Jordbruksavtalen og omleggingstilskudd for økologisk landbruk

25.05.2007
Oikos står bak forslaget som ble lagt frem i jordbruksforhandlingene og prinsippet bak å redusere omleggingstilskuddet til fordel for økte husdyr- og arealtilskudd. Men når en såpass stor endring trer i kraft, delvis med tilbakevirkende kraft for de produsenter som allerede har meldt seg inn i ordningen, mener Oikos det bør være i alles interesse at det etableres en overgangsordning som gjør at produsentene ikke blir skadelidende økonomisk.


I jordbruksavtalen er det blitt bestemt at omleggingstilskuddet for økologisk landbruk skal endres fra kr 750 kr/daa som et engangsbeløp, til kr 250 kr/daa for hvert karensår. For de fleste produksjoner vil dette utgjøre kr 500 kr/daa totalt sett. Hensikten har vært å bruke sparte midler til økte areal- og husdyrtilskudd, for å stimulere til videre drift av de økologiske arealene. Dette vil på sikt være økonomisk fordelaktig for den økologiske produsenten.

Prosessen
Oikos deltok i arbeidet for utarbeidelsen av dette forslaget høsten 2006, sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forslaget var et av mange punkt som ble lagt frem i en felles rapport, og som har dannet grunnlaget for årets jordbruksforhandlinger.

Tilbakevirkende kraft
I etterkant av jordbruksforhandlingene har det kommet frem at overgangsordninger ikke er ivaretatt, og endringen får negative konsekvenser for de produsentene som har meldt omlegging i år. Omleggingstilskudd for i år betales først ut i februar 2008, og den nye ordningen vil da gjelde også for de som meldte seg inn i 2007. Dermed brytes det grunnleggende prinsippet om å unngå tilbakevirkende kraft. Flere produsenter, som har meldt inn omlegging til økologisk drift i år, opplever at de ikke får kr 750 kr/daa slik ordningen var ved innmelding, men et mindre beløp fordelt over flere år. For enkelte er dette problematisk, da de allerede har laget en omleggingsplan også mtp investeringer, og beregnet inntekt ut i fra det gjeldende systemet. En del produsenter som allerede driver økologisk, har meldt inn nye arealer i karens over flere år mtp en gradvis omlegging. Også disse får endrede betingelser i forhold til likviditet og investeringsevne.

Forutsigbarhet avgjørende
Oikos står bak forslaget som ble lagt frem i jordbruksforhandlingene og prinsippet bak å redusere omleggingstilskuddet til fordel for økte husdyr- og arealtilskudd. Men vi vil presisere at det i høstens arbeid med rapporten ikke fokuserte på prosedyrene for utbetaling og evt konsekvenser dette ville få i en omleggingsfase for de produsenter som for inneværende år har meldt seg inn i Debio-ordningen. Derimot ble det lagt vekt på at støtteordningene til produsenter skal være fundert på forutsigbarhet. Når en såpass stor endring trer i kraft, delvis med tilbakevirkende kraft for de produsenter som allerede har meldt seg inn i ordningen, mener Oikos det bør være i alles interesse at det etableres en overgangsordning som gjør at produsentene ikke blir skadelidende økonomisk.

Oikos arbeider for en overgangsordning
Årets avtale skulle sikre økt omlegging til økologisk landbruk. Da er dette svært uheldige signaler til produsentmiljøet. Oikos anmoder om at staten legger til rette for en overgangsordning. Vi vil evt ta saken opp med Næringskomiteen på Stortinget hvis saken ikke løses på departementsnivå. Årets avtale gir bedre vilkår for de økologiske produsenter og vil kunne bidra til flere økologiske produsenter. Vi håper derfor at både myndighetene og faglagene i jordbruket ser at hele ordningen kan bli ødelagt av et skikkelig mageplask!


Les forøvrig styreleder Kristen Ulsteins utsagn i Nationen 24/5-07 her.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere