Gift fra norske drivhus

05.03.2009
Vannprøver tatt i bekker og drenering nedstrøms norske veksthus de to siste årene viser funn av plantevernmidler i omkring 90 prosent av prøvene. Flere av prøvene viser konsentrasjoner som kan gi gifteffekter på vannlevende organismer står det i ny rapport fra Bioforsk.- Oikos er bekymret over disse funnene,sier Reidar Andestad og over at en nå finner utslipp av nye type giftstoffer.

Mattilsynet skal sikre matkvalitet i Norge uten farlige giftstoffer.  
Statens Forurensningstilsyn har ansvaret for miljøskadelige utslipp i naturen.

Avrenning

Avrenning fra veksthus kan inneholde rester av plantevernmidler og høye konsentrasjoner av næringsstoffer. Noe som kan påvirke vannkvalitet, fisk og andre organismer i vassdrag nedstrøms veksthusene.

 

Bildet over er fra Ren Mat

 

 Resultater

Resultatene kommer frem av en undersøkelse gjort av Bioforsk, på oppdrag fra Mattilsynet. Undersøkelsen er en del av «Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2004-2008)». Resultatene viser at det er behov for nærmere oppfølging av utslipp fra norske veksthus. Bioforsk og Mattilsynet vil derfor nå, sammen med Norsk Gartnerforbund, vurdere ulike tiltak som kan begrense disse utslippene.

Flere av plantevernmidlene som ble funnet har ikke blitt påvist i norske landbruksbekker tidligere, og det ble påvist høye konsentrasjoner av flere midler. Dette om man sammenligner tallene med funn i JOVA-programmet, som kan vise til 13 års prøvetaking i mer enn ti sterkt landbrukspåvirkede bekker/vassdrag.

Flerårig undersøkelse

Undersøkelsene startet i 2007 og det er tatt ut til sammen rundt 80 vannprøver både i 2007 og 2008, på ulike steder i Norge. Prøvene er blitt analysert for innhold av plantevernmidler ved Bioforsk plantehelse (seksjon pesticidkjemi), i tillegg til å bli analysert for innhold av næringsstoffer (totalnitrogen, totalfosfor og fosfat) ved Analycen AS (nå Eurofins). Resultatene har blitt sammenlignet med overvåkingsresultater fra JOVA (Jord- og vannovervåking i landbruket i Norge), med en omfattende prøvetaking i bekker og elver i landbruksområder over en periode på mer enn ti år.

 

Det meste av informasjonen over er hentet fra Bioforsk, se lenken under:

 

http://www.bioforsk.no/ViewNews.aspx?id=4230&view=1&viewLanguage=NorwegianBokmaal

Annonsører

Samarbeidspartnere