Flere økologiske okser?

29.01.2009
Det kan bli lettere for produsenter å fore opp økologisek okser om EUs nye regelverk blir tatt i bruk i Norge. Regelverket gir anledning til 3 måneders oppforing inne av oksene før slakting. Oikos har spilt inn forslag til det økologiske regelutvalget som ligger under Mattilsynet.

Bildet er av oksearten Aberdeen Angus

LMD vil ha avklart spørsmålet om økologiske okser

 

Den 10.februar skal Regelverksutvalget for økologisk produksjon har møte hos Mattilsynet.  Bondelaget, Småbrukarlaget, Oikos, Debio og Norsk Landbruksrådgivining, Bioforsk Økologisk og flere andre fagmiljøer er representert her.  I Landbruks- og Matdepartementets nye Økologisk Handlingsplan står det at "Regelverksutvalget får i oppdrag å utrede mulige løsninger for kravet til lufting av okser".  Dette er en av sakene som skal drøftes på møtet den 10.februar.  Samtidig er det satt i gang forskning rundt spørsmålet om økologiske luftegårder på Bioforsk Nord Tjøtta:

 

Se: http://www.bondebladet.no/naeringsutvikling/2009/01/27/luftegaarder-for-oeko-okser.aspx

 

 

Fra vår danske søsterorganisasjons hjemmeside

 

Økologiske oksekaver forsvinner til konvensjonell produksjon

 

I dag blir de fleste økologiske oksekalvene solgt videre til konvensjonell oppaling.  Dette skjer fordi mange bønder kvir seg for å passe på at store okser kommer seg ut og inn fra lufting, eller at de ikke har nok fôr til oppaling eller at fjøsbygningen ikke egner seg til dette.  Nortura og markedet etterlyser mer økologisk  oksekjøtt. Mange gårder velger å satse på økologisk melkeproduksjon fremfor å bruke fôret på oppfôring av oksekalver.  Prisen på oksekjøtt er satt opp for å stimulere flere til å kunne gjøre begge deler.

 

Noen bønder velger å kastrere oksekvalvene og får "snillere dyr" som vokser langsommere og som lett kan basere seg på enda større andel av grovfor. Det siste er et godt økologsk prinsipp.  Ofte gis det bedre pris for kastrert oksekjøtt, fordi detter er mørt og ekstra smakfult.  En god del økologiske produsenter finner det derimot ikke riktig å kastrere oksekalvene og det er disse som får spenningen mellom oppfølging av luftekravet i økoforskriften og røkterens sikkerhet. Spørsmål rundet dette har vært drøftet i Oikos i flere faglige sammenhenger. Ellers i Europa blir omtrendt alle oksekalver kastrert, derfor er det drøfting om å kunne etablere en norsk ordning for ikkekastrerte okser.

 

Oikos har etterspurt endring i flere år

 

Oikos har over flere år spilt inn til LMD at en må finne en bedre ballanse mellom dyrevelferd, røkterens sikkerhet, og kravet til lufting.  Ulike løsninger har vært drøftet som spørsmål om ny utforming av økologiske oksefjøs, hvordan luftegården skal utformes og hvordan adgangen til denne skal sikres. Ut fra dette har Oikos levert inn følgende forslag til  utvalget;

 

Fra vår danske søsterorganisasjon

Dersom du ikke ser at dette er en ku trenger du ikke lese videre!

 

Oppfôring av storfe

Oppfôring innendørs av okser den siste levetida er ikke ei optimal løsning for dyrevelferden til disse husdyra. Lufting av oksene på et egnet uteareal, eller ei løsning hvor oksene går fritt mellom inneareal og lufteareal ute, vil være bedre for dyrevelferden. Vi innser imidlertid at dette siste ikke går på alle gårder pga. eldre bygningsmasse, behov for investeringer ved ombygging og uteareal som kan være mindre egnet. Kravet om lufting av voksne okser fører med seg ei utfordring for sikkerheten for røkteren. Dette har igjen ført til at få bønder har sett det som mulig å fôre opp økologiske okser til slakt, og mye potensielt økologisk storfekjøtt har ikke kommet ut i markedet.

 

En annen løsning er å fôre opp økologiske kastrater. Okser har sterkere tilvekst enn kastrater, må fôres mer intensivt og slaktes ved ca 13-18 mnd. alder. På grunn av den svakere tilveksten hos kastrater betyr dette et helt annet driftsopplegg med mye svakere fôring, bedre mulighet til å utnytte beite og slakting etter 23-26 mnd.

 

Konklusjon

Som konklusjon går Oikos inn for å åpne for oppfôring innendørs av voksne okser siste levetid.

 

Videre mener Oikos at det skal åpnes for å kunne søke om dispensasjon for lufting av voksne ikke kastrerte okser når driftsbygning gir

 

  • mulighet for åpning av vegg på dagtid og lukking på natt og

 

  •  innearealet oksene disponerer er stort nok til at de klart sikres bevegelighet utover minsteareal som er fastsatt.

 

Din reaksjon:

Har du synspunkt på dette så send en e-post til reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere