Ikke framtidsrettet å skrote økomålene

09.12.2016
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har lagt fram den nye landbruksmeldinga. Radikale grep vil endre grunnleggende rammebetingelser for norsk landbruk og økomålene skrotes, om det går slik regjeringen vil. Dette er ikke framtidsrettet, mener Oikos- Økologisk Norge.

Meld. St. 11 (2016–2017) med tittel "Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon" fra Landbruks- og matdepartementet ble godkjent i statsråd 9. desember 2016.

- Dette er ikke framtidsrettet, sier daglig leder i Oikos- Økologisk Norge, Regine Andersen. Det er viktig med klare mål og presise virkemidler for å skape forutsigbarhet for alle involverte i et raskt voksende marked. Ellers vil ikke den norske bonden få være med på markedsutviklingen og importen vil ta over markedet, framholder hun.

- Det er heller ikke en etterspørsel-basert politikk slik ministeren bebuder, for forbrukerne i Norge etterspør norskprodusert økologisk mat. Det vil de ikke få uten klare mål for politikken, sier hun. Stortingsflertallet, minus regjeringspartiene stadfestet i går at de står bak økomålene og går inn for flere tiltak for å nå dem. Se sak på oikos.no her. Vi kan derfor håpe på at regjeringen blir nedstemt, sier Regine Andersen.

Jobber for klare mål og virkemidler
Oikos – Økologisk Norge arbeider for at målene opprettholdes og videreutvikles som grunnlag for en trygg og forutsigbar utvikling av økologisk produksjon og det økologiske markedet i Norge. Oikos vil også jobbe for at Riksrevisjonens anbefalinger fra februar blir fulgt opp og at den kommende strategien vil bli presis med tanke på virkemidler og ansvar.

Stortinget står fast på økomålene
Stortingets flertall, minus regjeringspartiene, stadfestet senest i går at økomålene ligger fast og krever flere tiltak.

Arbeiderpartiets Knut Storberget sa i denne forbindelsen at han var bekymret for at regjeringen ikke ville stille seg bak flertallets innstilling i saken om økologisk produksjon og forbruk som var oppe til debatt i Stortinget i går.

Han påpekte at regjeringen vil lage en strategi for økologisk produksjon og forbruk, men at en strategi uten tiltak vil bli tiltaksløs, sa han. – Vi stiller oss bak denne analysen og kan legge til at en strategi uten mål og tiltak blir en umulighet, sier Regine Andersen.

Viktig begrunnelse for økomålene
Stortingets begrunnelse for å opprettholde målet er at økologisk produksjon i særlig grad tar vare på miljø og dyrevelferd, og at den har en viktig funksjon som spydspiss for et bærekraftig landbruket i Norge.

Oikos – Økologisk Norge vil arbeide for at målene opprettholdes eller videreutvikles som grunnlag for en trygg og forutsigbar utvikling av økologisk produksjon og det økologiske markedet i Norge. Det er helt nødvendig for å sikre at norske bønder får være med på veksten i det økologiske markedet og at norske forbrukere får mer norskprodusert mat. Ellers vil importen ta over.

Riksrevisjonens anbefalinger må følges opp
Når målene er langt fra å bli nådd, er det fordi det ikke har vært satt inn nødvendige og tilstrekkelige virkemidler. Dette slo Riksrevisjonen fast tidligere i år. Riksrevisjonen slaktet myndighetenes innsats og presenterte en rekke sentrale anbefalinger for at målene skulle nås. Oikos vil gå inn for at disse anbefalingene danner grunnlaget for utviklingen av en ny strategi på området.

Debatt i Dagsnytt 18
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale stilte til debatt om den nye landbruksmeldinga i Dagsnytt 18 den 9. desember. Der møtte han leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Knut Storberget og daglig leder for Oikos, Regine Andersen. Du finner lenke til debatten her. Saken om landbruksmeldingen starter etter 13 minutter og diskusjonen rundt økologisk produksjon med Regine Andersen etter ca. 29 minutter.


Link til debattinnlegg fra Regine Andersen i Nationen i februar (Vis lederskap for å nå økomålene) her

Annonsører

Samarbeidspartnere