Flertall for å styrke virkemidlene for å nå økomål

08.12.2016
I dag behandlet Stortinget Miljøpartiet De Grønne sitt forslag som inneholdt en rekke konkrete tiltak for å innfri Stortingets mål om 15% økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Forslaget ble nedstemt, men stortingsflertallet støtter MDG i at det er behov for å iverksette flere tiltak for å oppnå målet. - Dette lover godt for behandling av landbruksmeldingen og den kommende strategien som landbruks- og matministeren har lovet, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen.

Under behandlingen av representantforslaget fra Rasmus Hansson (MDG) i Stortingets næringskomité forut for Stortingets behandling, fremmet også Sosialistisk Venstreparti og Venstre flere forslag, som alle ble presentert for i innstillingen fra komitéen.

Les forslaget her:

Innstilling fra næringskomitéen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 pst. økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020

Må vente på ny landbruksmelding

Hovedbegrunnelsen for at flertallet ikke støtter forslagene fra MDG, SV og Venstre er at Landbruks- og matdepartementet, i følge landbruks- og matministeren først skal ta fatt på arbeidet med å utarbeide en strategi for økologisk produksjon og forbruk etter at den nye landbruksmeldingen er behandlet.

Det betyr at arbeidet med å sette i gang nødvendige tiltak for å nå økomålene Stortinget har satt, forsinkes ytterligere.

I et svarbrev til Næringskomiteen i forbindelse med behandlingen av representantforslaget fra Rasmus Hansson, viser landbruks- og matministeren til landbruksmeldingen som kommer til Stortinget og som bl.a. vil drøfte situasjonen for økologisk landbruk. Statsråden varsler at departementet vil ta fatt på arbeidet med å utarbeide en strategi for økologisk jordbruk etter at landbruksmeldingen er fremmet.

Les hele svarbrevet her som vedlegg i innstillingen fra næringskomitéen.

Behov for nye tiltak

Komitéens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, støtter imidlertid forslagsstilleren i at det er behov for å iverksette nye tiltak for å kunne nå målet som Stortinget har satt, ifølge innstillingen.

-         Det lover godt for videre politisk behandling, sier Regine Andersen.

Under stortingsbehandlingen i dag uttrykte Knut Storberget (Arbeiderpartiet) bekymring for at regjeringspartiene ikke stilte seg bak denne konklusjonen i innstillingen fra Næringskomiteen. - Når regjeringspartiene skal utarbeide en strategi, men ikke ser behovet for ytterligere tiltak, vil vi få en strategi som da er tiltaksløs, mente han. - Skal en strategi ha noe for seg, må den ha nye tiltak, poengterte han.

Han la også vekt på at Stortinget ikke må ta farvel med en slik målsetting for økologisk produksjon og forbruk, og framhevet at dette også vil være viktig for næringen som har satset på økologisk landbruk.

Viste til Riksrevisjonens undersøkelse

Næringskomitéen viste i sin behandling av saken til Stortingets behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å nå målene om økologisk landbruk.

Riksrevisjonens undersøkelse viste blant annet at utviklingen for økologisk produksjon og forbruk ikke er i samsvar med Stortingets mål på området, og at myndighetene ikke har lagt godt nok til rette for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat.

Under behandlingen av rapporten slo flertallet i Stortinget fast at det er behov for å utarbeide en helhetlig strategi for økologisk landbruk. Det ble i den forbindelse også vist til at det i strategien vil være naturlig å se nærmere på de funn og tilrådinger som Riksrevisjonen hadde gjort i sin rapport

Les om Riksrevisjons slakt av innsatsen for økologisk landbruk her.

MGD, SV og V villle fremskynde prosess med strategi og handlingsplan

I innstillingen fra komitéen er det tatt med flere merknader fra Venstre og SV som ønsker å framskynde prosessen med strategien og handlingsplan om å nå de politiske vedtatte mål om økologisk produksjon og forbruk, og dermed ikke vente på en behandling av landbruksmeldingen i Stortinget først.

Daglig leder i Oikos- Økologisk Norge, Regine Andersen er bekymret for departementets tidsplan.

-         Vi er alt på overtid, og vi har ventet på landbruksmeldingen i hele høst. Behandlingen av landbruksmeldingen vil kunne ta lang tid, og først etter dette kommer strategiarbeidet i gang, som også vil kreve sin tid. Det sier seg selv at man ikke når 2020-målet på den måten. Vi merker oss imidlertid at MDG, SV og V i denne saken har kommet med konstruktive forslag som ville ha framskyndet arbeidet med en strategi betydelig. Når dette ikke førte fram, kan vi bare håpe at stortingsflertallet setter makt bak kravene når strategiarbeidet kommer i gang.

-         Det er viktig at de som ønsker seg økt økologisk produksjon og forbruk følger med i timen nå og blir med å påvirke, avslutter Regine Andersen med en klar oppfordring til alle region- fylkes- og lokallag i Oikos – Økologisk Norge om å ta kontakt med sine politikere på Stortinget.


Dette er forslagene fra MDG:

1. Stortinget ber regjeringen legge frem en egen sak om hvilke tiltak den vil gjennomføre for å innfri Stortingets vedtak om minst 15 pst. økologisk produksjon og forbruk innen 2020, og en tidsplan med ansvarfordeling for gjennomføringen.


2. Stortinget ber regjeringen endre innretningen på jordbruksoppgjørene for å sikre økt omlegging til og produksjon av økologisk mat, herunder økte produksjonstilskudd for økologisk drift inkludert økt grovfôrtilskudd, samt en vesentlig økning av utviklingsmidlene til økologisk landbruk.


3. Stortinget ber regjeringen sikre at minst 15 pst. av matforbruket i offentlig sektor er økologisk i løpet av 2017 og minst 30 pst. innen 2020.


4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en flerårig markedsføringskampanje for å øke kunnskapen om og etterspørselen etter økologisk mat.


5. Stortinget ber regjeringen fjerne kontrollgebyret for økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter fra og med 2017.


6. Stortinget ber regjeringen avvikle merverdiavgiften på økologiske matvarer.


7. Stortinget ber regjeringen i den varslede landbruksmeldingen utrede muligheten for omstillingsprogrammer som tar sikte på å etablere større sammenhengende områder med økologisk produksjon som kan forenkle distribusjonen og styrke lokale merkevarer.


8. Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å sette et krav om at avansen som tas i butikken på økologiske varer, ikke er høyere enn avansen på tilsvarende konvensjonelle varer.


9. Stortinget ber regjeringen gjeninnføre en kompensasjon for økonomisk tap ved omlegging til økologisk drift som minst tilsvarer nivået på omleggingstilskuddet, for eksempel ved å gjøre arealtilskuddet som er etablert for 2. og 3. karensår gjeldende fra og med 1. karensår.


10. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringen vurdere hvordan dyrevelferd og miljøstandard for økologisk jordbruk kan videreutvikles som spydspiss for landbruket.


11. Stortinget ber regjeringen arbeide for at en økt andel av midlene som avsettes til forskning over Landbrukets utviklingsfond, går til forskning knyttet til økologisk jordbruk og øremerkes til dette formålet.


12. Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis et helhetlig undervisningstilbud i økologisk landbruk på flere utdanningsinstitusjoner enn i dag og øke andelen av dagens agronomutdanning som er rettet mot økologisk landbruk.

Annonsører

Samarbeidspartnere