendelser: Pressevakt, tlf. 469 12 910
Andre henvendelser: Ditt lokale avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00

Debio:

kontor@debio.no

Se også egen nettsak om temaet på Debios hjemmeside her.


Hva gjør Oikos

Oikos arbeider for best mulig rammebetingelser for økologisk produksjon i Norge. I denne saken har vi foreslått et felles brev fra Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, og sendte dette på vegne av utvalget 21. oktober. I brevet tas det til orde for utredning av alternativer til spaltegulv, romslige overgangsordninger, tilskudd til rammede produsenter og dialog med næringen.

Les her: Ber landbruks- og matministeren ordne opp for sauebøndene

Oikos har også gjennomført en spørreundersøkelse blant våre produsentmedlemmer som har gitt oss viktig kunnskap om deres situasjon og tanker om framtidige løsninger.

Oikos - Økologisk Norge følger regelverksendringene tett og taler øko-bøndenes sak.

Annonsører

Samarbeidspartnere