Innspill om økologisk landbruk til jordbruksoppgjøret 2012

26.04.2012

Åkerbønner er en viktig proteinkilde i dyrefôr. Foto: NLR Viken.

Økologisk landbruk sin egenverdi må vektlegges i større grad enn før, mener Oikos – Økologisk Norge i sitt innspill til jordbruksoppgjøret 2012. Derfor må det fortsatt satses på å utvikle markedet for økologiske varer.

Les hele Oikos - Økologisk Norge sitt innspill til jordbruksoppgjøret 2012:

>> Innspill om økologisk landbruk til jordbruksoppgjøret 2012 (PDF)

Ideelt sett bør det være en balansert utvikling mellom produksjon og marked, men tilfellet i dag er at utviklingen i økologimarkedet ikke er på høyde med produksjonsutviklinga, selv om markedet for økologisk mat hadde en vekst på 10 prosent i 2011. For noen år tilbake var etterspørselen større enn produksjonen. Dette skriver Oikos i sitt innspillsbrev som ble sendt til Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet.

Langsiktig satsing på produksjon og marked

Det er viktig å understreke at det økologiske markedet i Norge er et umodent marked. Et slikt marked kjennetegnes nettopp av ubalanse. Oikos – Økologisk Norge mener derfor det er viktig å unngå en ”gass og brems-­-politikk”. Vi vil framheve viktigheten av ei langsiktig og helhetlig satsing i alle ledd i verdikjeden. Oikos vil også peke på at produksjonsretta utviklingstiltak ikke må holdes tilbake mens en venter på et marked som fungerer.

Økologisk landbruk - for bedre miljø og klima

Oikos – Økologisk Norge vil også understreke egenverdien til den økologiske produksjonsmåten. Økologisk matproduksjon kan i betydelig grad bidra positivt til miljø-­, klima-­ og samfunnspolitiske mål, uavhengig av om produktene blir omsatt som økologiske.

Selve innspillet inneholder flere forslag til konkrete tiltak for å styrke det økologiske landbruket og markedet for økologisk mat.

Annonsører

Samarbeidspartnere