GMO - hva svarer partiene?

20.08.2009
GMO-er fører til mer monokultur og industrialisering av verdens matproduksjon, skriver Norges Bygekvinnelag, som har gjennomført undersøkelsen. -Det er dessuten stor usikkerheten rundt helseaspektet ved bruk av GMO. Derfor har vi stilt de politiske partiene spørsmålet: Hva er deres holdning til bruk av GMO i mat og fôr?

Bildet av Siv Jensen leder av Frp - uklar på GMO

 

 

Illustrasjon av GMO-mais

 

GMO-avgjørelse utsatt til over valget

Regjeringen utsetter sin avgjørelse om de vil tillate import av mais hvor genene er endret til over valget.

Regjeringen har så langt en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat.

Men de multinasjonale selskapene Monsanto og Bayer CropScience har søkt om å få godkjent to ulike typer mais i Norge.

Monsanto har søkt om tillatelse til å importere mais til videreforedling, mat og fôr, mens Bayer har søkt om godkjenning for dyrking, frøavl, import, videreforedling, mat og fôr.

I juni i fjor konkluderte Direktoratet for naturforvaltning (DN) med at begge maistypene bør tillates importert og at de kan brukes til videreforedling, fôr og selges til forbrukerne som mat.

SV og Sp vil si nei til saken, mens Arbeiderpartiet skal være på glid. I Miljøverndepartementet fikk Nationen i går beskjed om at saken neppe blir avgjort før valget

Se hele oppslaget om dette i Nationen

 

Partienes svar

 Arbeiderpartiet svarer at de vil holde seg innenfor eksisterende regelverk vedrørende GMO, de har som mål å ha trygg og miljøvennlig matproduksjon og vil fortsatt la forbrukerne og matprodusenter få velge.

 


Senterpartiet vil ha innskjerping av dagens lovverk og innføre totalforbud mot import, utsetting og omsetting av GMO. Senterpartiet kjører her føre-var-prinsippet over i en innskjerping  av regelverk og politikk på GMO.

 


Kristelig Folkeparti er uttalt kritiske og vektlegger et føre-var-prinsipp.  Krf ser Norge som et foregangsland med en viktig rolle internasjonalt vedrørende GMO.

 


Fremskrittspartiet er skeptiske til bruk av GMO, men har i svaret ikke vist til noen konkrete politiske løsninger vedrørende regelverk og bruk av GMO. De ønsker videre forskning velkommen.

 

SV ønsker i likhet med Senterpartiet en innskjerping og et forbud mot utsetting og produksjon av GMO i Norge. Forbrukere og bønder skal ha rett til å velge ikke-genmodifiserte produkter i framtiden.

 


Venstre svarer ikke konkret, men tar utgangspunkt i bioteknologi generelt. Der tar de til orde for et føre-var-prinsipp  og ønsker etiske retningslinjer for bioteknologisk forskning.

 

 
Rødt er sterkt kritisk til GMO og anser ikke bruk av genmodifiserte organismer for å være økologisk forsvarlig. Svaret oppleves prinsipielt, men lite konkret.

 


Høyre vil utvise forsiktighet og ønsker mer forskning. De uttaler at genmodifisering på en del matvarer antagelig gir økt produksjon, uten at det skader miljøet, og at det kan sikre økt matvaretilgang  og velstandsutvikling i fattige land.

 

Bildet er fra et Monsanto dyrkingsområde - skal Monsanto få ødelegge kvaliteten og tryggheten til norsk mat?

Vurdering av svarene

Dette er GM0-svarene partiene gir. Jeg er glad for at alle partier ser ut til å ønske forsiktighet i forhold til GMO, samtidig ser jeg vesentlige forskjeller. Mange ser som Høyre genmodifiserte kulturvekster som løsningen på verdens problemer med tanke på matsikkerhet. Jeg kan ikke se at dagens GMO-er bidrar til bærekraftig utvikling, og får støtte i en rapport som Bioforsk nylig offentliggjorde. Rapporten heter Failure to Yield - Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops. Den har evaluert i detalj avlingseffekten av GMO-vekster de siste 20 årene. Resultat fra feltforsøk samt kommersiell dyrkning, viser at GMO har bidratt minimalt. Økt folketall krever økt matproduksjon, - denne rapporten viser at vi må tenke andre løsninger enn GMO.

 

Helt aktuelt foreligger nå en søknad om import av to genmodifiserte maissorter. Å si ja til disse vil være et historisk vedtak og innebære at Norge for første gang godkjenner import og salg av genmodifisert mat. I tråd med svarene til de tre regjeringspartiene forventer jeg et nei til søknaden som ligger på miljøvernministerens bord!

 

Denne saken, som Oikos er helt enig i, har vi fått fra Kathrine Kleveland, leder i Norges Bygdekvinnelag

Annonsører

Samarbeidspartnere