Fylkene rundt Oslofjorden satser økologisk

02.04.2009
Økologisk så klart, var utgangspunktet da Vikenfylkene hadde samlet sine ressurspersoner i landbruksforvaltningen til seminar 1.4. på Miljøhuset G9 i Oslo. Oikos hadde gleden av å være vertskap og bidragsyter til opplegget. Alle fylkene rundt Oslofjorden har inne skisse til LMD på å bli foregangsfylker for økologisk produksjon. Det er laget en mappe med informasjon til produsenter som vil vurdere å legge om til økologisk drift, som kan bestilles fra landbruksavdelingene.

 

 Bildet: Seminardeltakerne samlet til økologisk påfyll.

Assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo

-Vi i Vikenfylkene rundt Oslo fjorden vil og kan bidra til å være med å følge opp regjeringens ambisiøse mål om vekst av produksjon og forbruk av økologisk mat, sa Rannveig Bjerkmo ved åpning av arrangementet.

Fylkesmannens landbruksavdelinger i Oslo/Akerhus, Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud var til stede  Disse er det som utgjør Vikenfylkene.

 

Foredragene fra seminaret

Du vil finne er informasjon og foredragene fra seminaret på følgende link hos fylkesmannen Oslo/Akerhus:

http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=4778&amid=2594458

 

En hovedutfordring er å få med flere produsenter

Daglig leder i Oikos, Reidar Andestad, innledet med informasjon og vurdering av LMD's økologiske handlingsplan: Økonomisk, agronomisk - økologisk.  Han påpekte at en av hovedutfordringene var å finne frem til aktuelle produsenter som var villig til å legge om.  Han utfordret deltakerne og fylkene til å aktivt bidra til dette og til å følge opp muligheter som handlingsplanen legger for økt økologisk produksjon.  Her kan og bør Oslofjordfylkene spille en viktig rolle, vi trenger langt mer norsk produsert økologisk mat. -Få frem de gode naboene og bruk de i informasjons- og kursopplegg, det er de som lettest kan gi trygg og praktisk erfaring for at flere tør å legge om til økologisk drift, sa Redar Andestad.

 

 

 

Mye interesse for Gratis førsteråd

Ringleder Åsmund Langeland fra Romerike Landbruksrådgiving rapporterte om stor interesse for gratis førsteråd og særlig i forbindelse med kampanjen for mer økologisk korn. Etterhvert finnes det mye erfaing med hvordan en kan lykkes best mulig med blant annet økologisk korndrift.  Bruk av vekstskifte, ugrasbearbeiding og god agronomi var sentralt i hans innledning. 

 

Les økoregelverket

Fagsjef Lene Nilssen fra Debio gikk utfordret alle som jobbet med økologisk landbruk til å gå inn på http://www.debio.no/ og lese regelverket som gjelder for økologisk produksjon.  Det er viktig at alle kjenner til at for landbruk er Norge bundet av samme økologiske regelverk som det som gjelder i EU. 

 

Hun viste til at ny EU-fordring vil bli gjort gjeldende i Norge fra høsten, det blir nå jobbet med innføringsregler som skal ut på høring.  Hun fortalte at det var sjelden at noen gjennom de årlige Debio-kontrollene ble tatt ut av den økologiske ordningen, men at en del produsenter fikk pålegg om å endre sin produksjon eller drift.  Så blir disse fulgt opp spesielt og forholdene som er påpekt blir valigvis raskt rettet opp.

 

 

Stor miljøgevinst ved økologisk landbruk

Utreder Berit Swensen i Oikos viste til tall fra bl.a. FIBL prosjektet i Sveits som viser store miljøfordeler med økologisk produksjon.  Hun gikk også inn på tall for mye karbongasser som fulgte av produksjon og transport av kunstgjødsel og at økologisk landbruk både ut fra dette og arbeidet med jordmonnet med laging av mer humus ofte bidro til mindre utslipp av klimagasser enn konvensjonelt landbruk.

 

Vi trenger mer økologisk korn

Fagsjef Aslak Hauge i Felleskjøpet Agri viste til økt interesse for økologisk kornproduksjon og hadde selv deltatt på mange informasjonsmøter om dette i forbindelse med den økologiske kornkampanjen.  Han mente at optimismen var på vei tilbake i økologisk korndyrking etter skuffelsen i for noen år siden da norsk produksjon ble rammet av billig import. For mange er det penger å tjene på å legge om og Felleskjøpet betaler et fast tillegg på 80 øre pr kg på de flste økokornslagene og 95 øre for bygg.

 

Markedet vil ha økomat

Markedssjef Kersti Mathiassen i Oikos viste til den store veksten som har kommet de senere årene på økologisk varehandel.  Sist år ble det solgt økomat i Norge for mer enn 1 milliard. Veksten har kommet tross økonomisk usikkerhet på slutten av året.  Fortsatt er det hensynet til helse som oppgis som den viktigste grunn til at folk handler økologisk. 

 

Varegrupper med størst vekst siden 2006 var økologiske melkeprodukter med 51% og frukt og grønt med hele 81%.

 

 

Praktisk drift

Økobonde Stig Gammelsrød produserer både korn, melk og grønnsaker i Østfold. Han har god erfaring med lønnsomheten i økologisk drift og vektla at en viktig utfordring var en god plan for ugrasbearbeiding.  Han leverer grønnsaker og poteter til Bama. Best erfaring har han med produksjon av økologiske gulrøtter.  Hans beste råd til de som vil legge om er at de hører med andre produsenter som har lagt om.

 

 

Mary Tønder hos fylkesmannen Oslo/Akershus har vært sentral i planleggingen av samlingen.

 

Tipsmappe for mulige økoprodusenter

Landbruksforvatningen i kommunene ved Oslo fjorden vil ha tipsmapper til utdeling for de som vurderer å legge om til økologisk drift.  Ta derfor kontakt med landbruksforvaltningen i din kommune.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere