EU skjerper oppfølging av sprøyteutstyr

11.12.2011
Bøndenes sprøyteutstyr skal nå inn til kontroll på samme måte som gamle biler blir kalt inn til EU-kontroll, forteller Dansk Radio. Det er et EU-direktiv som stiller krav om dette og formålet er å redusere svinn av sprøytemiddel. –Dette er en fornuftig innskjerping av kontroll med spørytemiddelgifter, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Alle bør slutte opp om begrensinger av undøvendige utslipp fra gammelt sprøyteutstyr, legger han til.

-Vi mener det er miljøbehov for de strengere kravene som EU-kommer med når det gjeld kontroll av gammelt sprøyteutstyr, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.  Foto: Nadin Martinuzzi.

 

EU med strengere regler enn de som gjelder i Norge

Også Naturvernforbundet i Danmark hilser tiltaket velkommen. Normalt blir EU direktivene innført noe senere i Norge enn i EU. I Norge skal ustyr sjekkes hvert 5 år, uten at jeg kjenner til om ruitinene for dette fungerer, sier Reidar Andestad. Eus nye regler med kontroll hvert 3 år er derfor strengere enn de norske og dermed en forbedring, sier Reidar Andestad. Oikos - Økologisk Norge har vært kritiske til om denne handlingsplanen gir ønsker effekt. Det er heller ingen fra Oikos eller andre som framstår med kritisk holdning til sprøytemiddelbruken, som sitter i styringen for dette arbeidet legger han til.

 

Opp til 4000 kr

En regner med at det vil koste 1600-4000 danske kroner hvert tredje år å få kontrollert sprøyteutstyret, forteller dansk radio.

 

Utdrag av
Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010 - 2014)
Vedtatt av LMD i september 2009

 

4.3.3 Forbedre og utvide ordningen med funksjonstesting av spredeutstyr


Per i dag er det obligatorisk funksjonstesting hvert femte år av alle traktormonterte åker- og tåkesprøyter til yrkesmessig bruk. EUs nye direktiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler og det nye maskindirektivet vil medføre at andre typer spredeutstyr i yrkesmessig bruk også må funksjonstestes. Dagens ordning må derfor utvides for å sikre at norsk regelverk minst er på høyden med EUs regelverk.
Dagens opplegg for funksjonstesting av spredeutstyr bør gjennomgås med sikte på optimalisering av:
Opplæring av brukeren i forbindelse med funksjonstest.

 

Dokumentasjon av funn/avvik i forbindelse med funksjonstesting både for å målrette gjennomføringen av funksjonstestene og synliggjøre nytten av testene.
Tiltak som kan få en større andel av sprøyteutstyret gjennom den obligatoriske testen. Blant annet anbefales det å vurdere økonomiske virkemidler for å stimulere til dette.


4.3.4 Stimulere til brukervennlige sprøytejournaler

Obligatorisk føring av sprøytejournal for yrkesmessig bruk av plantevernmidler videreføres. Det bør vurderes om det kan stimuleres til utvikling og bruk av elektroniske sprøytejournaler.

 

4.3.5 Sørge for en funksjonell og trygg returordning for utgåtte plantevernmidler og rester av plantevernmidler

Det skal vurderes om ordningen for innlevering av utgåtte plantevernmidler og rester av plantevernmidler kan gjøres mer effektiv, slik at mer av denne type avfall blir samlet inn. Det bør vurderes å styrke informasjonen til brukerne om krav til innlevering og hvor slikt avfall kan leveres lokalt.

 

Her finner du hele Handlingsplanen

Annonsører

Samarbeidspartnere