Finn den beste matjorda

02.06.2012
God matjord er en knapp ressurs. For å verne om den må vi vite hvor den ligger. Skog og landskap lanserer nå nye digitale jordsmonnkart som viser hvor den beste matjorda finnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saken er hentet fra Skog og landskap

 

-I Norge er det få arealer som egner seg til matproduksjon. God matjord er en svært begrenset ressurs, og det er viktig å verne de arealene som finnes, sier senioringeniør Åge Nyborg ved Skog og landskap.  

 

 -For å ta vare på den beste matjorda er det viktig med kunnskap om hvor den ligger. Denne kunnskapen må komme tidlig inn i planleggingsprosessen, forklarer Nyborg, som er en av arkitektene bak de nye kartene. Han har sett eksempler på utbyggingsprosjekter der førsteklasses matjord har blitt bygget ned, i stedet for nærliggende arealer med mindre god jord. Dersom beslutningstakerne hadde tilstrekkelig kunnskap om kvaliteten på de ulike jordbruksarealene, kunne dette kanskje vært unngått.  

 

I forbindelse med utbygging av veier, industri og boliger er det uhyre viktig at utbyggerne er klar over hvilke arealer som blir bygget ned. Først da kan de ta de beste beslutningene. En stor andel av Norges beste jordbruksarealer ligger i områder med best klima og høyest befolkningstetthet. Presset på den beste matjorda blir dermed stort. I følge jordeksperten er det lite realistisk å verne all dyrka mark.

 

-For å identifisere hvilke arealer som er mest verdifulle i jordbrukssammenheng er det viktig med et objektivt kartgrunnlag. Det kan de nye jordsmonnkartene bidra med, avslutter Nyborg. De nye digitale jordkvalitetskartene er først og fremst ment å være et redskap for bruk i planlegging og utredning av utbyggingsprosjekter som berører dyrka mark.

 

Tjenesten er gratis og tilgjengelig for alle på Skog og landskaps nettsider. En av fordelene med de nye kartene er at de har få klasser og dermed er enkle å bruke. Kartet deler jordbruksarealene inn i tre klasser; svært god, god og mindre god jordkvalitet.


Les hele saken

Annonsører

Samarbeidspartnere