Hedmark og Oppland vil bli øko-fyrtårn

17.03.2009
Hedmark og Oppland har inngått et samarbeid for å bli økologisk fyrtårn innen en rekke produksjoner, som korn og potet. -Oikos er glad for den gode jobben som nå gjøres i fylkene for å styrke det økologiske landbruket. Vi håper LMD vil godkjenne flere fyrtårnsøknader i år. Og så desto raskere blir det større omlegging til økologisk drift, sier Reidar Andestad i Oikos.

Bildet er fra Dagligvarehandelens økokampanje 2007 fra Virtual Garden

Innlandet ønsker å bli et fyrtårn innen økologisk landbruk

Rådet for økologisk landbruk i Innlandet

Bildet av deler av rådet for økologisk landbruk i Hedmark og Oppland. F.v. Joar Brukvangen, leder (Fylkesmannen i Hedmark), Ingunn Teige Spjotum (Oppland Bondelag), Lars Bjørke (Fylkesmannen i Oppland), Embret Rønning (Hedmark Bondelag), Eivind Øvrelid (Oppland Bonde- og Småbrukerlag).

 

 

 

Hedmark og Oppland ønsker å bli et fyrtårn for økologisk korn, grønnsaker/ poteter, melk, sau- og storfe kjøtt. En foreløpig skisse er overlevert Landbruks- og matdepartementet. I målsettingene er det plukket ut geografiske områder som har et potensial for å ta en større andel enn 15 % økologisk av disse produksjonene. Det er også satt forbruksmål for offentlig virksomhet.   Fylkesmennene i Oppland og Hedmark mener at det er gode forutsetninger for å nå målene for økologisk landbruk i Innlandet. Etter en bred prosess med alle sentrale aktører innen økologisk landbruk har en blitt enig om følgende mål:  

 

 Produksjonsmål:

  1. 20 % av kornarealet skal være økologisk på Hadeland, Hedmarken og Solør
  2. 20 % av potet- og grønnsakarealet og skal være økologisk på Østre Toten og på Hedmarken. 50 % av landets økologiske settepotetproduksjon i Valdres og Nord-Østerdal
  3. 20 % av melk og kjøttproduksjonen skal være økologisk i Nord Østerdal, Hedmarken, Valdres og Vestoppland.
  4. 20 % av saueholdet skal være økologisk i Nord Østerdal, Gudbrandsdalen og Valdres.

 

Forbruksmål

 

  1. Understøtte og stimulere økoløft prosjektene slik at satsingen blir videreført fram mot 2015
  2. Økologisk mat på Sykehuset Innlandet
  3. 25 % av forbruket i kantiner for offentlig virksomhet skal være økologisk innen 2015.
  4. Legge til rette for økt forbruk og salg lokalt

 

Næringsutviklingsmål

  1. Ett geografisk område i hvert fylke som markedsfører seg innen reiselivet med kortreist mat og økologiske produkter innen 2015
  2. 20 % av BU-midlene i begge fylker skal støtte opp under økologisk produksjon, omsetning og foredling.

  I Nasjonal handlingsplan for å nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015 settes en rekke kriterier som må oppfylles for å bli foregangsfylker. Hedmark og Oppland har siden 2001 satset i fellesskap på økologisk landbruk og mener å oppfylle kriteriene som er satt i nasjonal handlingsplan for økologisk landbruk.

 

Denne saken ligger på
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=5392&amid=2553732

10% klubb medlemmer

I Oikos sin 10% klubb finner vi følgende kommuner i Hedemark og Oppland:

Tallene angir andel økologisk areal ut fra samlet jordbruksareal i kommunen

 

Hedmark

   

Tolga

20 %

 

Tynset

13 %

 
     

Oppland

   

Jevnaker

16 %

 

Nordre land

12 %

 

Etnedal

11 %

 

Annonsører

Samarbeidspartnere