Godt nytt fra Trøndelag

29.03.2016
En betydelig andel av de 440 økologiske produsentene i Nord- og Sør-Trøndelag vil øke produksjonen i framtida. Det er en av flere positive konklusjoner basert på en spørreundersøkelse gjennomført av Fylkesmennene i de to foregangsfylkene for økologisk melkeproduksjon.

Mens etterspørselen etter økologisk mat fortsetter å stige i Norge, har produksjonen over flere år vært fallende.  Det betyr tapt verdiskapning for landbruket og økt import. Nå samarbeider en rekke organisasjoner i landbruket for å gjøre noe med dette gjennom prosjektet Landbrukets ØKOLØFT. Spørreundersøkelsen fra Trøndelag er et tydelig signal på at dette arbeidet har gode muligheter for å lykkes.


Økologiske gårdbrukere er positive
De økologiske gårdbrukerne er svært fornøyde med sitt yrkesvalg. Omtrent 70 prosent svarer at dersom de hadde hatt mulighet til å forta yrkesvalg på nytt, så ville de blitt bonde med økologisk produksjon.
Hele 50 prosent av dagens ammekuprodusenter svarer at de ser for seg å øke produksjonen, mens svært få vil redusere eller avvikle.
Framtidsbildet tegnes også positivt med tanke på volumutvikling innenfor andre produksjoner.
Eget valg om å bli økologiske produsenter, begrunnes med egeninteresse, miljømessig riktig produksjon og helsemessig gode matprodukter.

Praktiske utfordringer
Både grøntprodusentene og kornprodusentene oppgir at ugrasproblematikk og store avlingsvariasjoner mellom år, er de mest betydningsfulle utfordringene i produksjonen.
Grovfôrprodusentene har størst utfordring med nok tilgang på husdyrgjødsel, dreneringstilstanden og reduksjon av kjøreskader.

Økonomi
Økonomi og lønnsomhet er hovedutfordringen. Bortfall av omleggingstilskudd oppgis som viktigste forklaring på lav nyrekruttering.
For mange produksjoner er prisuttak i markedet for lavt til å gi god lønnsomhet, sammenlignet med konvensjonell produksjon.

Du kan lese mer om spørreundersøkelsen i Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag nr 1/2016 her eller laste ned hele rapporten her.


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Fylkesmannen i Nord-TrøndelagForegangsfylker
I 2010 ble åtte fylker valgt ut til å være foregangsfylker innenfor de tre produksjonsretningene melk, grønt og frukt/bær samt "Levende matjord" og "Forbruk i storhusholdning". I 2014 ble ordningen utvidet med Oppland som foregangsfylke for korn. Les mer om ordningen her.

Annonsører

Samarbeidspartnere