Ikke særnorsk med økologisk

12.12.2012
I en evaluering fra Statens landbruksforvaltning (SLF) av tilskuddene til økt økologisk produksjon og forbruk konkluderes det med at; «Satsing på økologisk er ikke noe særnorsk fenomen…». Oikos har gått denne påstanden etter i sømmene.

Danmark dobler økoarealet

 

I 2011 la den danske regjeringen frem sin handlingsplan for økologisk mat «Økologisk Handlings-plan 2020». Målet er en fordobling av det økologiske arealet i 2020 til 12 prosent, målt i areal. Til sammenlikning er 4,7 prosent av arealet i Norge omlagt til økologisk.

 

På nettsiden til det danske matdepartementet står det at «Økologi er en hjørnesten i den grønne omstilling, som regjeringen ønsker for dansk landbrug» og en viktig del av dette er en økologisk omstilling av offentlige kjøkken. Evalueringen fra SLF forteller at den Danske regjeringen har som målsetting at 60 prosent av maten i offentlige kantiner skal være økologisk, og at det har vært en rekke initiativ for å øke denne andelen. Norge har i dag ingen målsetning for dette.

 

Les også: Svein Flåtten fra Høyre vil avvikle økomålet i Norge.

 

Oikos kan opplyse at det var under den borgerlige matministeren Henrik Høegh fra Venstre som «Økologisk Handlings-plan 2020» ble lagt fram og at handlingsplanen nå videreføres av matminister Mette Gjerskov fra Socialdemokraterne. Danske myndigheter har satt av i alt 2,4 milliarder danske kroner, eller cirka 400 millioner kroner årlig, til satsing på økologisk fra 2009 til 2015. 

 

 

Sverige går for 20 %

 

Sverige har en målsetting om at andelen av økologisk landbruk må økes til minst 20 prosent av landets jordbruksområder i 2013, i tillegg til at de har hatt en målsetting om offentlig forbruk på 25 prosent økologisk innen 2010.

 

Jordbruksverket, det Svenske mattilsynet, har fått i oppgave å analysere behov for og design av nye mål for økologisk produksjon i det kommende Landbruksprogrammet for 2014-2020. De svenske myndighetene bruker mer enn 550 millioner svenske kroner årlig for å støtte økologisk produksjon.

 

I Sverige har statlige mål for økologisk produksjon vært å finne tidligere også; for perioden 1994-2000, med oppstart under den daværende liberale regjeringen, skulle 10 % av det samlede jordbruksarealet vara økologisk. Målet ble siden satt til 20 % under den sosialdemokratiske regjeringen i perioden 2000–2005. Dette målet videreføres av den nåværende liberale regjeringen, den så kalte Alliansen. I forslaget til Landbruksprogrammet for 2014-2020 ser det ut som at svenske regjeringen fortsatt vil ha 20 % som mål. 

 

 

Tilskudd som en del av satsingen

 

Både Danmark og Sverige bruker forskjellige tilskuddsordninger og forskningsprogrammer for å nå sine målsettinger. Danmark har tradisjonelt satset noe mer på markedssiden enn Sverige ved også å gi tilskudd til omsetningstiltak, støtte til offentlig forbruk og eksportfremmende tiltak. Dette kan ses i perspektiv av at eksporten av danske landbruksprodukter historisk sett er stor og at denne tradisjonen nå naturlig overføres til økologisk landbruk. Blant hovedfunnene i SLFs evaluerings rapport er at tilskuddene også i Norge har bidratt til å nå målene, og i stor grad vært utløsende for omlegging til økologisk produksjon

 

Denne oppsummeringen er laget av Micael Wendell, Landbruksrådgiver i Oikos - Økologisk Norge.  micael@oikos.no

 

Referanser:

Evaluering av tilskudd økologisk.pdf (SLF evalueringen; Norge)

Økologisk Handlingsplan 2020 (printvenlig version) (Danmark)

Mål för ekologisk produktion 2014-2020 (Sverige)

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere