Grunnstøtte viktig for langsiktig arbeid

26.10.2017
- Vi i Oikos - Økologisk Norge har fått konkrete oppdrag fra myndighetene. Grunnstøtten er avgjørende for at vi kan drive et slikt langsiktig og systematisk arbeid, sier daglig leder Børre Solberg.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 vil Regjeringen kutte ut grunnstøtten til en rekke frivillige organisasjoner. Oikos – Økologisk Norge er en av de over 30 organisasjonene på kuttlista, som møter næringskomiteen idag.

Gir mindre frivillighet
– Et kutt av denne støtten gir verken mer frihet eller mer frivillighet. Det vil tvert i mot gi oss mindre frihet, dårligere tilbud, mer usikkerhet for ansatte og bli mer kostbart for medlemmer, sier Børre Solberg, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.
– Blir forslaget vedtatt, vil det bety at vi må bruke kreftene på å hente inn privat finansiering og vurdere høyere kontingenter og høyere priser på våre aktiviteter. Å fjerne ordningen med grunnstøtte vil svekke frivillighets-Norge.

Avgjørende forutsigbarhet
Gjennom prosjekter finansiert av Landbruksdirektoratet arbeider Oikos – Økologisk Norge systematisk for å øke antall økologiske bønder slik at mer av økologiske varer i butikken skal være produsert på norske ressurser.
– Dette er et langsiktig og omfattende arbeid som er avhengig av den forutsigbarheten som grunnfinansieringen gir oss som organisasjon, understreker Solberg.

Oikos har en unik rolle
Landbruksdepartementet ønsker også at Oikos – Økologisk Norge skal delta i arbeidet med å utvikle en ny strategi for utvikling av økologisk landbruk i Norge.  Vi har en unik rolle, i og med at vi samler både forbrukere og produsenter i en og samme organisasjon, sier Børre Solberg.
– Våre medlemmer og lokallag utgjør et stort kompetansenettverk, som yter omfattende frivillig innsats for en rekke aktiviteter tuftet på dugnadsarbeid, understreker Solberg.  – Dermed bidrar hver eneste krone til et bredt tilbud i hele landet, og støtten har en langt høyere avkasting enn hva summen av tilskuddet tilsier.

Møter næringskomiteen
Idag vil en delegasjon fra Oikos – Økologisk Norge stille på høring for næringskomiteen på Stortinget. De som møter for Oikos er daglig leder Børre Solberg og styreleder Jostein Trøite. I tillegg stiller alle organisasjonene som står på kuttlista samlet om et felles høringsnotat og ber om at ordningen videreføres med samme tilskudd til hver enkelt organisasjon som i 2017.Fakta
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er det lagt opp til et drastisk kutt av grunnstøtte til 30  frivillige og ideelle organisasjoner. Oikos – Økologisk Norge er en av dem.

Regjeringen begrunner kuttet med at støtten ikke bidrar til et mangfoldig organisasjons-Norge og at organisasjonene blir friere uten ordningen.

Hvis forslaget trer i kraft vil det innebære kritiske begrensninger for Oikos sitt arbeid og medlemmer. Det foreslåtte kuttet dreier seg for Oikos sin del om en grunnstøtte på i overkant av 2,9 millioner  og vil gjelde allerede fra 1.1.2018.

Etterspørselen etter norskproduserte økologiske matvarer øker jevnt ifølge Landbruksdirektoratets siste halvårsrapport. I dag har norsk økologisk matproduksjon ikke kapasitet til å tilfredsstille markedets etterspørsel og konsekvensen er økt import.

Lenke til budsjettforslag og oversikt over organisasjoner

Felles høringsnotat fra organisasjoneneTekst Lotte Shephard
Foto Marte Guttulsrød

Annonsører

Samarbeidspartnere