Følg med i utviklingen av økologisk regelverk

17.06.2009
Mattilsynet har nå begynt å legge ut på sin hjemmeside referat fra møtene i det økologiske regelverksutvalget. Det betyr at alle som er interessert i dette arbeidet kan følge med i hva som skjer i utvalget, komme med innspill på saker og synspunkter til utvalget.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon

 

Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon. Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet.

 

Utvalget kan også komme med selvstendige forslag og uttalelser i den offentlige debatten om økologisk produksjon.

 

Regelverksutvalget for økologisk produksjon ble opprettet av Mattilsynet i 2008, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet etter at dette tidligere var avtalt gjennom Jordbruksavtalen.

 

Bildet: Den vakre økologiske slangeagurkblomsten er fotgrafert i Lier - produksjonen av den styres av et økologisk regelverket. Vanskelige spørsmål og tilpassinger til EUs økologiske forordninger drøftes i regelverksutvalget.

Mandat fra LMD

Landbruks- og matdepartementet har gitt Regelverksutvalget for økologisk produksjon følgende mandat :
Tilrettelegge for et bredere samarbeid med berørte parter innen økologisk produksjon
Fange opp regelverksendringer tidlig i prosessen og formidle dette til næringa
Forberede innspill til internasjonale fora for regelverksutvikling, med hovedvekt på EØS-arbeidet
Identifisere behov for og vurdere mulighetene for forenklinger og tilpasning til norske driftsforhold og rammebetingelser

Alle viktige spørsmål knyttet til de to siste kulepunkter forelegges departementet for avklaring.

 

Sammensetning

Utvalget er bredt sammensatt, og har medlemmer fra følgende organisasjoner og institusjoner:
Bioforsk Økologisk
Debio
Norsk Landbruksrådgivning
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Dyrevernalliansen
Oikos
Norsk Landbrukssamvirke
Varehandelens økologigruppe
Nofima Mat
Landbruks- og matdepartementet (observatør)
Statens landbruksforvaltning (observatør)

 

Jon Magne Holten fra Oikos er leder for utvalget.

 

Mattilsynet - Hovedkontoret v/ seksjon planter, økologi og GM er sekretariat for utvalget.

 

Underutvalg

For å kunne drøfte enkelte problemstillinger og saksområder ekstra grundig kan utvalget opprette underutvalg. Et eksempel er et utvalg som blant annet skal se nærmere på prinsipper for dyrevelferd i økologisk produksjon. I slike tilfeller kan det være aktuelt å trekke inn andre fagpersoner og -miljøer, og også få utført faglige utredninger.

 

Tilgang til referatene

Referater fra Regelverksutvalgets møter vil fortløpende bli lagt ut på Mattilsynets internettsider.  Her finner du mer informasjon, kontaktadresser og referat fra møtene så langt.

Følg denne linken.

 

Teksten over er hentet fra Mattilsynets hjemmeside

 

Annonsører

Samarbeidspartnere