Engasjert stortingsdebatt om økologisk

08.06.2016
Stortingets mål står fast. Det kom tydelig fram i gårsdagens debatt i Stortingssalen om økologisk produksjon og forbruk. Regjeringspartiene viste imidlertid sterk skepsis til målene. Opposisjonen og KrF, la derfor vekt på at Stortinget må være presise i sin bestilling til regjeringen. Ellers er det stor risiko for at lite blir gjort.

Utgangspunktet for debatten var Innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite fra gjennomgangen av Riksrevisjonens meget kritiske rapport: «Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk». Video fra debatten, som varte i 42 minutter, ligger på stortinget.no sammen med referatet, som også kan lastes opp her. -Det var forfriskende å høre så mange engasjerte innlegg for økologisk jordbruk, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Mangeårig dobbeltkommunikasjon
Frontene spisset seg til under debatten. Flere stortingsrepresentanter med Per Olaf lundeteigen (Sp) og Karin Andersen (SV) i spissen, slo fast at regjeringspartiene ikke lenger står bak målene. - Dette grunnleggende misforholdet mellom målsetting og det som kommer fram i denne riksrevisjonsrapporten, kan umulig være en tilfeldighet. Min vurdering er at det er et resultat av en mangeårig dobbeltkommunikasjon fra departementets side overfor Stortinget, uttalte Lundeteigen i sitt første innlegg.
– Det er bra å få katten ut av sekken. Dersom regjeringspartiene ikke står bak målene, er det bedre at de er ærlige på dette, så vet Stortinget hva de har å forholde seg til, sier Regine Andersen. - Det innebærer at Stortinget i langt større grad må presisere hva de forventer av regjeringen og være klinkende klare i sin bestilling.

Karin Andersen (SV) var også tydelig i sitt innlegg: - Det er nesten uhørt at departementet til de grader overhører denne Stortingets kontrollinstans på denne måten, uten klart å melde tilbake at man ikke ønsker å følge opp disse målene. Man ønsker noe annet, uttalte hun i sin første replikk, og fulgte opp med en utvetydig beskjed til Stortinget: - Hvis man har en regjering som er uenig i målsettingene, må forslag (fra Stortinget) selvfølgelig være mye mer to the point og helt klare i sin formulering. Rasmus Hansson (MGD) uttrykte forbauselse over Riksrevisjonens påvisning av at "departementet åpenlyst og fullstendig ignorerer det som er et stortingsvedtak, og at dette skjer systematisk over mange år". Mange kjenner seg nok igjen i den beskrivelsen.

Ingen bestrider Riksrevisjonens funn og anbefalinger
Martin Kolberg, leder av Stortingets Kontroll og konstitusjonskomité, slo fast: - Det er ingen i denne debatten som bestrider det som står i Riksrevisjonens rapport. Hvordan målene på 15% skal nås ligger på kanten av Kontroll og konstitusjonskomiteens oppgave. Det er en landbrukspolitisk debatt. Han avsluttet sitt innlegg slik: - Jeg hører hva statsråden sier, men det blir opp til han, den nå ansvarlige regjering og Stortinget som sådan å sørge for at virkemidlene er på plass, slik at vi eventuelt når det målet – ellers må vi justere det.

Venstre og Kristelig Folkeparti
Støttepartiet Venstre deltok ikke i debatten, men sto sammen med KrF, SV og MGD bak ett av to mindretallsforslag i innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomitéen: "Stortinget ber regjeringen legge fram en tydelig handlingsplan for å øke den økologiske matproduksjonen i Norge for Stortinget innen 2017". Venstre har flere ganger i sine alternative statsbudsjett foreslått virkemidler for å stimulere til mer økologisk jordbruk, som for eksempel ekstra jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk produksjon og null moms for økologiske matvarer. Hans Fredrik Grøvan (KrF) levnet heller ingen tvil om hvor KrF står i debatten.  De stiller seg fullt og helt bak målet, og han kom særlig inn på det offentliges ansvar som innkjøper, stimulering og motivering av den alminnelige forbruker og ikke minst viktigheten av tilgjengelighet og pris.

Både Venstre og Kristelig Folkeparti er sterke støttespillere og pådrivere for mer økologisk matproduksjon. Det kan synes som om de to regjeringspartiene står ganske alene i sitt syn på utviklingen av det økologiske landbruket. Lundeteigens sluttreplikk kan kanskje stå som en god oppsummering: - Det som står igjen her, er at partiet Høyre, så langt jeg har forstått det, ikke støtter opp om 15 pst.-målet, men regjeringen gjør det, fordi støttepartiene står for det. På den måten er det i hvert fall noe godt som er kommet ut av debatten.

Minister med moteforestillinger
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale var ikke enig i at regjeringen skal engasjere seg i markedsføringen av økologisk mat. - Vi produserer mer økologisk mat enn det vi faktisk omsetter som økologisk. Det er en utfordring, men det er en utfordring først og fremst fordi vi har et landbruk med høy tillit, sa Dale. Han varslet at han ville omtale økologi-målene i landbruksmeldinga som legges fram til høsten og at han vil følge opp flertallet i Stortinget med en strategi for å nå økomålene som Stortinget har vedtatt.

Markedsføring
Markedsføring gikk igjen i flere av innleggene. Hvem har ansvaret for dette? Myndigheten eller aktørene? Rasmus Hanson avsluttet sin replikk med et grunnleggende spørsmål knyttet til dette: - Mener statsråden at akkurat økomat-produksjonen er det eneste feltet i det norske næringslivet og handelen som skal klare seg helt uten aktive markedsføringsmidler, og så – nærmest ved et under – vokse av seg selv? Karin Andersen stilte seg også spørrende til regjeringsrepresentantenes holdning i denne saken: - Så er denne debatten rundt markedsføring merkelig. Partier som er veldig markedsorientert, mener tydeligvis at markedsføring på akkurat dette området ikke har noen betydning, for her velger forbrukerne helt fritt.

Hva skjer videre?
I innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vises det til anbefalingene i Riksrevisjonens rapport. Det var ikke flertall for forslagene til vedtak som ble fremmet av mindretallet komitéen. -Men flere partier forbereder representantforslag som skal legges fram for Stortinget til høsten, for å sikre flertall om videre oppfølging av Riksrevisjonens rapport, sier Regine Andersen. - Da blir det viktig med en tydelig 'bestilling' til regjeringen, fastslår hun. - Oikos - Økologisk Norge følger saken tett, avslutter hun.


Mer om debatten på nationen.no her

Leder om debatten på nationen.no her

Mer om Riksrevisjonens slakt av myndighetenes innsats for økologisk landbruk på oikos.no her

Mer om Kontroll og konstitusjonskomitéens innstilling på oikos.no her


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: commons.wikimedia.org

Annonsører

Samarbeidspartnere