EU: Økologisk landbruk kan bidra til reduksjon av klimabelastningen

29.06.2009
Økologiske landbruksmetoder vurderes av EU til både å redusere landbrukets klimabelastning og til å være mer motstandsdyktig overfor klimaforandringer. "Økologisk landbruk har potensial til å redusere klimabelastningen gjennom sin effektive resirkulering av næringsstoffer og jordarbeiding", heter det i et arbeidsdokument til ei melding fra EU om tilpasning til klimaforandringene for landbruket.

Meldinga "White Paper - Adapting to climate change: Towards a European framework for action" fastlegger rammene for politikken som skal forbedre Europas robusthet for klimaforandringene.

 

Robusthet
Arbeidsdokumentet peker på blant annet at tilpasning til klimaforandringene innenfor landbrukssektoren handler om forbedring av robustheten i landbrukets økosystem gjennom mer bærekraftig utnytting av naturressursene, særlig jord og vann.

 

Økologisk landbruk handler nettopp om bærekraft og i arbeidsdokumentet heter det også: "Siden økologisk landbruk ofte medfører høyere biologisk mangfold og høyere kunnskap om landbrukets økosystem, er det sannsynligvis også mer motstandsdyktig for klimaforandringene."

 

Mindre klimagassutslipp og karbonlagring
Dokumentet peker også på at landbruket kan bidra til reduksjon av klimabelastningen gjennom å redusere sine utslipp av lystgass (N2O), produsere energi og ved å lagre karbon i jorda.

 

Ved å ha vekstskifte med hyppig bruk av eng som flerårig vekst sikrer økologisk landbruk en stor karbonbinding i jorda. Alle planter tar opp CO2 fra lufta for å skaffe seg karbon, men enga har - i motsetning til korn - den evnen at det binder karbonet fra CO2 i jorda. Derfor frigis ikke alt karbon som CO2 når enga høstes eller spises av ei ku, slik som det er tilfellet med korn.

 

  

Arbeidsdokumentet

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/workdoc2009_en.pdf

 

WHITE PAPER - Adapting to climate change: Towards a European framework for action

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:EN:PDF 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere