Helsegevinster ved økologisk drift for jord, dyr, planter og mennesker

23.02.2009
I Aftenposten 23. februar hevdes det at økologisk landbruk verken er sunnere eller mer miljøvennlig. Hvor feil går det an å ta?

Oikos kommer med motsvar.

Knuser økomyter - Aftenposten 23.02.2009
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2941710.ece

 

 

Oikos svarer på Aftenpostens artikkel

 

Å redusere spørsmålet om helsemessige effekter av økologisk mat til en ensidig telling av vitaminer og mineraler er å avspore en større og viktigere diskusjon om hvordan matproduksjonen påvirker både vår, dyrenes, plantenes og jordas helse.

 

 

Også bondens helse

En av de største forskjellene mellom økologisk og konvensjonelt drift i et helseperspektiv, er risikoen som miljøet og bøndene utsettes for under produksjonen når det brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler.

 

Verdens helseorganisasjon anslår at 3 millioner mennesker årlig forgiftes av sprøytemidler, hvorav 20 000 dør. En stor del av dette skjer i u-land, men også i Norge og våre naboland er det funnet sammenheng mellom sprøytemiddelbruk og ulike helseplager og sykdommer blant bønder og gartnere, slik som økt fare for fosterskade og kreft.

 

Dødsfall i forbindelse med ulykker ved produksjon av sprøytemidler forekommer også. Den verste er kanskje eksplosjonen i Bhopal i India i 1984, hvor over 8000 mennesker døde pga. en lekkasje fra en sprøytemiddelfabrikk.

 

Kjemisk gjettelek

En av de store utfordringene med sprøytemidler, er nettopp å fastslå både miljømessig og helsemessig risiko. Mange effekter er ikke målbare før det har gått flere tiår, og selv om midlene da blir trukket fra markedet, kan skadene være irreversibel.

 

Cocktaileffekten, dvs virkningen av flere stoffer samtidig, vet man enda mindre om, men man har blant annet kunne dokumentere at eksponering for ulike sprøytemidler f.eks gir større sannsynlighet for Parkinsons sykdom og ulike typer av kreft.

 

I økologisk landbruk er kjemisk-syntetiske sprøytemidler forbudt. Dette betyr at man reduserer risikoen for helseproblemer betraktelig for bøndene i økologisk drift i forhold til konvensjonell drift.

 

Store ringvirkninger

Sprøytemidlene påvirker ikke bare de organismer som de er ment å skade, men også resten av økosystemet, både direkte og indirekte. Foruten direkte giftvirkning på for eksempel meitemark, bier, fugler og flaggermus, kan virkningen av kjemiske sprøytemidler også være indirekte i form av reduksjon i mattilgangen (mindre insekter, mindre frø osv) for fugler, dyr og insekter i områdene på og rundt gårdene. Andre indirekte virkninger er knyttet til insekter og dyrs formeringsevne. Det har vist seg at konsentrasjoner langt under grensen for fysisk skade allikevel kan true arters overlevelse.

 

Fravær av sprøytemidler i økologisk landbruk er en av årsakene til at det ofte kan konstateres et større biologisk mangfold både på og rundt økologiske gårder.

 

Færre negative stoffer

At sprøytemidler ikke benyttes i produksjonen gjenspeiles selvsagt også i forhold til funn av sprøytemiddelrester i maten. Økologisk mat testes ti ganger oftere for sprøytemiddelrester enn konvensjonell mat. Mens det i konvensjonell frukt og grønt, blir funnet rester i over halvparten av alle prøvene, ble det i 2008 funnet sprøytemiddelrester i kun 2 prøver på økologisk frukt og grønt av totalt over 150 prøver, begge lang under grensenivå satt for konvensjonell mat, men dog et brudd på økologiforskriften og tiltak i forhold til dette ble iverksatt.

 

Mat uten hemmeligheter

Det er kun 10 % av tilsetningsstoffene for konvensjonell mat som er lovlig i økologisk mat. Alt av kunstig aroma og fargestoffer er strengt forbudt, i tillegg til de fleste konserveringsmidler. En del mennesker opplever dermed mindre ubehag og reaksjoner når de spise økologiske produkter med færre tilsetningsstoffer.

 

Mer av det sunne

Selv om man ikke pr. i dag entydig kan fastslå at økologisk mat inneholder flere sunne stoffer enn konvensjonell mat, har man flere studier som indikerer at driftsmetoden kan føre til en slik forskjell. Det er blant annet funnet mer c-vitamin, mer antioksidanter og høyere nivåer av sporstoffer i økologiske planteprodukter. I animalske produkter har man målt høyere innhold av gunstige fettsyrer, som Omega 3 og CLA, i tillegg til høyere nivå av e-vitamin.

 

Hvilken samlet helsemessig effekt fraværet av de negative stoffene og innholdet av de positive stoffene kan ha å si for mennesker, er det forsket lite på, men det er konstatert gjennom flere studier at de som spiser økologisk mat har radikalt lavere nivåer at sprøytemiddelrester i urinen og høyere forekomster av nettopp vitaminer og antioksidanter.

 

Spydspiss

I regelverket for økologisk landbruk ligger grunnlaget for en matproduksjon som har som mål å gi både vår og framtidige generasjoner muligheten til å produsere sunn og næringsrik mat i et produksjonssystem som også til gode ser dyrene og naturen rundt oss. Erfaring samles, regler skjerpes og på den måten videreutvikles det økologiske landbruket som spydspiss for et bærekraftig landbruk. Ikke glem det store bildet når du sitter og ser ned på tallerkenen din.

 

 

 

Kilder:

 

Artikkel "Kjemiske sprøytemidler - verre enn sitt rykte?" Grete Lene Serikstad, NORSØK http://www.agropub.no/index.gan?id=2300&subid=0

 

 

Artikkel "Underbygger spydspissrollen" Debio http://www.debio.no/text.cfm?path=1&id=683

 

 

Artikkel "Bedre helse med økologisk mat?"  Gerd Holmboe-Ottesen, Tidsskrift Norsk Lægeforening nr. 11, 2004; 124:1529 - 31

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere