Gode muligheter for mer norsk økogrønt

01.03.2016
– Norsk produksjon av økologisk frukt, bær og grønnsaker har stort potensial for å vokse. Folk som velger økologisk er også opptatt av kortreist mat, uttaler daglig leder i Oikos, Regine Andersen i en kommentar til en ny rapport fra Landbruksdirektoratet.

Det er et uttalt mål at det økte forbruket av økologiske varer først og fremst skal dekkes gjennom norsk produksjon, når det er forutsetninger for det. Likevel er det til nå importen som har økt mest.
Dette framgår av den nye rapporten fra Landbruksdirektoratet med tittelen "Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker."

Doblet omsetning – mest import
Omsetningen i dagligvarehandelen av økologiske grønnsaker, poteter, frukt og bær er godt og vel doblet i verdi på to år, ifølge rapporten. Prosjektets informanter forventer også en fortsatt økning i etterspørselen etter økologisk frukt og grønt i tiden framover. De peker blant annet på nye og endrede trender i befolkningen, noe som slår ut i endrede forbrukerpreferanser.

Kunne vært norske varer
I 2012 var omsetningen på ca. 270 mill. kroner,  og i 2014 ble det solgt økologisk frukt, bær og grønt for ca. 550 mill. kroner her i landet, altså en fordobling på to år. Dermed utgjør frukt, bær og grønnsaker den aller største økologiske varekategorien og driver markedet framover nettopp gjennom importmuligheten. For det er i begrenset grad økning i norsk produksjon som dekker denne salgsveksten, til tross for at det meste av det som selges som gulrot, kål, løk, poteter og eple, fint kunne vært produsert i Norge.

Vil ha øko og nært
– Folk som velger økologiske varer, er også opptatt av at maten helst ikke skal ha reist for langt, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. – Det er derfor gledelig at Landbruksdirektoratet nå har tatt fatt i flaskehalser og muligheter for å fart på norsk produksjon av frukt, bær og grønt ,som kan gi norske bønder et solid og voksende marked for økologiske produkter.

Behov for nye grep
– Rapporten viser med all tydelighet at det er blitt satset for lite på produksjon av norske økologiske grønnsaker, frukt og bær, sier Regine Andersen. – Dette bekreftes også i Riksrevisjonens rapport om regjeringens svake oppfølging av stortingets mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020.
– Den gode nyheten er at disse to rapportene til sammen gir klare signaler om hvor det må tas grep for å oppnå endring, fortsetter Andersen.

Lavt volum for store kjeder
Det største grossistselskapet, BAMA, melder om en volumøkning på økologisk frukt og grønt på 29 prosent fra 2013 til 2014. Likevel er den største utfordringen rapporten peker på at det er for lite volum av norskproduserte frukt, bær og grønnsaker til å skape en effektiv verdikjede med jevn tilgang på varer. Med økt produksjon, vil logistikkproblemene kunne bli mindre, påpeker rapporten.

Suksess for gulrot
Flere økologiske produsenter har over tid hatt gode avlinger, med god kvalitet, og også oppnådd stabile merpriser. For eksempel har økologiske gulrotprodusenter etablert rasjonelle verdikjeder med utgangspunkt i store produsentmiljøer. Sammen med en stigende etterspørsel der forbrukerne foretrekker norsk vare framfor import, gir dette et godt utgangspunkt for å øke norsk produksjon av økogulrot ytterligere.

Kunne solgt mer
Rapporten peker på at risikoen for at varene ikke blir solgt til økologisk pris, er en hindring for økt produksjon og omsetning.
Samtidig rapporterer enkelte produsenter at de kunne solgt mer, og grossister sier de kunne ha solgt mer hvis etterspørselen var der. Dette betyr ifølge rapporten at det ikke bare er økt produksjon som skal til for å øke omsetningen av norskprodusert økologisk frukt og grønt. Det er fortsatt rom for å gjøre mer for å øke salget.

Skolering gir suksess
Et mulig tiltak for å øke etterspørselen og omsetningen ved å videreutvikle markedet for økologisk frukt og grønt, kan være å tilby kurs eller enkle skoleringsprogram for butikkenes frukt- og grøntansvarlige. Rapporten peker på at det å selge økologisk i butikk kan være krevende når man samtidig forsøker å minimere svinn. Men de fleste som tar seg tid til å gjøre denne jobben, opplever at de får økt omsetning av økologisk.

Oikos forventer tiltak
– Etterspørselen etter økologisk frukt og grønt øker svært raskt i Norge, sier Regine Andersen, – og denne nye rapporten er et godt utgangspunkt for tiltak. Landbruksdirektoratet har hatt god timing med denne rapporten. Nå forventer vi at myndighetene følger opp med tiltak i de kommende jordbruksforhandlingene, slik at norske bønder våger å satse på produksjon av økologiske grønnsaker, frukt og bær.
– Vi vet at forbrukerne lengter etter mer norsk økologisk frukt og grønt, avslutter Andersen.


Landbruksdirektoratet har sammen med foregangsfylkene for økologiske grønnsaker (Vestfold) og frukt og bær (Hordaland og Sogn og Fjordane) utarbeidet rapporten «Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker». Som del av utredningen har NIBIO gjort en undersøkelse av flaskehalser i ulike ledd i verdikjeden. Det har også vært møter med sentrale aktører i handelen med økologisk grønt.

Rapporten er en del av et oppdrag gitt til Landbruksdirektoratet fra partene i jordbruksoppgjøret.

Mandat for oppdraget var å se nærmere på utfordringene innen produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker. Rapporten ble bestilt til jordbruksoppgjøret 2016, og det ble avsatt 0,5 mill. kroner til utredningen innenfor bevilgningen til Utviklingstiltak innen økologisk landbruk.

Undersøkelsen
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) fikk etter en anbudsrunde oppgaven med å gjennomføre en undersøkelse blant aktører i verdikjeden, der de skulle belyse problemstillinger knyttet til kommunikasjon, samarbeid, organisering, planlegging, beslutninger, motivasjon og kunnskap om økologisk i verdikjeden.
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 10. november til 14. desember med fokus på produktgrupper med størst volum og potensiale. Dette er poteter, gulrot, kålrot, løk, salat, tomat, agurk, urter, eple og plomme. Av bær er det bringebær, solbær/rips og jordbær, men disse har fortsatt svært lite volum og vi har ikke statistikk for den norske omsetningen.

Flere tiltak
Rapporten oppsummerer i sammendraget hele 19 anbefalinger fordelt på 6 områder for å øke norsk produksjon av økologiske grønnsaker, poteter, frukt og bær, fra konkrete ting som bedring av produksjonsplanleggingen i nært samarbeid med markedsaktørene, til økt satsing på forskning og veiledning og styrking av produsentsamarbeidet for å fremme kunnskapsoverføring, motivasjon og organisering.

Andre tiltak som foreslås, er å innføre et eget distriktstilskudd for frukt og grønt, tiltak rundt ekstra kostnader med sortering og pakking og flere agronomiske tiltak som å sørge for tilgang på nok areal til vekstskifte og tiltak for å sikre tilgang på husdyrgjødsel for økologiske dyrkere.

Rapporten peker også på organisatoriske tiltak som å bedre formidlingen av informasjon mellom aktørene om tilgang og etterspørsel etter varer og å sørge for god statistikk om volum og priser og flere faglige tiltak rundt pakking, lagring, emballasje og logistikk for økologiske varer gjennom Grønt Produsentenes Samarbeidsråd (GPS)

Markedsmessige tiltak som rapporten tilrår, er blant annet styrking av merkevarebyggingen gjennom markedsføring, produktutvikling og utvikling av alternative omsetningskanaler, også der en ser økologisk og lokalmat i sammenheng.

Bidragsytere
Utredningen er gjennomført av Landbruksdirektoratet, i nært samarbeid med foregangsfylkene for frukt og bær og grønnsaker. Turid Vollmo har ledet utredningen og bidragsytere er Gry Sørensen, Sissel Nyhus, Helge Vittersø og Ola Chr. Rygh fra Landbruksdirektoratet, samt Gunnhild Jaastad og Frøydis Lindén fra Foregangsfylke frukt og bær (Fylkesmannen i Hordaland og Sogn- og Fjordane) og Kari Mette Holm fra Foregangsfylke grønnsaker (Fylkesmannen i Vestfold).


Rapporten fra Landbruksdirektoratet finner du her

Tekst: Marit Grinaker Wright og Jens Petter Homleid
Foto: Økologisk løk produsert på Fokhol gård. Foto: Oikos/Jon Magne Holten


Annonsører

Samarbeidspartnere