Gode løsninger for dyrevelferd for økologisk storfe

27.10.2009
Dyrevelferd, bygningsløsninger og luftegårder for økologiske storfe var sentrale tema under møtet i husdyrvelferdsgruppa under regelverksutvalget for økologisk produksjon. Leder i utvalget, Jon Magne Holten, rapporterer om gode innspill i arbeidet med å finne løsninger som bedrer dyrevelferden og som er praktisk og økonomisk gjennomførbart.

Eksempel på luftegård for okser. Foto: Norsk landbruksrådgivning.

Storfe, økoregelverket og dyrevelferd

Kjell Arne Augustsen i Norsk landbruksrådgivning Helgeland la under møtet 8. oktober fram konkrete innspill for arbeidsgruppa i forhold til regelverket for økologisk produksjon. Disse innspillene må diskuteres nøyere i tida framover. Augustsen er leder av prosjektet "Lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt" som samler inn gode eksempler på luftegårder for økologiske okser og storfe.

  • Også for okser under ett år kan luftekravet være en utfordring. Er luftekravet absolutt for denne kategorien dyr, eller finnes det rom for andre løsninger?
  • For enkelte nybygg som planlegges eller er under bygging, kan det oppstå usikkerhet om bygget faktisk vil være "godkjent" for økologisk produksjon. Produsent/planlegger trenger en tidlig og tydeligere tilbakemelding på at bygget vil være i samsvar med det økologiske regelverket.
  • Ønske om eget dokument med klarere prosessbeskrivelse, tydeligere bestemmelser og evt. angivelse av mulige bygningsmessige løsninger. Vil skape mer trygghet og forutsigbarhet hos produsent/planlegger, ikke minst økonomisk.
  • Hvilken hensikt og funksjon skal en luftegård ha? Skjerming mot dårlig vær? Opplevelse av "vær og vind"? Avklaring på dette vil muligens bidra til lettere å finne akseptable og forsvarlige luftegårdsløsninger.

 

Arbeidsgruppa for husdyrvelferd i økologisk produksjon er satt ned under regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Det er bredt sammensatt med medlemmer fra Mattilsynet, Oikos, Debio, Norsk landbruksrådgivning, Dyrevernalliansen, Bioforsk Økologisk, Bondelaget og Norsk bonde- og småbrukarlag.


Gruppa drøftet behovet for hvordan man kan bidra til gode og raske rutiner slik at byggeprosessen til økologiske produsenter blir lettere, bl.a. avklare en rollefordeling slik at produsentene vet hvem man skal kan henvende seg til i byggesaker.

 

Kjell Arne  Augustsen ble oppfordret til at prosjektet hans formidler også til Debio/Mattilsynet en "eksempelsamling" over gode bygningstekniske løsninger, inkl. luftegårder. Som første oppfølging vil Mattilsynet og Debio drøfte problemstillingene.

 

Kastratproduksjon som mulighet

Norge er noe i en særstilling i Europa i og med at storfeproduksjon i andre land stort sett baserer seg på kastratproduksjon. Av ulike grunner har dette vært lite aktuelt i Norge. En dreining i den retning ville trolig forenkle en del av luftingsproblemene m.m. Det vil være ønskelig å få en nærmere utredning av kastratproduksjon innen økologisk produksjon. Dyrevelferdsgruppa anmoder derfor prosjekt "Lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt" om å utføre en slik vurdering, gjerne også evt. ulike muligheter innen ulike regioner.

 

Bygninger og dyrevelferd for økosau

Kjersti Berge, prosjektleder for økosauprosjektet i Norsk landbruksrådgivning, ga en orientering om arbeidet med prosjekt Bygningsløsninger for sau. Det er satt ned en egen arbeidsgruppe som utarbeider forslag til gode og godkjente løsninger.

 

Prosjektet har også som mål fremme forslag på tre ulike bygningsmessige løsninger som vil tilfredsstille arealkravene fra 2011.

 

Arbeidsgruppa vil arrangere et fagmøte om økologiske sauefjøs i Bergen 1. desember i år. Her vil forslag til bygningsløsninger bli presentert. Det vil også bli utarbeidet artikler til Sau og Geit og Økologisk Landbruk om samme tema.

 

Mer info
Jon Magne Holten, leder av regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU)
jon.magne@oikos.no, tlf 23 10 96 44

 

Annonsører

Samarbeidspartnere