Grønn økonomi og økologiske innkjøp i Trondheim

01.01.2012
Fra å bygge på ordinære økonomiske prinsipper, har vi med siste budsjettbehandling kommet langt på vei i å befeste en framtidsretta grønnøkonomi. Vi står overfor to store utfordringer i verdenspolitikken, og de henger sammen: Økonomi og finanskrisa på den ene side, og klima og miljøkrisen på den andre. Det styrende flertallets svar har vært en helhetlig strategisk dreining mot en grønn økonomi, skriver Hilde Opoku i MIljøpartiet De Grønne i en kronikk i Adresseavisa.

Grønn økonomi

Begrepet «Grønn økonomi» er etter hvert en anerkjent metodikk og regnemåte blant økonomer, analytikere og beslutningstakere. FNs miljøprogram (UNEP) har i løpet av året kommet med flere ny rapport om emnet som opptakt til 20-års markeringen av Rio-toppmøtet, og 25 års markeringen av Brundtland kommisjonen i 2012.
Definisjonen på en grønn økonomi er en økonomi som resulterer i forbedret levestandard og sosial likhet, og på samme tid reduserer miljømessig risiko og ressursknapphet. Forenklet beskrives en grønn økonomi som en som fremmer lavkarbonaktivitet, ressurseffektiv og er sosialt inkluderende. Grønn økonomi er en blandingsøkonomi der økologiske, sosiale og demokratiske mål er vesentlig styrket, på bekostning av kommersielle interesser. Den brune økonomien ansees som motsatsen, og er den som har forårsaket dagens klima og miljøproblematikk - for ikke å snakke om finanskrise.

 

Trondheims rolle

Trondheim ikke bare kan og vil spille en rolle inn mot Rio. Miljøpartiet De Grønne vil påstå at vi er en foregangskommune i å vise vei for reell grønn økonomi. Denne utviklingen ble befestet med Sentrum-venstre alliansens budsjettframlegg 8. desember hvor det ble lagt til grunn at grønne innkjøp skal prioriteres, og prioriteres der de har størst klima- og miljøeffekt; sørge for at økonomi og miljøvurderinger gjøres i et livsløpsperspektiv; og at vi til enhvertid er faglig og politisk oppdatert.

 

Økologisk mat og etiske innkjøp

Vi styrker samtidig arbeidet med å nå målet om 30 prosent andel av økologiskmat ved produksjonskjøkkenet, i tillegg til å videreføre måloppnåelsen på 20 prosent økologisk mat. Vi styrker også rollen som pådriver for økt etisk handel i kommunen, og blant kommunens innbyggere. Dette er viktig for sosial utjamning i globalt perspektiv. Trondheim kommune vil i 2012 kjøpe inn varer og tjenester for til sammen 3 milliarder kroner. Sentrum-venstrepartiene mener at det i en stadig mer bevisst innkjøpspolitikk, ligger et stort potensial for å redusere både økonomiske og miljømessige kostnader ved offentlig forbruk - og samtidig styrke framtidsretta arbeidsplasser.

 

Dette er utdrag av kronikk av Hilde Opoku, Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne. Les hele kronikken i Adresseavisa her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere