Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste - lansering av brosjyre

03.10.2014
Visste du at det myldrende mangfoldet av organismer i jorda og på gårdene er en viktig forutsetning for matproduksjonen vår? Visste du også at dagens intensive matproduksjon er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold? I dag lanserer Oikos – Økologisk Norge en ny informasjonsbrosjyre om det myldrende mangfoldet i landbrukets tjeneste og hvordan vi kan ta vare på det.

Oikos – Økologisk Norge har utarbeidet brosjyren i samarbeid med Norges Birøkterlag. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA, har også bistått i prosessen og eksperter har vært trukket inn på ulike områder.

- Målet har vært å gjøre solid forskningsbasert kunnskap tilgjengelig for folk på en lettfattelig måte, forteller Regine Andersen daglig leder i Oikos. Hun har selv mange års erfaring som forsker.

Uvurderlige økosystemtjenester

- Med brosjyren ønsker vi å rette søkelyset mot de uvurderlige økosystemtjenestene som biologisk og genetisk mangfold gir til landbruket, sier Regine Andersen. Den viser at vi alle er avhengige av biomangfoldet for å ha en sikker matforsyning, både for oss selv og for framtidige generasjoner.

– Vi vil også vise hvordan vi kan ta bedre vare på og videreutvikle dette potensialet for framtidig matproduksjon, sier hun.

Trusler mot mangfoldet

Brosjyren gir en lettfattelig og rikt illustrert innføring i det yrende mangfoldet i landbruket, og viser samtidig hvilke trusler det står overfor. - Intensivt landbruk er den største trusselen mot det biologiske mangfoldet på gårdene, sier Regine Andersen. Det er særlig bruk av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel som truer mangfoldet, men også uhensiktsmessig jordbearbeiding og tunge landbruksmaskiner utgjør en fare, sier hun.

- Det er et paradoks at intensivering av landbruket er den viktigste årsaken til at det biologisk mangfoldet reduseres, samtidig som landbruket er avhengig av dette mangfoldet for å produsere mat, framhever Regine Andersen.

Det myldrende livet

Vi mennesker er del av et komplekst samspill av levende organismer som har utviklet seg gjennom millioner av år. Noe av det minst forståtte er livet i jorda. Her er en smakebit fra brosjyren:

Jord er så mye mer enn livløst stoff som kjemikere og fysikere kan beskrive med formler og plansjer. Fremfor alt er jorda levende. God matjord er proppfull av levende organismer, som alle spiller viktige roller for å opprettholde jordas fruktbarhet og gir den gode egenskaper som for eksempel forsvar mot erosjon.

Det kan være tusenvis av arter av bakterier, sopp, sprett-haler, meitemark, midd og andre organismer under et fotavtrykk i god matjord. Forståelsen av samspillet i dette enorme mangfoldet er ennå lite utviklet.

Mye å hente fra økologiske metoder

Heldigvis vet vi mye om hva som fremmer det biologiske mangfoldet. - Det er mye å hente fra økologiske metoder som har som mål å spille på lag med det biologiske mangfoldet, sier Regine Andersen. Brosjyren forteller om gode virkemidler for å stimulere det yrende mangfoldet og hva du og jeg kan gjøre.

Forskning som sammenlikner økologisk med kon­vensjonelt landbruk, har vist at økologiske driftsmetoder er mer gunstig for fugler, insekter, edderkopper, andre jordorganismer og floraen i åker og eng.

I økologisk dyrket jord har man for eksempel funnet større artsrikdom og høyere forekomst av meitemark, og større artsrikdom av de viktige mykorrhizasoppene.

Det viser at økologiske driftsmetoder er særlig egnet til å ta vare på det viktige biomangfoldet.

- Dette er enda en grunn til å dyrke og kjøpe økologisk. Kanskje den aller viktigste, avslutter Regine Andersen.

Brosjyren Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste er finansiert med støtte fra Landbruks- og Matdepartementet.

Du kan laste hele brosjyren ned som pdf HER

Her er noen av forskningsrapportene som ligger til grunn for brosjyren:
Indikatorer for biodiversitet i økologiske eller ekstensive jordbrukssystemer
Økologisk landbruk er ikke nok for å bevare artsmangfold
Organic agriculture boosts biodiversity on farmlands
Gains to species diversity in organically farmed fields are not propagated at the farm level
Økologisk landbruk styrker biologisk mangfold
Does organic farming benefit biodiversity?

Annonsører

Samarbeidspartnere