Er jordbærdyrking kreftframkallande?

27.02.2011
Mattilsynet godkjende i januar i år eit nytt insektsmiddel, Envidor 240 SC, med aktivstoffet spirodiklofen. Preparatet er godkjent til bruk i bl.a. jordbærdyrking på friland. Godkjenninga vart gjort to veker før risikovurderinga (bestilt av Mattilsynet) frå Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte si vurdering, skriv Geir Ole Sætremyr i innlegg i Romsdal Budstikke.

Vert du trygg av sakshandsamlinga under?

Mattilsynet brukar konsekvent nemninga skadedyrmiddel i omtalen sjølv om middelet er svært skadeleg også for nytteorganismer, både i vatn og i luft. Det er stadfesta særs giftig for bier og for vasslevande organismer.

 

I si vurdering uttaler VKM:

""Faggruppen konkluderer videre med at det ikke foreligger data nok til å kunne fastslå sikkert om spirodiklofen kan gi effekter på hormonsystemet hos dyr og mennesker. Spirodiklofen er vist å være kreftframkallende og skadelig for forplantningsevnen hos forsøksdyr.""

 

I tilsagnsbrevet til importør/tilvirkar skriv Mattilsynet mellom anna:

 

""Mattilsynet har etter bestilling mottatt en agronomisk uttalelse fra Bioforsk Plantehelse, og ut i fra deres vurdering konkluderer Mattilsynet med følgende: Det er ingen andre skadedyrmidler på det norske markedet som virker på samme måte som Envidor 240 SC, noe som gjør preparatet til en viktig resistensbryter. På grunn av manglende midler mot midd i frukt, ribes og bringebær er det et stort behov for å få preparatet godkjent.""

""Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at ved behandling av søknaden ble substitusjon for bruk i jordbær og i prydplanter vurdert. Av de relevante preparatene er Envidor 240 SC det preparatet som har mest uheldige helseegenskaper, men på grunn av resistensfare ble det vedtatt å ikke substituere Envidor 240 SC. Dette vil tas opp til ny vurdering når nye alternativer foreligger. Et guidancedokument om hormonforstyrrende stoffer er under arbeid i EU, når dette foreligger vil spirodiklofen kunne bli tatt opp til ny vurdering.""

 

 

Mattilsynet og VKM gjer ikkje eigne helserisikovurderingar ved konsum, men er undelagt dei vurderingar og grenser gjort i EU - sitat frå tilsagnsbrevet:

""Som følge av EØS-avtalen er EUs grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler også gjeldende i Norge. Basert på innlevert dokumentasjon konkluderer Mattilsynet med at det ikke er fare for overskridelse av gjeldende grenseverdier i de kulturer som søkes godkjent, dersom preparatet brukes i henhold til godkjent etikett.""

 

 

Ein god månad før VKM hadde sitt møte vart spirodiklofen i oktober 2010 ført opp som kreftframkallane i California - dette etter inngåande høyringsprosess:

 "" Spirodiclofen (CAS No. 148477-71-8) is being listed as a chemical known to the State of California to cause cancer. The listing of spirodiclofen is based on its formal identification by an authoritative body (the U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA)), as a chemical causes cancer. The criteria used by OEHHA for the listing of chemicals under the "authoritative bodies" mechanism can be found in Title 27, Cal. Code of Regs, section 25306.""

 

 

Envidor 240 SC er godkjent av EU, men er ikkje godkjent nasjonalt i dei nordiske landa. I Sverige har eg fått bekrefta at der heller ikkje er framlagt søknad om nasjonal godkjenning. 

 

Kvifor fokus på norske jordbær?

 

Norske jordbær er av dei kulturane der det er brukt mest gift ("fordekt" kalla plantevernmiddel). Der er i 2009 funne restverdiar i 54 av 59 prøveuttak, tilsaman 13 forskjellige virkestoff.

I tillegg til 4 innsektsmiddel avdekka med restverdiar er der løyve til å bruke 6 andre. Ellers er der løyve til å bruke 7 ugrasmiddel - eit av dei er avdekka i analysen.

Jordbær er også den kulturen der grenseverdien for restar av gift er høgast, og for enkelte preparat kan ein sprøyte inntil 3 dagar før hausting. Det er berre å lese i opne kjelder.

 

 

I tillegg ligg der søknad om endå eit middel til bruk i jordbær, ref Mattilsynet si bestilling til VKM: ""Frupica SC er et nytt soppmiddel med mepanipyrim som virksomt stoff. Preparatet er nå søkt godkjent i jordbær. Mattilsynet ønsker i denne forbindelse en vurdering av om funn av svulster i rotte og mus er relevant for mennesker og en vurdering av risikoen for kreftutvikling i forhold til en antatt terskelverdi.""

 

 

Dette aktivstoffet, mepanipyrim, vart 1. juni 2008 ført på lista i California som kreftframkallande. VKM kunngjorde si vurdering 14.02.11: ""VKMs faggruppe for plantevernmidler, som har gjennomført risikovurderingen, mener det ikke kan utelukkes at funnene av leversvulster hos dyr også kan være relevante for mennesker."" I sum kan umulig jordbærdyrking, med sin coctail av gift, vere godt for vår helse, eller for miljøet i det heile. Alle midla er ført opp som miljøskadelege og mange er særs giftige for blant anna pollinerande innsekt som bier og humler, innsekt som vi er heilt avhengige av.

 

Føre var prinsippet er tilsynelatande fråverande i alle ledd.

 

Geir Ole Sætremyr

Ålesund

 

Annonsører

Samarbeidspartnere