Husdyrtilskudd og markedsarbeid må styrkes - Oikos innspill til jordbruksforhandlingene

14.03.2010
Med dårligere produsentbetaling fra Nortura og Tine ber Oikos avtalepartene om å styrke husdyrtilskuddene ved årets jordbruksforhandlinger. Dette er for å unngå at vi mister økologiske produsenter på grunn av svekket betaling for økologisk melk og kjøtt, sier Reidar Andestad i Oikos.
Videre ber også Oikos, slik LMDs rådgivningsorgan, Møtearenaen også har gjort det, om å vesentlig øke tilskuddene til utviklings- og markedstiltak. Det haster med å få markedet opp igjen.

Her er brevet fra Oikos til avtalepartene.

 

Oppfølging av kontakt

Oikos viser til hyggelige møter med Landbruks- og matdepartementet , Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi vil her etter forespørsel komme med et tillegg til vårt notat av februar/mars 2010.

 

Her vil vi presentere forslag til styrking av husdyrtilskuddet for økologiske produsenter og en modell for styrket markedsarbeid for økologiske produkter gjennom utviklingsmidlene som Statens landbruksforvaltning forvalter.

 

Bakgrunnen for behovet om økte husdyrtilskudd

Som kjent har både Nortura og Tine redusert betalingen som gis for økologisk produksjon. Nortura har strammet kraftig inn på leveringsvilkårene for økologisk sau og storfe, og mange økoprodusenter har kontaktet Oikos og signalisert frustrasjon over lavere lønnsomhet. Norturas tiltak for økologisk storfe er særlig drastiske da bare rundt halvparten av dyrene får leveringsavtaler, og dermed mister merpris, i forhold til i 2009.  Dette kan skape store problemer for å holde på økobønder og i å rekruttere nye. Partene har vært enige om at økologisk produksjon minst skal være like lønnsomt som konvensjonell produksjon.

 

I forbindelse med jordbruksforhandlingene 2010 mener Oikos at følgende føringer må legges til grunn for husdyrhold for å kompensere for reduserte merpriser:

 

Husdyr

Økt husdyrtilskudd. Det må gis et høyere økologisk husdyrtilskudd til drøvtyggerne (melkekyr, kjøttfe, sau, amme- og melkegeit). Dette vil unngå at økonomien i økologisk kjøtt- og melkeproduksjon (grovfôrproduksjoner) ikke forverres jfr. reduserte merpriser. Høyere husdyrtilskudd vil dessuten stimulere til mer husdyr på gårder med ren økologisk plante­produksjon (korn, grønnsaker etc, dermed mer grasdyrking og dermed bedre vekstskifter).

 

Økt beitebruk. Økologiske dyr på beite bør motta ekstra tilskudd med tanke på det positive bidraget til kulturlandskapet og effektiv grovfôrproduksjon. Innmarksbeite får ikke omleggings­tilskudd per i dag, og bør stimuleres ved å gi omleggingstilskudd og ved endring av norm­faktoren fra 0,6 til 0,8. Innmarksbeiter er spesielt viktig på Vestlandet som har lite økologisk areal. Økt husdyrtilskudd til økologiske drøvtyggere vil dessuten generelt stimulere til mer beitebruk.

 

Tabell over Oikos' krav for økologisk landbruk til avtalepartene for 2011

Tilskuddstype

 

Produksjon

Tilskudd 2009,

kr per daa/dyr per år 1

Tilskudd 2011,

kr per daa/dyr per år

Arealtilskudd

Planteprod. generelt

ulike tilskudd

Ingen endring

Arealtilskudd

Innmarksbeite 2

75

Ingen endring 2

Omleggingstilskudd

Innmarksbeite - NY

-

150

 

 

 

 

Husdyrtilskudd

Melkeku 

1550 / 1802

1900 / 2400

Husdyrtilskudd

Ammeku 

995 / 1370

1200 / 1800

Husdyrtilskudd

Andre storfe 

300 / 435

350 / 600

Husdyrtilskudd

Sau over 1 år inkl. utegangar 

220 / 280

260 / 370

Husdyrtilskudd

Melkegeit, ammegeit -  som for sau

70 / 90

260 / 370

Husdyrtilskudd

Andre husdyr

ulike tilskudd

Ingen endring

BU-midler:

Nyetableringstilskudd

 

Frukt, bær og urter

 

-

 

50 %

1 For husdyrtilskudd gjelder tilskuddene for henholdsvis AK-sone 1-4 og AK-sone 5-7.

2 AK-tilskudd til innmarksbeite blir normert med en faktor på 0,6. Oikos foreslår økning av normfaktoren til 0,8.

 

 

Utviklingstiltak

41,0 mill. kroner ble bevilget for utviklingstiltak for 2009. Dette er langt under hva Oikos anser som nødvendig for å nå målet om 15 % økologisk produksjon og forbruk. Oikos mener følgende bør legges til grunn når ramme for 2010 blir forhandlet:

 

1. Markedstiltakene må videreføres på et høyere nivå på grunn av den negative markedsutviklinga. Langsiktige tiltak som utdanning av forbrukeren om økologisk mat og landbruk og stimuleringstiltak i dagligvarehandelen er på grunn av "finanskrisa" enda viktigere. Midlene til KSL Matmerk for generisk markedsføring bør dobles i forhold til 2010 og andre organisasjoner i økomiljøet bør tildeles deler av disse midlene.

 

2. Økoløft i kommuner må forlenges utover den opprinnelige to-årsperioden. Tilsvarende økonomiske ramme må øremerkes for 2011 som for 2009/2010.

 

3. Det offentlige som økologisk forbruker. Det offentlige (staten, fylke, kommune) bør være en offensiv aktør når det gjelder å benytte økologiske matvarer i kantiner, helseinstitusjoner, barnehager, skoler etc. Dette vil alene forandre markedssituasjonen for økologisk mat i Norge.

 

4. Rom for nye utviklingstiltak. Økologisk landbruk er kompetansekrevende og det kreves høg kompetanse både hos bonden og i rådgivningstjenesten. Økt kompetanse kreves også videre i verdikjeden hos videreforedlere m.m. Det er Oikos sin bestemte mening at avsetningene til utviklingstiltak må gi rom utlysning av midler til nye prosjekter i 2011.

 

 

Avsetning av utviklingsmidler til økologisk produksjon og forbruk

Oikos mener at den totale ramme for utviklingsmidler til økologisk produksjon og forbruk må økes vesentlig og være på følgende nivå, jf. forslaget fra Møtearenaen:

 

Tiltaksområde

Spesielle hensyn

Avsetning

for 2010

Forslag til avsetning for 2011

 

 

 

 

Oppfølging av regionale handlingsplaner og avsetning til foregangsfylker

Utgangspunkt: videreføre 7,0 mill. kroner til alle fylker + 5,0 mill. kroner til foregangsfylker

 

 

 

Utviklingstiltak

- Styrket presentasjon av økologisk mat rettet mot forbrukere gjennom Økodemo-i-butikk, festivaler og store arrangementer

- I tillegg kommer opplæring av butikkpersonale, merking av økomat i dagligvarehandelen

- Helkjedeprosjekter

- Prosjekter for å løse flaskehalsproblemer (eks. grøntsektoren)

- Veiledningsprosjekter overfor primærproduksjon

- Stimulere bruk av økologisk mat ved offentlige storkjøkken og institusjoner

- Forlenge prosjektperioden for Økoløft i kommuner

- Styrke veiledningstjenesten overfor storhusholdninger

- Avsetning som gir rom for utlysning av midler til nye prosjekter i 2011

 

34,0 mill. kr

 

(avsatt 41,0 mill. kroner, hvorav 7,0 mill. kroner er bevilget fylkene)

62 mill. kroner  Sum foreslått avsatt over jordbruksavtalen for 2011 er

 

 

Her kan du lese Oikos første brev til partene.

Annonsører

Samarbeidspartnere