Frps program blankt om økologi

22.05.2009
I helgen har Frp landsmøte. Ser vi på forslaget til partiprogram for neste periode står det ingen ting om økologisk landbruk. -Jeg mener at Frps landbrukspolitikk slik den framstår i programforslaget blir en kraftig undergraving av mulighetene for et variert landbruk her i landet, sier Reidar Andestad i Oikos. Når det gjelder økologisk landbruk er partiet i motsetning til mange av de andre partiene uten programforpliktelser.

Bildet: Siv Jensen Frp er mulig statsminister i Norge - hva skjer med norsk landbruk da? (Frp-bilde)

Brekk mot Frp

Statsråd Lars Peder Brekk går til massivt angrep på Frps landbrukspolitikk i Nationen 22.mai.  Her er link til oppslaget:

Link

Her kan du lese hva som står i programforslaget til FrpP

Landbruk  

Fremskrittspartiet ønsker et fritt landbruk som gir den enkelte bonde et reelt valg til produksjon innenfor de rammer som markedet, egeninteresse og økonomi setter. Bønder må anses som selvstendig næringsdrivende på linje med andre næringsdrivende, og vi har stor tillit til norske bønders evne og kunnskap til selv å avgjøre hva og hvordan de skal produsere for å skaffe seg og sine en god inntekt som er til å leve av.

 

Dagens politikk med massive reguleringer og overføringer har ikke fungert. Ved å avskaffe og forenkle lover som i dag begrenser bøndenes frihet, vil landbruket bli bedre rustet til å klare seg på lik linje med andre næringer.

 

Eierne av landbrukseiendommer må få råderett til å bruke og omsette disse uten unødvendig  politisk styring. En fremtidsrettet jordbrukspolitikk må sikres ved å styrke den private  eiendomsretten. Dette medfører blant annet at prisreguleringen på landbrukseiendommer  fjernes.

 

Forbrukernes stilling må styrkes når det gjelder valgfrihet og landbruksvarer. Det må bli en friere omsetning av matvarer, blant annet ved at samvirkeorganisasjonenes monopolstilling, særordninger, og andre konkurransehindrende ordninger fjernes.

 

Dagens produksjonskvoter og reguleringseksport virker hemmende og hindrer et fritt og konkurransefremmende marked. Da vil den enkelte produsent stå fritt til å levere sine varer til den som tilbyr de gunstigste betingelsene.

 

Produsentene må selv kunne velge om produktene skal selges direkte til forbruker, kjede eller til videreforedling. Det bør også legges til rette for at lokale produsenter kan produsere og selge egenproduserte alkoholholdige varer som øl, vin og cider direkte til kunder.

 

Norge skal ha et sterkt dyrevern. Personer som har vist seg uskikket til å holde dyr skal umiddelbart miste retten til dyrehold.

 

Vi vil gradvis avvikle offentlige subsidier til pelsdyrnæringen. Vi vil også gjennomgå regelverk knyttet til dyrevelferd for pelsdyrnæringen, med sikte på forbedringer.

 

Fremskrittspartiet vil:  

 

  • Fjerne begrensninger i lover og regelverk som hindrer effektiv drift av landbrukseiendommer.

 

  • Endre lovgivningen slik at bønder lettere kan selge eller leie ut grunn.

 

  • Redusere dagens støtte- og subsidieordninger, men ha kompensasjonsordninger for dem som blir vesentlig negativt berørt av strukturendringene.

 

  • Oppheve pris- og produksjonsbegrensninger.

 

  • Avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer.

 

  • Åpne for fri tilgang til internasjonale markeder gjennom frihandelsavtaler.

 

  • Etablere et oversiktlig fritt konkurransesystem for landbruket med overgangsordninger.

 

  • Fjerne produksjons- og markedsreguleringer som hindrer fri konkurranse

 

Annonsører

Samarbeidspartnere