Foregangsfylket Vestfold tar sats

29.01.2010
Vestfold er foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon fra 2010

-Vi vil nå sette inn ekstra innsats for å øke det økologiske grønnsaksarealet. Grønnsakforbruket vårt må øke for å motvirke våre livsstilsykdommer. Vi har som mål å produsere kvalitetsgrønnsaker på 15 % av grønnsakarealet i Vestfold, Buskerud, Telemark og Østfold innen 2015, sier prosjektleder i foregangsfylket Vestfold, Kari Mette Holm.

Foregangsfylket Vestfold satser på samarbeid med flere andre prosjekter på grønt område, her fra møte med Oikos om flaskehalser innen produksjon og omsetning av økologisk grønt. Fra venstre Reidar Andestad, daglig leder i Oikos, Kari Metter Holm prosjektleder for foregangsfylket Vestfold, Thomas Holz fra Norsk Landbruksrådgiving og rådgiver for en rekke økologiske produsenter. - Foto: Oikos.

Oikos ber folk jakte på norske økogrønnsaker

-Det er, ikke minst etter et komplisert år i 2009, et stort behov for å jobbe systematisk med å få opp produksjonen og å samtidig særlig få opp omsetningen av økologisek grønnsaker fra norske produsenter, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.  Norske forbrukere må jevnlig etterspørre kvalitet og økologiske produkter i butikkene og være villig til å betale noe ekstra for det.  Dersom vi alle skulle jakte på dumpingpris-produkter innen grønt, dumper vi også norsk kvalitetsproduksjon, sier han, det er istedet behov for å styrke denne. 

 

Foregangsregioner for økologisk utvikling

Vestfold er en av 5 regioner som er gitt status som økologisk foregangsfylke. I tillegg er Buskerud med for jordkultur, Oslo, Akershus og Østfold på forbruk, Sør- og Nord-Trøndelag på melk og Sogn og Fjordane og Hordaland på frukt og bær. De som har fått foregangsstatus vil prioriteres ved tildeling av fylkesvise midler.

 

 

Vektlegging i Vestfold 

I Vestfold omfatter foregangsfylkearbeidet både produksjon og forbruk. Av aktiviteter i prosjektet kan vi nevne noen: Tiltak mot ugras, sortsrådgiving, tiltak mot skadegjørere, oppal i veksthus, sikre tilstrekkelig næringstilgang, rådgiving til konvensjonelle veiledere i Norsk landbruksrådgiving (NLR), formidle kunnskap mellom regioner og fagmiljøer, innspill til det økologiske regelverket, studieturer og messer, utarbeide helkjedeavtaler, opplæring og motivasjon av butikkansatte og økt bruk av økologiske grønnsaker i storhusholdning. Vi legger vekt på å skape engasjement og bygge opp kompetanse.

 

 

Vil innvolvere hele verdikjeden 

Vi ser det som naturlig å ta de aktive grønnsaksmiljøene i nabofylkene med i prosjektet da det er små avstander og store likheter. Det er viktig å involvere hele kjeden i prosjektet og mer interessant for markedsaktørene når det geografiske området er større enn Vestfold. Det ligger godt til rette for formidling og kunnskapsoverføring fra prosjektet siden aktiviteten skjer i fire fylker og helkjedejobben delvis involverer landsdekkende markedsaktører som også er representert i prosjektstyret. Tilgjengelighet for rapporter, informasjonsmateriell og rådgivingsmateriell blir vektlagt. Nyheter og erfaringer vil deles på egen nettside, e-post, aviser/tidsskrifter og facebook.

 

 

 Vil nå regjeringens mål innen økologiskgrønt

Regjeringen har satt som mål at 15 prosent av produksjonen og forbruket av mat skal være økologisk i 2020. Strategier og tiltak for å nå denne målsettingen går fram av en egen handlingsplan Økonomisk, agronomisk - økologisk !. En av strategiene er at det skal dannes grunnlag for at størst mulig andel av forbruket av økologiske matvarer kan være med basis i norsk produksjon. I arbeidet for å nå dette har fylkesmannsembetene en spesiell rolle. Noen fylker er, på bakgrunn av en konkurranse og dokumenterte resultater, utpekt som foregangsfylker for økologisk produksjon og forbruk. Til sammen skal foregangsfylkene representere et bredt spekter av satsningsområdene innenfor både produksjon og forbruk av økologisk mat.

 

----- 

Hele teksten etter avsnittet om Oikos er laget av Kari Mette Holm. 

Kontakt: Kari Mette Holm, Fylkesmannen i Vestfold, kmh@fmve.no, 33 37 23 67/99744206

Annonsører

Samarbeidspartnere