Ingen styrking av økologisk markedsarbeid

18.05.2011
Hvordan kan det økologiske markedet styrkes i en periode hvor butikkjedene satser tungt på lavprismarkedet? I jordbruksforhandlingene settes det av penger til såkallte utviklingsmidler til økologisk landbruk, som disponeres av Statens Landbruksforvaltning til prosjekter og tiltak for å fremme økologisk omsetning. –Det har vært et hovedkrav fra Oikos - Økologisk Norge om at det må satses mer på økologiske markedstiltak og dermed at bevilgningene må økes. Det har ikke skjedd, beløpet for 2012 er nå fastsatt til det samme som for 2011. Vi beklager at partene ikke har valgt å vektlegge utfordringene med økologisk omsetning og sette av mer ressurser til det, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Martin Danielsen ved Kjær Gartneri er ute med årets økologiske tomater. Han, andre produsenter og andre ledd i verdikjenden kan ikke regne med ekstra tiltak for markedsarbeid gjennom SLF  i 2012, ut fra resutatet av jordbruksforhandlingene. Foto: Kjær gartneri.

 

Her er noen sentrale utdrag fra protokollen fra Jordbruksforhandlingene:

 

6 Økologisk produksjon og forbruk

For å stimulere til en bedre balanse mellom økologisk grovfôrareal og produksjon av melk og kjøtt er partene enige om å redusere tilskudd til økologisk grovfôrareal fra 75 kroner til 50 kroner per dekar. Midlene omdisponeres til dyretilskudd. I tilegg kommer avsetninger for den økologiske kornkampanjen. Samlet avsetning til økologisk produksjon for 2012 blir 135,7 mill. kroner.
Premieringsordningen for kjøtt avvikles ved at det ikke blir anledning til å søke om tilskudd for nye bedrifter/nye kjøttslag f.o.m. 2012. De bedrifter som er tilknyttet ordningen i 2011 vil motta premiering påfølgende år iht. regelverket. Partene er enige om å videreføre avsetningen til utviklingsmidler med 44 mill. kroner. Det åpnes i tillegg for å etablere et investeringstilskudd for økologisk fruktdyrking finansiert gjennom BU-ordningen.

 

Utviklingsprosjekter innen økologisk landbruk for 2011- se informasjon hos SLF.

 

Noen sentrale generelle tiltak:

 

5 Miljø


Miljøsatsing i jordbruksavtalen
Det er behov for å utvikle indikatorer og gode rapporteringssystemer, slik at resultatene av tiltak og virkemidler bedre kan måles og synliggjøres. Partene er enige om å nedsette en partssammensatt gruppe som skal foreslå en felles rapporteringsstruktur for miljømål, virkemiddelbruk og indikatorer for miljøoppnåelse. 8
Nasjonalt miljøprogram
Partene er enige om en samlet økning til miljøtiltak på om lag 208 mill. kroner. Nasjonalt miljøprogram økes med om lag 188 mill. kroner. Miljøvirkemidler over LUF økes med 1,5 mill. kroner.
Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler
Partene er enige om å sette av 10 mill. kroner til post 77.15 til Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Innenfor bevilgningen kan det brukes inntil 2,0 mill. kroner til utprøving av plantevernmidler i småkulturer. Forslag til fordeling av midler skjer i den partssammensatte arbeidsgruppen som følger opp handlingsplanen.
Regionale miljøprogram (RMP)
Gjennom en styrking av tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. Partene er enige om å øke avsetningen til RMP med 15,0 mill. kroner med spesielt vekt på fylker med spesielle vannmiljøutfordringer, jf. tabell 5.1. Det er videre behov for å styrke miljøinnsatsen på områdene kulturlandskap, kulturmiljøer og naturmangfold i alle fylker. Partene er enige om overføring av ordningen beiteareal for gås fra Landbrukets utviklingsfond til regionale miljøprogram.

 

Tabell 5.1 Fylkesvis fordeling av midler til regionale miljøprogram for 2011 med utbetaling 2012.

 

Fylker Endring Mill. kr Fylker Endring Mill. kr

 

Østfold    3,7    42,7         Rogaland              0,9    24,9
Akershus 2,9    52,9         Hordaland             0,3    19,7
Hedmark 1,3     43,3        Sogn og Fjordane   0,4    24,4
Oppland  0,9     54,2        Møre og Romsdal   0,3    18,0
Buskerud 1,0     22,9       Sør-Trøndelag        0,6    24,6
Vestfold   0,9     17,8       Nord-Trøndelag      2,6    29,0
Telemark 0,2     11,8       Nordland               2,0    19,7
Aust-Agder 0,1    3,8        Troms                  0,2     9,5
Vest-Agder 0,1     6,1       Finnmark              0,1     3,2

Sum post 74.19 18,5 428,5

 

10 Produksjonstilskudd

Partene har lagt vekt på å styrke økonomien i melkeproduksjonen og det distrikts- og grasbaserte husdyrholdet. I fordelingen av budsjettmidlene har partene prioritert å øke satsene i de direkte tilskuddene, post 74 på avtalen. "Direkte tilskudd" økes med 537,7 mill. kroner som følge av avtalen. Fordelingen inkluderer omfordeling av 130,8 mill. kroner fra 11
bevilgningen til medlemsavgift til folketrygden. I tillegg er satsene økt som følge av innsparinger innenfor gjeldende avtale. Avtalen innebærer følgende:
? Satsene i driftstilskuddet til melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon økes med vel 225 mill. kroner.
? Satsene i tilskudd til husdyr økes med vel 165 mill. kroner for de grasbaserte produk-sjonene. Toppavgrensningen økes med 25 000 kroner til 275 000 kroner. Det gis ikke lenger tilskudd til lammeslakt for kvaliteten O-.
? Satsene for arealtilskuddet til grovfôr økes med vel 138 mill. kroner. Tilskuddet økes i alle områder unntatt Jæren (sone 2).
? Satsene for arealtilskudd til korn økes med nær 30 mill. kroner.
? Satsene i beitetilskuddene økes tilsvarende 36 mill. kroner, hvorav 27 mill. kroner til utmarksbeite.

 

 

Partene er enige om at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av tilskuddsordningene som har som formål å stimulere til beiting, med avtalepartene som referansegruppe.

 

11 Frukt, grønt og poteter

Partene er enige om følgende:
Partene er enige om å øke målprisene for frukt, grønt og poteter hhv. fra 01.07.2011 og 01.01.2012 som vist i fordelingsskjemaet.
Avsetningen til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk økes med 2 mill. kroner for å styrke opplysningsvirksomheten for frukt og grønt. 

Midlene til opplysningsvirksomhet frukt og grønt slås sammen med midlene til produsentrettet rådgivning potet.
Satser og maksimalbeløp i distrikts- og kvalitetstilskuddet til frukt, bær og grønnsaker økes med 5 pst.
Arealtilskudd til frukt og bær økes med vel 5 mill. kroner og frukt og bær deles i 2 separate vekstgrupper.
Partene er enige om å innføre en ny tilskuddsats i distrikts- og kvalitetstilskuddet for epler/pærer til press på 1,53 kroner per kg. Bevilgningsbehovet er anslått til 5,8 mill. kroner.

 

Her finner du sluttprotokollen for Jordbruksavtalen i 2011 signert av Bondelaget og Staten.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere