Hvorfor økologisk mat? Hva sier forskningen? Velkommen til konferanse!

14.11.2016
Møt framtredende forskere fra inn- og utland og bli kjent med nyeste forskningsfunn. Emile Frison fra International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES) kommer. Carlo Leifert, lederen for to omfattende metastudier om økologisk mat og ernæring kommer.


Forbruket av økologisk mat øker stadig mer og oppmerksomheten om temaet er stort. Det reiser også spørsmål som er viktige å besvare:

- Kan økologisk produksjon bidra til matsikkerhet i verden?

- Hvordan, helt konkret, bidrar økologisk landbruk til å ta vare på miljø og økosystemtjenester?

- Er det noen gevinster for ernæring og helse?

- Og hvordan står det til med dyrevelferden på økologiske gårder?

På denne konferansen tar vi utgangspunkt i forskningen på feltet og gjør opp status. Du får møte sentrale forskere fra inn- og utland og blir kjent med nyeste forskningsfunn. Det er også satt av rikelig med tid til spørsmål, samtale og diskusjon. Vi ønsker hjertelig velkommen til en viktig konferanse for framtidens matproduksjon!

Konferansen vil foregå på engelsk.

Foredragene vil bli filmet og delt i etterkant.

Tid: Tirsdag 15. november kl. 9.30 – 16.30

Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter i Oslo – Festsalen

Programmet finner du som pdf her

Konferansen er arrangert av Oikos – Økologisk Norge i samarbeid med Norsk senter for økologisk  landbruk (NORSØK) og med støtte fra Landbruksdirektoratet.

Velkommen!


PROGRAM

09.30 Kaffe og registrering

10.00 Velkomst og introduksjon med oversikt over forskningsstatus
Regine Andersen
, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge og tidligere seniorforsker.

10.20 Hvordan kan økologiske metoder bidra til matsikkerhet i verden?
Emile Frison, tidligere direktør for Bioversity International og hovedforfatter bak rapporten From Uniformity to Diversity – A Paradigm Shift from Industrial Agriculture to Diversified Agroecological Systems fra International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES).

11.25 Miljømessig bærekraft: Hvordan bidrar økologisk landbruk?
Sissel Hansen
, seniorforsker, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), spesialist på næringsstoffbalanser i ulike driftssystemer i landbruket og klimagassutslipp.

12.10 Lunsj

12.50 Hvilke fordeler har økologisk mat for kosthold og ernæring?
Carlo Leifert
, professor, University of Newcastle, og leder av to omfattende metastudier om næringsinnhold og innhold av tungmetaller og sprøytemiddelrester i økologisk og konvensjonell mat.

13.55 Hvordan har dyra det i økologisk landbruk? Eksempler og gode modeller.
Emma Brunberg
, forsker, NORSØK, spesialist på dyrevelferd i økologisk landbruk.

14.40 Pause med noe å bite i.

15.00 Diskusjon: Hvorfor økologisk? Hva kan vi konkludere? Hva må det forskes videre på? Vi inviterer til en litt uvanlig paneldebatt med åpen stol for deltakere fra salen.

Paneldeltakere:
Helle Margrete Melzer
, forskningssjef, Folkehelseinstituttet, Divisjon for miljømedisin.
Aksel Bernhoft, seniorforsker og veterinær, Veterinærinstituttet.
Emile Frison, Sissel Hansen, Carlo Leifert og Emma Brunberg.


OM INNLEDERNE

Emile Frison er tidligere direktør for det internasjonale forskningsinstituttet Bioversity International. Han er nå professor i landbruksvitenskap ved Université Catholique de Louvain i Belgia og medlem av The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) Han er hovedforfatter bak den omfattende rapporten From Uniformity to Diversity – A Paradigm Shift from Industrial Agriculture to Diversified Agroecological Systems fra IPES-Food, og presenterer rapporten på konferansen.


Carlo Leifert er professor i økologisk landbruk ved Newcastle University har ledet to omfattende metastudier om næringsinnhold og innhold av tungmetaller og sprøytemiddelrester i økologisk og konvensjonell mat, publisert i The British Journal of Nutrition. Den ene studien er basert på 343 fagfellevurderte publikasjoner og handler om antioksidanter, enkelte vitaminer, tungmetaller og sprøytemiddelrester. Den andre studien er basert på 263 fagfellevurderte publikasjoner og handler om fettsyrer, mineraler og noen vitaminer. Han presenterer dem på konferansen.

Sissel Hansen er seniorforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og  har jobbet med næringsstoffbalanser og klimagassutslipp i ulike driftssystemer i landbruket siden 80-tallet. Hun har ledet flere prosjekt innenfor dette og er nå bl.a. med i FertilCrop (et flernasjonalt forskningsprosjekt om jordfruktbarhet i økologiske dyrkingssystem (lenke opp mot: ) og leder et norsk prosjekt om miljø- og klimavennlig melkeproduksjon. Hun presenterer sentrale problemstillinger og resultat på konferansen.

Emma Brunberg er forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) med fokus på dyrevelferd i økologisk landbruk. Hun er spesielt opptatt av forholdet mellom dyrenes atferd og genetikk med hensyn til dyrevelferd og har publisert en rekke artikler på temaet. Hun presenterer sentrale funn på konferansen.

Helle Margrete Meltzer er forskningssjef ved Folkehelseinstituttet og har vært medlem i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Hun var medlem av underutvalget som skrev VKMs delrapport om økologisk mat og helse. På Folkehelseinstituttet er hun involvert i den store Mor-og barn undersøkelsen som blant annet har resultert i funn knyttet til økologisk mat. Hun deltar i paneldebatten på seminaret sammen med innlederne.

Aksel Bernhoft seniorforsker og veterinær ved Veterinærinstituttet og er spesialist på fôrtrygghet og toksikologi inkludert mykotoksiner. Han har vært medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i 10 år og medforfatter av 28 rapporter, og med i arbeidsgrupper i European Food Safety Authority (EFSA) i 5 år og medforfatter av 14 rapporter. Han er leder av Komité for geomedisin: mat, miljø og helse ved Det Norske Videnskapsakademi og er hovedforfatter bak en kronikk på forskning.no basert på et symposium på Videnskapsakademiet om hvordan vi kan sikre oss et landbruk som kan fø oss i framtiden. Han deltar i paneldebatten på konferansen sammen med innlederne.

Regine Andersen er daglig leder for Oikos – Økologisk Norge, og tidligere seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. der hun arbeidet i 18 år. Hun er spesialisert på forvaltningen av plantegenetisk mangfold i landbruket og bønders rettigheter til såvare, slik de er nedfelt i Den Internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (Plantetraktaten) under FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO. Hun har en sentral rolle i arbeidet for bønders rettighet knyttet til Plantetraktaten.. Hun leder konferansen og introduserer temaet med oversikt over forskningsstatus.


Referat fra konferansen med link til foredragene her

Annonsører

Samarbeidspartnere