Jordbruksavtalen 2007: Ingen stimulans til økt økologisk produksjon

18.05.2007
Pressemelding fra Oikos 18/5-07

- Det er oppsiktsvekkende og skuffende at regjeringen ikke tar sine egne målsetninger om omlegging til økologisk matproduksjon på alvor, sier Kristen Ulstein, styreleder i Oikos i en kommentar til jordbruksoppgjøret.


Mens etterspørsel etter økologisk mat stiger bratt, innebærer resultatet av jordbruksforhandlingene ikke noe løft for norsk økologisk produksjon. Veksten i omlagt areal var på bare 0,1 % i fjor og det krever en helt annen satsing hvis regjeringen virkelig vil nå 15 %-målet. – Resultatet blir at norsk landbruk ikke klarer å forsyne det norske markedet med økologiske varer. Faglagene og regjeringen legger opp til ytterligere tap av markedsandeler, sier Ulstein.

I fjor ble det bevilget kr 150,2 mill kroner over Jordbruksavtalen til økologisk landbruk. I år reduseres rammen til 148,8 mill kroner. Riktignok vil endring i omleggingstilskudd gi noe innsparing i utgiftene i år, men det innebærer også en viss reduksjon i tilskuddet.

- Det er positivt hvis det virkelig er slik at avtalen innebærer at norske bønder generelt får en inntektsutvikling nesten på høyde med andre grupper, men den påståtte miljøprofilen er det svært vanskelig å få øye på, mener Ulstein.

Overkjøring av det økologiske miljøet
Avtalen innebærer at KSL Matmerk får ansvaret for markedsføring av økologisk mat. – Det innebærer en helt uakseptabel overkjøring av alle interessenter og kompetansemiljøer innen økologisk landbruk, sier Kristen Ulstein. – Vi har sterkt frarådet en slik løsning, vi har advart partene mot å ta dette spørsmålet inn i forhandlingene og vi har ikke på noe tidspunkt blitt spurt eller involvert. Løsningen er ikke utredet og framstår som et rent maktovergrep, som vi forutsetter at Stortinget stopper.

Ulstein forventer at departementet tar initiativ til en bred utredning av spørsmålet om behov og modeller når det gjelder det generiske informasjonsarbeidet rundt økologisk mat. – Både det økologiske miljøet og handelen må bli tungt involvert i en slik prosess. Dette er ikke noe partene kan bestemme på bakrommet, sier lederen i Oikos.

- KSL Matmerk mangler den nødvendige kompetansen og legitimiteten til å bære opplysningsarbeidet omkring økologisk mat. Området som KSL Matmerk har kompetanse på, forvaltning og informasjon om merkeordninger, er allerede ivaretatt på en utmerket måte av Debio når det gjelder økologiske produkter, mener Ulstein. – I stedet er det behov å synliggjøre tilleggskvalitetene ved økologiske produkter, ikke minst knyttet til miljøpolitiske målsetninger, gjennom helt andre former for markedskommunikasjon. Og det må skje i tett samarbeid med de økologiske miljøene.

Resultatet i detalj
Omleggingstilskuddet går fra 750 kr pr daa som et engangsbeløp, til 250 kr pr dekar og år i karensperioden (for de fleste betyr dette 500 kr pr daa). Dette har Oikos vært med på å foreslå i den såkalte ”jordbruksgruppa”, men da bundet til et krav om at bindingstid skulle opphøre. Nå er bindingstiden redusert fra 5 til 3 år.

Areal- og husdyrtilskuddene har økt slik det ble foreslått av jordbruksgruppa. Men dette er bare en kompensasjon for mindre omleggingstilskudd, og har ingen umiddelbar positiv virkning på økonomien for produsenter som vurderer å legge om.

Kvoterammen for kumelk økes med 4 millioner liter, derav 1 millioner til spesielt til Vestlandet.

Utviklingsmidlene står på stedet hvil, og blir ikke praksis redusert ved at de bindes opp til noen prosjekter. Det innføres et nytt stort prosjekt - Økologiske kommuner - som skal ha 5 millioner kroner hvert år i to år, og som skal styres av Kommunal og regionaldepartementet. Et eget veiledningsprogram for økologisk melk skal etableres.For mer informasjon, kontakt:
Kristen Ulstein
Styreleder
Oikos – Økologisk Landslag
E-post: ku@oikos.no
Tlf: 97 09 08 58

Aage Steen Holm
Konst. daglig leder
Oikos – Økologisk Landslag
E-post: aage@oikos.no
Tlf: 23 10 96 44

www.oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere