Jordbruksforhandlingene 2017: Oikos forventer et vesentlig løft

30.03.2017
Oikos – Økologisk Norge har levert sitt innspill til partene i jordbruksforhandlingene. Nå gjelder det å få opp økologisk produksjon i Norge, om den raske omsetningsveksten skal møtes med norske varer. Hvis ikke partene i jordbruksforhandlingene tar kraftig tak, vil resultatet bli økt import. Oikos foreslår målrettede tiltak og forventer et vesentlig løft i årets jordbruksoppgjør.

Oikos – Økologisk Norge tar i årets innspill til jordbruksforhandlingene utgangspunkt i den raskt økende omsetningen av økologisk mat som følge av økt etterspørsel og butikkjedenes tøffe konkurranse om å være best på økologisk mat. Samtidig står produksjonen omtrent på stedet hvil, med en svak oppgang. I dagens situasjon får ikke den norske bonden være med på markedsveksten for korn, grønnsaker, frukt og bær. Det vil også være behov for flere produsenter av økologisk kjøtt, egg og melk i framtiden, og med omleggingstiden som er nødvendig er det viktig å legge til rette for denne utviklingen nå.

Landbruket sammen om ØKOLØFT
- Organisasjonene i landbruket har gått sammen om prosjektet Landbrukets ØKOLØFT for å stimulere til økt norsk produksjon av økologisk mat, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. - Uten at tilskuddsordningene tilpasses utfordringene ved omlegging til økologisk produksjon, vil ikke dette prosjektet få det gjennomslaget det har potensialer til å få, sier hun. Oikos – Økologisk Norge forventer derfor et vesentlig løft for økologisk landbruk i årets jordbruksoppgjør, for å hjelpe fram denne utviklingen, slik at norske bønder får være med på den økologiske markedsveksten, sier Regine Andersen.

God dialog med partene i jordbruksforhandlingene
Oikos – Økologisk Norge har på bakgrunn av forslag fra organisasjonen utarbeidet innspill som har vært drøftet med partene i jordbruksforhandlingene i egne møter. Det endelige dokumentet foreligger nå, og blir spilt inn til partene i dag. Dokumentet er på 12 sider, med bakgrunn, premisser, begrunnelse og konkrete forslag. Det kan lastes ned her.

Dette er de konkrete tiltakene Oikos foreslår til årets jordbruksoppgjør:

 1. Oikos – Økologisk Norge foreslår en firedobling av økologisk arealtilskudd for grovfôr. Dette vil være et sentralt virkemiddel for å stimulere til omlegging til økologisk produksjon og til å øke norsk økologisk kornproduksjon.

 2. Oikos – Økologisk Norge oppfordrer avtalepartene til å gjøre økologisk arealtilskudd for grovfôr gjeldende fra og med 1. karensår. Vi foreslår videre at tilskudd til økologisk husdyrhold for melkeku gjøres gjeldende fra første karensår. Dette vil være enkle tiltak å innføre, og vil kunne få stor effekt på rekrutteringen til økologisk landbruk.

 3. Oikos – Økologisk Norge foreslår å innføre et pristilskudd for økologisk korn, inkludert korn brukt til fôr på egen gård. Det må utarbeides metoder for dokumentasjon av mengde korn brukt til fôr på egen gård, slik at dette kan bli mulig å innlemme i pristilskuddet, særlig når krav til egenprodusert fôr nå inngår i det nye økologiregelverket.

 4. Oikos – Økologisk Norge mener partene i jordbruksoppgjøret bør gå inn for virksomme distriktstilskudd etter modellen som er skissert i rapporten fra Landbruks-direktoratet og som er gjengitt i innspillet.

 5. Oikos – Økologisk Norge ber avtalepartene å gå inn for å få utarbeidet to utredninger om flaskehalser i produksjon og marked for henholdsvis (1) økologisk korn og (2) økologisk melk og meieriprodukter. Formålet vil være å identifisere tiltak som vil skape bedre balanse mellom produksjon og forbruk og legge til rette for et mer velfungerende marked.

 6. Oikos – Økologisk Norge støtter forslaget fra Jordbrukets forhandlingsutvalg 2016 om at det fra 2018 innføres et driftsvansketilskudd med en ramme på 100 mill. kroner. Dette vil være et viktig bidrag til å styrke økonomien for små- og mellomstore bruk med særlige driftsulemper, og vil dermed også være et bidrag til å styrke økologisk produksjon under slike betingelser.

 7. Oikos – Økologisk Norge mener at beitetilskuddene for småfé og storfé på utmarksbeite bør gis et videre løft og ber avtalepartene å sikre et slikt løft.

 8. Oikos – Økologisk Norge mener det er på tide å innføre arealtilskudd for dyrking av bevaringsverdige sorter av korn og at midlene til prosjektstøtte for utvikling av genetisk mangfold i Norge må økes.

 9. Oikos – Økologisk Norge forventer et vesentlig løft i utviklingsmidlene slik at flere aktører kan ta del i arbeidet for å utvikle økologisk landbruk og forbruk i Norge. Oikos – Økologisk Norge mener utviklingsmidlene må opp i 100 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør.

 10. Oikos – Økologisk Norge mener det i utlysningen av frie midler må legges vekt på faglige nettverk og andre tiltak som stimulerer bønder som allerede har lagt om til økologisk drift til å optimalisere driften. Det må i utlysningen av frie utviklingsmidler også må legges vekt på markedsrettede tiltak. Og et større beløp av de frie utviklingsmidlene bør gå til informasjonstiltak. Informasjonstiltakene må gjennomføres av organisasjoner som har fagkompetanse på økologisk mat, produksjon og forbruk og som har solide forutsetninger for å yte forsknings- og faktabasert, nøktern informasjon om økologisk mat og landbruk på en ressurseffektiv måte. Det bør legges opp til langsiktige prosjekter.

 11. Oikos – Økologisk Norge anbefaler at 15 % av midlene som avsettes til forskning over Landbrukets Utviklingsfond går til forskning knyttet til økologisk jordbruk. Formålet er å utvikle økologiske produksjonsmetoder og å styrke overføringsverdien til konvensjonelt landbruk. Vi anbefaler at det utvikles en samlende strategi som grunnlag for utlysningen av disse midlene og at dette gjøres under medvirkning av de sentrale miljøene som driver aktiv forskning innen økologisk produksjon.

  I tillegg ber Oikos – Økologisk Norge partene vurdere å sette av en sum til et FoU-prosjekt for reduksjon av antibiotikabruken i husdyrproduksjonen, med utgangspunkt i erfaringene fra økologisk produksjon.Foto: Emma Gerritsen/Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere